0) शिक्षक पदाच्या बिंदू नामावलीची तपासणी करणेबाबत 1) Utilization Certificate 2) Utilization Certificate 3) बिंदूनामावली तपासणीकरिता कृती आराखडा 4) बिंदू नामावली (रोष्टर) अद्यावत करून तपासणी करणेबाबत. 5)फक्त अल्पसंख्यांक मान्यता प्रत्त अनुदानित / विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयातील पुर्णवेळ शिक्षं सेवक मान्यतेबाबत.
2013-2014 Centralised Admision System, Pune. Hearty Congratulations to all Students And Best Wishes For Their Future.