0) इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २४.०५.२०१९ 1) इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० माहिती पुस्तिकावाटपाबाबत. 2)इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रशिक्षणासाठी हॉल उपलब्ध करुन देणेबाबत. 3)इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० संदर्भात विद्यार्थी व पालक यांचे उ‍द्‍बोधन वर्ग. 4)शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२० मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रशिक्षणाबाबत. 5)सन २०१९-२० मधील इ.१२ वी प्रवेशाबाबत