0) उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महविद्यालयीन (इ.११ वी व १२ वी ) साठी असलेले प्रमाणित दर. 1) सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत सुधारित वेळापत्रक. 2)डीबीटी पोर्टलवर सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी माहिती भरणेबाबत. 3) MAHADBT या ऑनलाईन शिष्यवृत्त्यांचे पोर्टल बाबत.. 4) उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन (इ.११ वी व १२ वी) साठी असलेले प्रमाणित दर. 5) विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सहली आयोजनाबाबत..
2013-2014 Centralised Admision System, Pune. Hearty Congratulations to all Students And Best Wishes For Their Future.