0) शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील इ.१२ वी प्रवेशाबाबत. 1)१००% शालार्थ आदेश माध्यमिक सोलापूर. 2)२०% अनुदान शालार्थ आदेश माध्यमिक पुणे. 3)प्रवित्र शालार्थ आदेश माध्यमिक सोलापूर. 4) इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रवेश प्रक्रिया - प्रवेशाचे अर्ज अ‍ॅप्रुव्ह (Verify) करणॆबाबत. 5) इयत्ता ११वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०२०-२०२१ -प्रवेश प्रक्रिया FaceBook Live 6) शालार्थ प्रणालीमध्ये नविन शिक्षक / शिक्षकेतर कर्मचार्‍याचे नाव समाविष्ठ करण्याबाबत श्रीम. बिचकुले कोमल शामराय.