23

0)शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २४.०७.२०१७ तिसर्‍या फेरीसाठी सूचना. 1)शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २०.०७.२०१७ (दुसरी गुणवत्ता यादी). 2)शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा दि.२१.०७.२०१७ रोजी पेमराज सारडा महाविद्यालय अहमदनगर येथे दुपारी १.०० वाजता घेण्यात येणारा आहे. 3)शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १९/०७/२०१७ दुसरी फेरी 4)शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत. 5)शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दुसर्‍या फेरीसाठी.

परिपत्रके -->
दिनांक विषय संबंधित जी आर
24/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २४.०७.२०१७ तिसर्‍या फेरीसाठी सूचना.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
20/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २०.०७.२०१७ (दुसरी गुणवत्ता यादी).

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
19/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा दि.२१.०७.२०१७ रोजी पेमराज सारडा महाविद्यालय अहमदनगर येथे दुपारी १.०० वाजता घेण्यात येणारा आहे.  
19/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १९/०७/२०१७ दुसरी फेरी.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत.  
15/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रसिध्दी निवेदन दुसर्‍या फेरीसाठी.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया पहिली गुणवत्ता यादी च्या साठी १४.०७.२०१७ दु.१२ वाजेपर्यंत वेळ वाढवून देण्यात आलेली आहे..

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
11/07/2017 एन एस एस + द्वितीयस्तर बैठक आयोजनाबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
10/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ----प्रसिध्दी निवेदन. १० जुलै २०१७ पहिली गुणवत्ता यादी दिनांक १०.०७.२०१७ रोजी सायंकाळी ५.०० वाजता जाहीर होत आहे.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
06/07/2017 खाजगी अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेतील रिक्त पद भरतीस नाहरकत प्रमाणपत्र मिळणॆसाठी प्राप्त प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी गोषवारा. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
04/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ----प्रसिध्दी निवेदन. ४ जुलै २०१७ रोजी सकाळी ११ वाजता विद्यार्थ्यांची वैयक्तिक महिती तपासण्यासठी जनरल मेरिट लिस्ट जाहीर झालेली आहे. त्रुटी असल्यास दिनांक ०५ व ०६ जुलै २०१७ रोजी वेबसाईटवर नोटीफीकेशनमध्ये उपलब्ध असलेला अर्ज डाऊनलोड करून त्याची प्रिंट घेऊन ,बदल माहिती भरून दिनांक ०५ व ०६ जुलै २०१७ रोजी सकाळी ११ ते ४ या वेळेत जवळच्या मार्गदर्शन केंद्रावर जमा करावा कागदपत्रासह.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ----प्रसिध्दी निवेदन

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/07/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ---हरकती अथवा त्रुटी बाबतचा अर्ज.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
30/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ---सुधारित वेळापत्रक व कार्यपध्दती दि.३०.०६.२०१७

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया --- प्रवेश प्रशिक्षणा बाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
28/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ---कोटा प्रवेश वेळापत्रक बदलाबाबत

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
25/06/2017 विना परवानगी/शासनाचे नाहरकत प्रमाणपत्र न घेता जाहिरात प्रसिध्दीबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/06/2017 शालार्थ प्रणालीमध्‍ये नवीन शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांची नावाची नॊंद करणेबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
16/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया ---स्वयंअर्थसहाय्यित तत्वावर इयत्ता ११ वी च्या जादा तुकड्या / अतिरिक्त शाखा मंजूरी मिळालेल्या सुरू करणेबाबत.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
15/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया --- प्रसिध्दी निवेदन.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
14/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया, विद्यार्थी व पालक यांचे उद्‍बोधन वर्ग १५.०६.२०१७

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
14/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया, विद्यार्थी व पालक यांचे उद्‍बोधन वर्ग १४.०६.२०१७

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
09/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया, प्रवेश अर्ज भाग-२ प्रशिक्षणाबाबत दिनांक १२.०६.२०१७ रोजी बालशिक्षण शिक्षण मंदिर,१३१ मयूर कॉलनी,कर्वे रोड, जोग शाळेसमोर पुणे ३८ येथे उपस्थित रहावे.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
07/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया इन कोटयातील आपल्या संस्थेच्या माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये याबाबत पत्र

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
07/06/2017 > शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया शाळांची यादी इन कोटयातील आपल्या संस्थेच्या माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये याबाबत ( शाळांची यादी.)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया Online Admission Form- General information.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रशिक्षणाबाबत ,अल्पसंख्यांक संस्थेतील अल्पसंख्यांक कोट्याबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
02/06/2017 एन एस एस योजनेच्या माध्यमातून इ.१२ वी ची पुस्तके गरीब व गरजू विद्यार्थ्यांना वाटप करण्यासाठी जमा करणेबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
01/06/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया महाराष्ट्र राज्य मंडळा व्यतिरिक्त अन्य बोर्डांच्या ( CBSE,ICSE,IB इत्यादी )विद्यार्थ्यांसाठी.

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
31/05/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशाबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
29/05/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया विक्रि झालेल्य महिती पुस्तिकेची रक्कम जमा करणेबाबत.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
23/05/2017 विधानसभा अतारांकित प्रश्न क्र.७९८३३ राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात शासकीय शाळातील शिक्षक अवैध खाजगी शिकवण्या घेत असलेबाबत महिती मागविलेली आहे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
20/05/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया प्रशिक्षणाबाबत. बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
18/05/2017 माध्यमिक शाळेस जोडून उच्च माध्यमिक असल्यास व माध्यमिक कडील पद अतिरिक्त होत असल्यास अशा शाळांच्या संच मान्यता ऑफ लाईन पध्दतीने देण्याबाबत.. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
12/05/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया माहिती पुस्तिका व नमुना अर्ज. बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
27/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ (कॉलेज) महाविद्यालयाची रजिस्‍ट्रेशन बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
26/04/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील २४.०४.२०१७ अखेर (अर्धवेळ / प्रती घड्याळी तासिका ) तत्वावरील मान्यता प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
25/04/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील २४.०४.२०१७ अखेर संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/04/2017 पुणे जिल्ह्यातील २२.०४.२०१७ अखेर खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/04/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील २२.०४.२०१७ अखेर खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/04/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील २२.०४.२०१७ अखेर खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
21/04/2017 पुणे जिल्ह्यातील २०.०४.२०१७ अखेरसंच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
18/04/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील १७.०४.२०१७ अखेर संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्री.सुतार सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प.सोलापूर.यांच्या कडून घेऊन जाव्यात त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
17/04/2017 पुणे जिल्ह्यातील १७.०४.२०१७ अखेरसंच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
16/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ (कॉलेज) महाविद्यालयाची रजिस्‍ट्रेशन बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
13/04/2017 सन २०१२-१३ पासूनच्या शिक्षकांना नियुक्ती दिनांकापासून नियुक्‍ती मान्यता व वेतन देणेबाबत.. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/04/2017 याचिका क्र. ४१५६/२०१२ व अवमान याचिका क्र.११२/२०१३ श्री.सुर्यकांत बबन किसवे विरुध्द महाराष्ट्र शासन व इतर. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/04/2017 महाराष्ट्रा राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ प्रतिनीधी व विभागिय शिक्षण उपसंचालक यांची बैठक दि.२२.०४.२०१७,नाशिक. शिक्षक माहिती देणे बाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
12/04/2017 महाराष्ट्रा राज्य कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघ प्रतिनीधी व विभागिय शिक्षण उपसंचालक यांची बैठक दि.२२.०४.२०१७,नाशिक. शिक्षक माहिती देणे बाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
10/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ (कॉलेज) महाविद्यालयाची रजिस्‍ट्रेशन बाबत सर्वांना सूचना.

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
08/04/2017 पुणे,अहमदनगर,सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती पुणे लार्यालय,श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर,श्री.सुतार सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प.सोलापूर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
07/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

(उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या UDis No & Password & Institute Name त्यबाबत ).

(UDis No & Password & Institute Name avilable )

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

(उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या सूचना व फॉर्ममध्ये ए ते एच मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html)

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या फॉर्ममध्ये (A) मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html).

.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या फॉर्ममध्ये (B) मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या फॉर्ममध्ये (C,D) मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
05/04/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया-

उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय (कॉलेज) यांच्या रजिस्ट्रेशनसाठीच्या फॉर्ममध्ये (E,F) मध्ये माहिती भरणे आवश्यक आहे त्यबाबत ).

(A to H forms avilable on www.pune.11thadmission.net/index.html).

त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....
 
03/04/2017 स्वाईन फ्लूबाबत शालेय स्तरावर जनजागृती करणेबाबत त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
01/04/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
23/03/2017 उच्च माध्यमिक प्रमाणपत्र परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१७ परीक्षेच्या उत्तर पत्रिकेच्या तपासणी कामकाजावर बहिष्काराबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
22/03/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया - मुख्याध्यापकांसाठी सूचना , विद्यार्थी व पालक यांना शाळा स्तरावर दिनांक ३० मार्च २०१७ ते १० एप्रिल २०१७ याकालावधीत इ.११ वी प्रवेश प्रक्रिया २०१७-१८ विषयी माहिती देणेबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
22/03/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ अहमदनगर जिल्ह्यातील अर्धवेळ व प्र.घ.ता. तत्वावरील मान्यता दिलेल्या प्रती श्रीम.कांबळे, सहा.शिक्षण निरीक्षक,जि.प.अहमदनगर यांचेकडुन घेवुन जाण्याची दक्षता घ्यावी. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
20/03/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
16/03/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१७-१८ मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रेवश प्रक्रिया उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालयाची रजिस्‍ट्रेशन करण्यासाठी आवश्यक महिती पाठविणे बाबत.. दिनांक १७/०३२०१७ पर्यंत सादर करणेबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
10/03/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
10/03/2017 अहमदनगर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर यांच्या कडून घेऊन जाव्यात. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
08/03/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
08/03/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी श्री.सुतार सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प.सोलापूर.यांच्या कडून घेऊन जाव्यात त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
06/03/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
06/03/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
28/02/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
24/02/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
24/02/2017 सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
21/02/2017 पुणे जिल्ह्यातील खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी.  
18/02/2017 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २०१४-१५ ते २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता देणेबाबत.  
16/02/2017 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षातील अनुदानित तक्ता क (अर्धवेळ / प्रती घड्याळी तासिका ) तत्वावरील मान्यताबाबत.  
14/02/2017 अहमदनगर व सोलापूर जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे व त्या प्रती श्रीम.कांबळे सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प. अहमदनगर व श्री.सुतार सहा.शिक्षण उपनिरीक्षक जि.प.सोलापूर.यांच्या कडून घेऊन जाव्यात.  
12/02/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे.  
12/02/2017 पुणे / अहमदनगर / सोलापूर जिल्ह्यातील खाली नमुद केलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या संच मान्यता नस्ती मध्ये त्रुटी आहेत तरी त्रुटींची पुर्तता लार्यालयात येवुन करावी.  
09/02/2017 पुणे जिल्ह्यातील संच मान्यता तयार असलेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयांची नावे.  
07/02/2017 राष्ट्रीय सेवा योजना राबविणार्‍या कनिष्ठ महाविद्यालयांची माहितीबाबत  
04/02/2017 संच मान्यता बाबत २०१६-१७ (यादी)  
04/02/2017 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मधील उच्च माध्यमिक / कनिषठ महाविद्यालय तपासणीबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
09/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन विज्ञान व कला वाणिज्य़ शाखांचे विषय शिक्षकांचे दोन दिवसांचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत.( सोलापूर ) त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
04/01/2017 सहविचार सभेबाबत बदल तसेच विषयपत्रीका अहमदनगर इत्यदिबाबत., कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्यांची सहविचार सभेसाठी असेंबली हॉल उपलब्ध करून देणेबाबत.(अहमदनगर),कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्यांची सहविचार सभेसाठी असेंबली हॉल उपलब्ध करून देणेबाबत.(पुणे), कनिष्ठ महाविद्यालयीन विज्ञान व कला वाणिज्य़ शाखांचे विषय शिक्षकांचे दोन दिवसांचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
04/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्‍यांना ओपन मेरिट / संस्कृत विषयासाठी मिळणार्‍या स्कॉलरशिप बाबत.  
03/01/2017 शैक्षणिक वर्ष २०६-१७ मधील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय तपासणीबाबत.  
03/01/2017 शैक्षणिक वर्ष २०६-१७ मधील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय तपासणीबाबत.  
03/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन विज्ञान व कला वाणिज्य़ शाखांचे विषय शिक्षकांचे दोन दिवसांचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत.  
03/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्यांची सहविचार सभेसाठी असेंबली हॉल उपलब्ध करून देणेबाबत.(अहमदनगर)  
03/01/2017 कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्यांची सहविचार सभेसाठी असेंबली हॉल उपलब्ध करून देणेबाबत.(पुणे)  
02/01/2017 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत.  
31/12/2016 > उच्च माध्यमिक शाळा कर्मचारी भरतीस नाहरकत प्रमाणपत्र बाबतच्या आढावा बैठकीबाबत. त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
25/12/2016 राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेला (NCTE) शिक्षकांच्या मागणी व पुरवठा यामधील फरकाबाबत.. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
21/12/2016 कनिष्ठ महाविद्यालयीन वाणिज्य व कला शाखेच्या अकाउंटस,अर्थशास्त्र,इंग्रजी विषय शिक्षकांचे एक दिवसाचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/12/2016 सन २०६-१७ उच्च माध्यमिक शाळांना (इ.११ वी) अतिरिक्त शाखा / जादा तुकड्या मंजूरीबाबतचे प्रस्ताव सादर करणेबाबत .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/12/2016 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना जोडून असलेल्या उच्च माध्यमिक/ कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून) उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे मुल्यांकन करणेबाबत २०१४-१५ याबाबतची माहिती दिनांक २०.१२.२१०६ अखेर या कार्यालयास सादर करावी. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
13/12/2016 कनिष्ठ महाविद्यालयातील गणित विषय शिक्षकांसाठी कार्यशाळा आयोजित करणेबाबत.दिनांक २२.१२.२०१६ .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
05/12/2016 कनिष्ठ महाविद्यालयातील विज्ञान शाखेचे शिक्षकांचे दोन दिवसाचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत. .त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
03/12/2016 अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१६-१७ चे संच मान्यता प्रस्तावाबाबत.त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
03/12/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत.(दि. ०४.१२.२०१६ रिजी नियोजित वेळापत्रकात बदल आहे.)त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
30/11/2016 वार्षिक क्रीडास्पर्धा आणि आरोग्य व शारीरिक शिक्षण विषायाच्या कामकाजाबाबत..( गुरुवार १.१२.२०१६ रोजी स. ११ वा. बैठक)त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
30/11/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये यांचे पदभरतीला एनवोसी देणेबाबत. (दिनांक ०१.१२.२०१६ रोजी समक्ष शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग पुणे या कार्यालयातील उच्चमाध्यमिक शाखेत सादर करावी. ).त्यासाठी हे परित्रक वाचा ही विनंती.....  
30/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत.(माध्यमिक शाळा सलग्न उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ माहाविद्यालयातील उपमुख्याध्यापक व पर्यवेक्षक ही पदे कनिष्ठ महाविद्यालयांच्या विद्यार्थी संख्येवर देय ठरत असल्याने पुणे जिल्हयातील फक्त अनुदानित माध्यमिक शाळा संलग्न उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये यांची फक्त संच मान्याता व कार्यभार निश्‍चिती सोबतच्या वेळापत्रकानुसार करण्यात येणार आहे ....तरी हे परित्रक वाचा ही विनंती...  
28/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत. (शिबीर रद्द )...(भोर,वेल्हा,मवळ,बारामती,सासवड,इंदापूर,दौंड(दि.२९.११.२०१६ ते ०१.१२.२०१६) या तालुक्यातील संच मान्यता शिबीर रद्द करण्यात आलेले आहे, कारण शिक्षक-शिक्षेत्तर पदे भरतीबाबत नाहारकत प्रमाणपत्र देणेसाठी तातडीची बैठक असल्या कारणाने . ******* तरी या सोबत सुधारीत वेळापत्रक दिलेले आहे ते पाहावे हे महत्वाचे********  
28/11/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये यांचे पदभरतीला एनवोसी देणेबाबत.  
18/11/2016 राष्ट्रीय सेवा योजना + २ स्तर उपक्रम. (उच्च माध्यमिक)  
17/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत  
17/11/2016 शै.वर्ष २०१६-१७ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत.  
12/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणॆबाबत  
12/11/2016 शै.वर्ष २०१६-१७ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणेबाबत.  
07/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्याता ऑन लाईन पोर्टल संच मान्यता क.म.वि २०१६-१७ या वर क्लिक करुन पुढील माहिती भरणे.  
07/11/2016 डी.एल.एड ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया सन २०१६-१७ व्यवस्थापन कोटा मंजूरीची माहिती ऑनलाईन सादर करणॆबाबत.  
05/11/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्याता ऑफलाईन करणेबाबत.  
30/10/2016 राज्यस्तरिय कला उस्तव स्पर्धा २०१६ नियोजन बैठकीबाबत.  
27/10/2016 राज्यस्तरीय कला महोत्सव २०१६ साठी एन.एस.एस चे विद्यार्थी स्वयंसेवक म्हणून पाठविणेबाबत.  
25/10/2016 शै.वर्ष २०१६-१७ च्या पहिल्या सत्रातील सहविचार सभा आयोजित करणॆबाबत.  
25/10/2016 दिनांक ०२/०५/२०१२ पुर्वी नियुक्त केलेल्या व नाहरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झालेल्या अनुदानित कनिष्ठ महाविद्यालयातील शिक्षक/ शिक्षकेत्तर मान्यतेबाबत.  
21/10/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ मधील अतिरिक्त शिक्षक समावेशनाबाबत आढावा बैठक.  
21/10/2016 सन २०१६-१७ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत.  
19/10/2016 राज्यस्तरिय कला उत्सव स्पर्धा २०१६ नियोजन बैठकीबाबत.  
19/10/2016 उच्च माध्यमिक स्तरावरील माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांच्या मान्याता व वेतन अनुदानाबाबत.  
15/10/2016 राज्यस्तरीय कला उत्सव सन २०१६-१७ आयोजनाबाबत.  
07/10/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ जाहिर आवाहन.  
07/10/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झालीबाबत.  
07/10/2016 इन्स्पायर इन्टरशिप सायन्स कॅम्प डी एस टी दिल्ली येथे सहभागी होणेबाबत.  
05/10/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत तपासणी पथक अहवाल.(excl)  
05/10/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत तपासणी पथक अहवाल.(pdf)  
03/10/2016 वाहतुक जनजागृती दिवस साजरा करणॆबाबत.  
27/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ सुधारीत प्रसिध्दी निवेदन २७.०९.२०१६.  
21/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ५ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २१.०९.२०१६  
17/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ५ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १६.०९.२०१६  
10/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ४ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक०९.०९.२०१६  
08/09/2016 ११ वी मराठी युवकभारती या पुनर्चित भाषा विषयाच्या पाठ्यपुस्तकाच्या विभागीय मंडळाने आयोजीत करावयाच्या प्रशिक्षणाबाबत.  
02/09/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ४ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २.०९.२०१६  
26/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी ३ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २६.०८.२०१६  
22/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत विशेष फेरी २ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २०.०८.२०१६  
16/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेशा बाबत प्राचार्य सर्व कनिष्ठ महाविद्यालये पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिअका क्षेत्र.  
13/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ विशेष फेरी १ प्रसिध्दी निवेदन दिनांक १२.०८.२०१६  
06/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ५ ब फेरीचे प्रसिध्दी निवेदन.  
04/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ५ अ फेरीचे प्रसिध्दी निवेदन.  
01/08/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
30/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
30/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ पुण्यात पाचवी फेरी व विशेष फेरी एकत्र घ्या - मा.शिक्षमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा आदेश.  
28/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका परत करणेबाबत.  
26/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ २६.०७.२०१६ बैठक निर्णयानुसार प्रवेशापासून वंचित राहिलेल्या विद्यार्थांना जादा तासिका घेऊन अभ्यासक्रम पूर्ण करणेबाबत.  
22/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ जाहीर प्रकटन पत्रक  
20/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी पत्रक  
18/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ... चौथी यादी बाबत.......... .कला,विज्ञान,वाणिज्य या शाखेत प्रवेश दिले आहेत.शाखा/माध्यम निहाय कॉलेज संख्या व एकूण प्रवेश क्षमता खालील प्रमाणे आहेत.  
15/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
15/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी पत्रक  
14/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ Cut of Round 3 dt. 13.7.2016  
14/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ....कला,विज्ञान,वाणिज्य या शाखेत प्रवेश दिले आहेत.शाखा/माध्यम निहाय कॉलेज संख्या व एकूण प्रवेश क्षमता खालील प्रमाणे आहेत.  
12/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ सीबीएसई बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरता प्रवेश देणेबाबत  
08/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ....दुसरी गुणवत्ता यादी दिनांक ०५-०७-२०१६ रॊजी सायंकाळी ५.०० वाजता ऑनलाईन जाहीर करण्यात आलेली आहे त्या बाबत...  
05/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ Cut of Round 2 dt. 05.7.2016  
05/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन ........कला,विज्ञान,वाणिज्य या शाखेत प्रवेश दिले आहेत.शाखा/माध्यम निहाय कॉलेज संख्या व एकूण प्रवेश क्षमता खालील प्रमाणे आहेत.  
01/07/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेश प्रक्रियेच्या कार्यालयीन वेळेबाबत.  
30/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ महाराष्ट्र राज्याबाहेरील तसेच इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांना तात्पुरता (प्रोव्हिजनल) प्रवेश देणेबाबत.  
29/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन---- प्रथम गुणवत्ता यादीनुसार मिळालेल्या मिळालेल्या कनिष्ठ महाविद्यालयात दिनांक ३०.०४.२०१६ सायंकाळी ४ वाजेर्पंत रु ५० भरून आपला प्रवेश निश्‍चित करावा अधिक माहिती साठी येथे बघणे.  
27/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
26/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
21/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जी कामे करावयाची आहेत त्याबाबत सूचनांचा अवलंब करणेबाबत.  
20/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ हरकती अथवा त्रुटी बदलाचा अर्ज .  
20/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कोट्यांतर्गत प्रवेशाबाबत.  
17/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ हरकती अथवा त्रुटी बदलाचा अर्ज .  
16/06/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.  
16/06/2016 शैक्षणिक वर्ष २०१६-१७ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.  
16/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कॉलेज प्रोफाईलमधील माहिती तपासणी बाबत.  
14/06/2016 सर्व शाळा व कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये शाळा पूर्वतयारी व शाळा प्रवेशोत्स्व साजरा करणेबाबत.  
14/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
10/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ऑन लाईन पध्दतीने करण्‍या बाबत.  
09/06/2016 इ.१० व इ. १२ वी पुनर्रमुल्यांकनासंदर्भात तक्रार.  
09/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका वितरणाबाबत  
09/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ साठी कोटा प्रत्यार्पित(SURRENDER) करणे व प्रवेश ऑन्लाईन अपडेट करणे बाबत.  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ पुणे व पिंपरी चिंचवड मनपा क्षेत्राबाहेरील विद्यार्थ्‍यांच्या इ.११वी ऑनलाईन प्रवेश अर्जातील अ‍ॅप्रुव्हल (Approval) बाबत  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ फी मधील बदला बाबत.  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ व्यवसाय शिक्षण लेव्हल २ इयत्ता १० वी अंतर्गत मल्टी स्किल(Subject code 81), रिटेल(Subject Code 83) व ऑटो (Subject Code 82) पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना इयत्ता ११ वी व १२ वी च्या विषय योजने प्रमाणॆ कला,विज्ञान ,वाणिज्य शाखेच्या ४ वैकल्पिक विषयापैकी एक NSQF अंतर्गत व्यवसाय शिक्षणाचा विषय निवडण्यास परवानगी देणे बबत.  
08/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ व्यवसाय शिक्षण लेव्हल २ घेऊन इयत्ता १० वी उत्तीर्ण विद्यार्थींचे इ ११ वी प्रवेश ऑफलाईन प्रवेश करणेबाबत.  
06/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ वेळापत्रक (Time Table)  
06/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मुख्याध्यापकांसाठी सूचना पत्र.  
06/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ इनहाऊस/अल्पसंख्यांक/व्यवस्थापन कोट्यातील प्रवेशाची पहिली गुणवत्ता यादी जाहिर करणे बाबत.  
03/06/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
02/06/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ नियमाप्रमाणे ऑन लाईन करणे बाबत.  
30/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ 11 Online प्रवेश बाबत.  
27/05/2016 उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ व निवड श्रेणी तज्ञमार्गदर्शक कामकाजाबाबत  
24/05/2016 सन २०१६-१७ ची फी वाढ रद्द करणेबाबत.  
20/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ Lo-In Id and Password बाबत.  
20/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील अंशकालीन (अर्धवेळ/प्र.घ.ता.) तत्वावरील शिक्षकांचे वैयक्तिक मान्यतेबाबत. शुध्दीपत्रक  
20/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षातील अंशकालीन (अर्धवेळ/प्र.घ.ता.) तत्वावरील शिक्षकांचे वैयक्तिक मान्यतेबाबत.  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील अल्पसंख्यांक क.म.वि.व.माध्य.शाळा प्राचार्य व मुख्याध्यापक व तंत्रसहाय्यक यांच्या प्रशिक्षणाबाबत..  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ सर्व प्राचार्य व मुख्याध्यापक,संपर्क शाळा प्रमुख.  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_Centre_List 2016.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_ Novl- 15 -(As Per 2013 Syllbus ) All Maharashtra.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_ April- 15 - SP All Maharashtra.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_ April- 15 All Maharashtra.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...resultsheet 1161-1615 center code.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ANGMV Mandal Nov.15 center code 705-1160.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMV Mandal Nov.15 Center code 1-704.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...April - 2014.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2013-SP.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2013.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...ABGMVMandal_Centre_List.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2014.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...November-2014-SP.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...April -2014 -SP.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...Sarfojiraje Bhosale Centre 2013-2015.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...Nalanda 2013-2015.pdf  
19/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मधील कला व सांस्कृतिक प्रमाणपत्र प्रमाणित करणे बाबत व आरक्षणाबाबत...  
18/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ वेब साईट बाबत.  
17/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ 11 Online Admission List of Student  
17/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन  
17/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दीपत्रक  
17/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रस्तावित वेळापत्रक  
12/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन मार्गदर्शन (उद्दभोदन ) वर्गाच्या स.प.महाविद्यालयाच्या विळेतील बदलाबाबत.  
12/05/2016 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी सेवान्तर्गत प्रशिक्षण २०१६ च्या आयोजनाबाबत.  
10/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
10/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ संदर्भात विद्यार्थी व पालक यांचे मार्गदर्शन वर्ग ( student and parents taining class )  
10/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रसिध्दी निवेदन.  
09/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका संख्या कळविणे बाबत.  
09/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ प्रशिक्षणाबाबत.  
09/05/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ झोननिहाय मार्गदर्शन केंद्रांची नावे महाराष्ट्र स्टेट बोर्डाव्यतिरीक्त्त /Guidance Centre for other Boards CBSE/ICSE/JB/IGSCE/ NIOS etc (Other than Maharashtra State Board)  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ झोननिहाय मार्गदर्शन केंद्रांची नावे  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका वितरणाबाबत.  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिके संदर्भात.  
07/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ पालक/विद्यार्थी यांचेसाठी महत्वाच्या सूचना  
03/05/2016 फी वाढीबाबत बाबत  
03/05/2016 फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट २०११ या कायद्याची अंमलबजावणी करणेबाबत. (सर्व प्राचार्य )  
02/05/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माहिती पुस्तिका व नमुना अर्जा बाबत बाबत.  
28/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ट्रेनिंग बाबत.  
28/04/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
28/04/2016 सन २०१५-१६ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत  
28/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ ट्रेनिंग बाबत  
20/04/2016 नियमित वेतनश्रेणीतील प्रस्तावाबाबत  
20/04/2016 राज्यातील खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयातील सन २००३-०४ ते २०१०-११ या वर्षामधील मान्यता दिलेल्या व कार्यरत असलेल्या शिक्षकंच्या वाढीव पदांना वेतनाची रक्कम प्रदान करण्यास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत.  
20/04/2016 शै.वर्ष २०१५-१६ च्या दुसर्‍या सत्रातील सहविचार सभा दिनांक २२.०४.२०१६ रोजी घेण्यात येणार आहे.  
13/04/2016 फी रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट २०११ य कायद्याची अंमल्बजावणी करणे बाबत.  
12/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणीबाबत.(क.म.वि. नॊंदीबाबत.).  
09/04/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ कनिष्ठ महाविद्यालय नोंदणीबाबत..  
29/03/2016 कनिष्ठ महाविद्यालयाचे बिदुनामावली ऑन लाईन तपासणी करून सादर करणेबाबत.. .  
21/03/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मुख्याध्यापक ,विद्यार्थी व पालक यांना सूचना.. .  
21/03/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ मुख्याध्यापक ,विद्यार्थी व पालक यांना सूचना.. .  
20/03/2016 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१६-१७ माध्‍यमिक मुख्याध्यापक सभा. .  
10/03/2016 मॉडर्न कॉलेज शिवाजी नगर पुणे या कॉलेजच्या दिलेल्या नियमबाह्य मान्यता रद्द बेकायदेशीर तुकडी रद्द करणॆ.  
10/03/2016 आपली दि. २३.०२.२०१६ रोजीची दै. सकाळ वर्तमानपत्रा मधील शिक्षक नियुक्तीची जाहिरात  
11/02/2016 शालेय विद्यार्थींच्या सहलीबाबत घ्यावयाची दक्षता व त्यासंबंधीच्या मार्गदर्शक नियमावली.  
03/02/2016 विद्यार्थ्यांना अपघात होतील अशा जोखीम असलेल्या ठिकाणी आणि जिवीतास धोका निर्माण होईल अशा जोखीम असलेल्या ठिकाणी सहली नेण्यास प्रतिबंध करणॆबाबत...  
20/01/2016 राज्यातील खाजगी व्यवस्थापनाच्या शाळांमध्‍ये सर्व शिक्षकांच्या रीक्त जागा भरतीपुर्व केंद्रीय निवडपरीक्षा (सीईटी) मार्फत भरणे बाबत....  
20/01/2016 अभिवेदने(तक्रार अर्ज) सादर करणेबाबत ची कार्यवाही....  
15/01/2016 उच्च माध्यमिक विद्यालय / कनिष्ठ महाविद्यालय पथक तपासणी अहवाल.  
13/01/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्चशाळा माध्यमिक महाविद्यालये यांचे पदभरतीला नाहरकत/जाहिरात/शिक्षक मान्यता मिळणेबाबत..  
10/01/2016 Report of verification with U-DISE SARAL Information  
10/01/2016 उच्च माध्यमिक विद्यालय / कनिष्ठ महाविद्यालये यांच्या तपासणी बाबत विहित तपासणी फॉर्म भरून ठेवणे बाबत...  
02/01/2016 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्चशाळा माध्यमिक महाविद्यालये यांचे पदभरतीला नाहरकत/जाहिरात/शिक्षक मान्यता मिळणेबाबत..  
25/12/2015 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानित व विना अनुदानित उच्चशाळा माध्यमिक महाविद्यालये यांचे पदभरतीला मान्याता देणे बाबत...  
24/12/2015 संच मान्यता व शिक्षक समायोजना बाबत...  
23/12/2015 संच मन्यता २०१४-१५ नुसार आपल्या महाविद्यालयात अतिरीक्त शिक्षकांची माहिती सादर करणेबाबत...  
23/12/2015 कनिष्ठ महविद्यालाचे बिंदुलामावली ऑन लाईन तपासणी करुन सादर करणे बाबत...  
10/12/2015 विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच मन्यतेबाबत.....प्रपत्र-अ  
10/12/2015 विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच मन्यतेबाबत...  
10/12/2015 विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच मन्यतेबाबत...  
10/12/2015 अनुदानित /विना अनुदानित अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१५-१६ चे संच शिबीर वेळापत्रक बाबत...  
10/12/2015 अध्यापक विद्य्यायांचे सन २५-१६ चे संच मान्यता प्रस्ताबाबत..  
09/12/2015 कॅपीटेशन फी अ‍ॅक्‍ट १९८८ नुसार वर्षातून एकदाच फी वाढविण्याबाबत...  
25/11/2015 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता शिबीर मुदतवाढी बाबत...  
22/11/2015 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता शिबीर मुदतवाढी बाबत...  
22/10/2015 कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षक/शिक्षण सेवक वैयक्तीक मान्यता शिबीर अयोजनाबाबत.  
19/10/2015 डी.टी.एड प्रथम वर्ष २०१५ -१६ बिगर अल्पसंख्यांक / अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोटा प्रवेश मान्यतेबाबत...  
05/10/2015 महाविद्द्यालय स्तरावर ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रकीयेची तापासणी पथक नेमन्याबाबत..  
03/10/2015 शैक्षणिक वर्षी २०१४-१५ च्या पटपडताळणी व संच मान्यतेबाबत..  
03/10/2015 इ. ११ वी प्रवेश देणेसाठी मुदतवाढ देणेबाबत...  
03/10/2015 शैक्षणिक वर्षी २०१४-१५ च्या पटपडताळणी व संच मान्यतेबाबत.  
03/10/2015 ११ वी ऑलाईन प्रवेश सन २०१५-१६ ची माहिती सादर करणेबाबत.  
29/09/2015 महाविद्यालयीन स्तरावरील इ. ११ वी चे उर्वरित प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकनुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबत....  
21/09/2015 डी.टी एड. प्रथम वर्ष २०१५-१६ बोदर अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोठा प्रवेश मान्यते बाबत..  
18/09/2015 इयत्ता ११ वी प्रवेश मुदत वाढ देणेबाबत.. इयत्ता ११ वी प्रवेश सन २०१५-१६ (तक्ता) ..  
15/09/2015 महाविद्यालयीन स्तरावरील इ. ११ वी चे उर्वरित प्रवेश प्रक्रियेचे वेळापत्रकनुसार केलेल्या कार्यवाहीबाबत....  
14/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशाबाबत... प्राचार्य / प्राचार्या बाबत..  
11/09/2015 ११ वी प्रवेश मुदत वाढ देणेबाबत..  
11/09/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता बाबत  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेशाबाबत...  
04/09/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यतेबाबत...  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ Time table.  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ Updated Vacncy after 6th round 7.28 pm.  
04/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ After 6th round vacancies.  
02/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ महाविद्यालय स्तरावर ऑनलाईन प्रवेश देणेस परवानगी देणेबबत (सर्व प्राचार्य कनिष्ठ महाविद्यालये पुणे व पिंपरी चिंचवड शहर)  
02/09/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ६ व्या फेरीसाठी आपल्या कॉलेजमधील रिक्त जागांचा तपशील अपडेट करणॆबाबत.  
01/09/2015 ५ सप्टेंबर २०१५ शिक्षक दिन कार्यक्रम.  
01/09/2015 INSPIRE AWARD जिल्हास्तरीय प्रदर्शन आयोजनाबाबत.  
22/08/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता..(शिबीराचे वेळापत्रक २४.०८.२०१५ ते १०.०९.२०१५)  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Science merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Commerece Eng merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Comm Mar merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Arts Mar wise merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इ ११ वी ऑनलाईन समुपदेशन तक्रार निवारण फेरी (सहावी) Arts Eng merit list for round 6 FYJC pune.  
22/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ६ व्या फेरीसाठी समुपदेशन प्रवेश फेरीचे नियोजन वेळापत्रक दि.२४/०८/२०१५ ते २५/०८/२०१५  
22/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ६ व्या फेरीसाठी आपल्या कॉलेज्मधील सभागृह प्रवेशाचे केंद्र म्हणून उप्लब्ध करून देणेबाबत स.प.महविद्यालय पुणे.  
20/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन.  
20/08/2015 मह्त्वाचे.... इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहावी फेरी बबत..व ६ व्या फेरीपूर्वी ५ व्या फेरीमध्ये दिलेले प्रवेश व रद्द झालेले प्रवेश काही कारणास्तव त्याचवेळी ऑनलाईन अपडेट करणे राहीले असल्यास ते सर्व उपरोक्त नियोजन वेळेत अपडेट करावेत त्यासाठी वेबसाईट दिनांक २१/०८/२०१५ रोजी सकाळी ११.०० ते २ पर्यंतच खुली करून दिली जाईल याची नोंद घ्यावी.  
20/08/2015 डी.टी.एड प्रथम वर्ष २०१५-१६ बिगर अल्पसंख्यांक / अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोटा प्रवेश मान्यतेबाबत...  
14/08/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मधील कनिष्ठ महविद्यालयातील पटपडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता..(शिबीराचे वेळापत्रक १५.०८.२०१५ ते १७.०८.२०१५)  
10/08/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहावी फेरी बबत....  
10/08/2015 बालकांचे लैंगिक अपराधापासून अधिनियम २०१२ यातील तरतूदीची अंमलबजावणी विभागातील प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक शाळांमध्ये करणेबाबत....  
28/07/2015 अनुदानित अध्यापक विद्यालयातील नियमित वेतनश्रेणीत वेतन घेणार्‍या शिक्षक शिक्षकेत्तर पदांचा तपशिल.  
27/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन  
27/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन रिक्त जागा तपशील ४ थ्या फेरी नंतचा.(FYJC Pune Round 4 )  
27/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन FYJC Pune Round 4 Cutoff  
24/07/2015 कनिष्ठ महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांलरीता बायोमेट्रिक यंत्रणा बसविणेबाबत.. शासन निर्णय २ मे २०१२  
23/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन  
06/07/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत...(०६/७/२०१५)  
24/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रवेशाबाबतची कार्यपध्दती बाबत.......  
23/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक ....दिनांक २४/०६/२०१५ .  
20/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रवेश पहिला टप्पा पूर्ण बाबत.....  
15/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत....  
14/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ कनिष्ठ महाविद्यालयांची जी कामे करावयाची आहेत. त्याबाबतच्या खालील दिलेल्या सूचनांचा अवलंब करण्यात यावा..  
13/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ मार्गदर्शन सूचना .  
12/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत... .  
12/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहविचार सभा....दिनांक १३/०६/२०१५ .  
11/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक ....दिनांक १२/०६/२०१५  
11/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहविचार सभा....दिनांक १३/०६/२०१५ .  
10/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाबत व आरक्षणाबबत पत्र व विद्यार्थी यादी.  
10/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाबत व आरक्षणाबबत पत्र व विद्यार्थी यादी.  
09/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन व प्रवेश प्रक्रिया वेळापत्रक २०१५-१६.  
07/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक ...दिनांक ०८/०६/२०१५ .  
07/06/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिद्‍धी निवेदन महाराष्ट्र राज्य बोर्ड व्यतिरिक्त इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्‍यांसाठी.  
29/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ विद्यार्थी व पालकांसाठी उद्दबोधन वर्गाचे आयोजन वेळापत्रक.  
29/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ विद्यार्थी व पालकांसाठी उद्दबोधन वर्गाचे आयोजन वेळापत्रक.  
29/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ महाविद्यालयामध्ये उद्दबोधन वर्गासाठी व्यवस्था करणे बाबत सूचना.  
28/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिध्‍दी पत्रक ...... दिनांक २८/०५/२०१५ व उद्दबोधन वर्गांचे वेळापत्रक.  
28/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळांच्या मुख्याध्यापकांसाठी महत्वाच्या सूचना.  
26/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माहिती पुस्तिका (Mahiti Pustika on line link https://docs.google.com/file/d/0BykBcPdC8MRtakhTaXpYTkVENmc/edit).  
25/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ ऑन लाईन प्रवेश अर्ज भरण्याबाबत... दिनांक २८.०५.२०१५ रोजी सहविचार सभेचे आयोजन.  
25/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक संस्थांमधील प्रवेशांबाबत..दिनांक २६.०५.२०१५ रोजी केंद्रीय प्रवेश समिती बैठक.  
21/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ एम.के.सी.एल.प्रशिक्षण दिनांक २५/०५/२०१५  
18/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ केंद्रिय प्रवेश समिती बैठक (क्रमांक ४ )  
14/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ झोन प्रमुख यांची यादी (बदल पहाणे.)  
14/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ अल्पसंख्यांक कोट्यातील प्रवेशा बाबत.  
02/05/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ प्रसिध्‍दी पत्रक ....दिनांक ०२/०५/२०१५  
28/04/2015 शैक्षणिक वर्ष २०१२-१३ पुणे विभागातील शिक्षक / शिक्षकेतर /शिक्षणसेवक मान्यता शिबीराचे वेळापत्रक....  
28/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक झोन प्रमुख ....दिनांक ०२/०५/२०१५ दुपार १२.३० वाजता.  
28/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक....दिनांक ०२/०५/२०१५ वेळ सकाळी ११ वाजता.  
16/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माहिती पुस्तिका २०१५-१६ लेखी मागणी २१/०४/२०१५ पूर्वी नॊंदवणे बाबत.  
16/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माहिती पुस्तिका पत्र.(नू.म.वि मुलांचे )  
16/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ माहिती पुस्तिका पत्र.(कॅम्प एज्युकेशन)  
08/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ झोन प्रमुख यांची यादी  
08/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ २०१४-१५ च्या प्रवेश पुस्तिकेत दिलेल्या माहिती मध्ये काही बदल वा दुरुस्ती करणे असणे बाबत १३/०४/२०१५ व १५/०४/२०१५.  
07/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सर्वसामान्य सूचना...दिनांक ०७/०४/२०१५  
01/04/2015 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ सहविचार सभा....दिनांक ०७/०४/२०१५  
12/02/2015 ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१५-१६ समिती बैठक (क्रमांक १)  
11/02/2015 खाजगी मान्यता प्राप्त अनुदानीत उ.मा.वि.शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत  
11/02/2015 संच मान्यता सन २०१४-१५  
09/02/2015 राष्ट्रीय सेवा योजना +२ स्तर अप्रशिक्षीत कार्यक्रम अधिकारी यांना प्रशिक्षणास पाठविणेबाबत...  
07/01/2015 संच मान्यता सन २०१४-१५ vc  
07/01/2015 पुणे विभागातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-क संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
07/01/2015 पुणे विभागातील वरिष्ट लिपीक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
07/01/2015 पुणे विभागातील नाईक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
07/01/2015 पुणे विभागातील प्राथमिक शिक्षक संवर्गातील कर्मचार्‍यांची सेवाज्येष्टतासूची.  
03/01/2015 अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१३-१४ चे संच मान्यता प्रस्तावाबाबत..  
02/01/2015 संच मान्यता सन २०१४-१५  
10/12/2014 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्य़माच्या शाळांना जोडून अस्लेल्या उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून ) उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे ऑनलाईन पणालीद्वारे मुल्यांकन करणेबाबत सन २०१४-१५..  
02/12/2014 शिक्षण सेवक पदांना मान्यतेबाबत...  
02/12/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समवेत सहविचार सभा सन २०१४-१५.  
31/10/2014 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्य़माच्या शाळांना जोडून असलेली उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून ) उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे मुल्यांकन करणेबाबत सन २०१४-१५.  
27/10/2014 डी.टी.एड प्रथम वर्ष २०१४-१५ बिगर अल्पसंख्यांक / अल्पसंख्यांक व्यवस्थापन कोटा प्रवेश मान्यतेबाबत..  
25/09/2014 राज्यातील कायम विनाअनुदानित परवानगी दिलेल्या (इंग्रजी माध्य़माच्या शाळांना जोडून अस्लेल्या उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्ठ महाविद्यालये वगळून ) उच्च माध्यमिक शाळा/ कनिष्ठ महाविद्यालये व वर्ग / तुकड्या यांचे ऑनलाईन पणालीद्वारे मुल्यांकन करणेबाबत सन २०१४-१५.  
24/09/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५  
17/09/2014 राज्यस्तरीय इन्स्पायर अ‍ॅवर्ड विज्ञान प्रदर्शनाबाबत....  
15/09/2014 राज्य सरकारची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व केंद्र सरकारची संस्कृत शिष्यवृत्ती अर्ज सादर करणेबाबत...  
09/09/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा...रद्द बदल पहाणे  
07/09/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..रद्द बदल पहाणे.  
30/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..बदल पहाणे.  
30/08/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा...बदल पहाणे  
27/08/2014 लिपिक सेवा प्रवेशोत्तर प्रशिक्षण सन २०१४-१५ साठी आपल्या विभागातील वर्ग-३ मधील कर्मचार्‍यांची नावे सादर करणेबाबत...  
27/08/2014 ऑनलाईन प्रणालीद्वारे वर्ग व तुकड्या यांचे मुल्यांकन करणेबाबत २०१४-२०१५  
22/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..बदल पहाणे.  
22/08/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा...बदल पहाणे  
17/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत...  
17/08/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-२०१५ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता शिबीराचे आयोजनाबाबत..(वेळापत्रक )  
17/08/2014 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समावेत शै. वर्ष २०१४-२०१५ मधील प्रथम सहविचार सभा.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश ATKT VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश ARTS ENG VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश ARTS MAR VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश COMMERCE ENG VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश COMMERCE MAR VACANT SEATS LIST.  
06/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश SCIENCE ENG VACANT SEATS LIST.  
04/08/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश समुपदेशन प्रवेश फेरीमध्ये प्रवेशाची स्लीप मिळालेल्या विद्यार्थांना प्रवेश देणेबाबत..  
28/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
23/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश  
21/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश  
12/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश  
12/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
12/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक समुपदेशन केंद्र कार्यवाहीबाबत...  
12/07/2014 11 th Standard On-Line Admission Process 2014-15  
05/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
04/07/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक  
03/07/2014 भारतीय रिझर्व बॅंक मंजूषा २०१४ सहभाग  
27/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेशाबाबतची कार्यपध्दती.  
27/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश तक्रारींचे निवारण.  
25/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक सर्व झोन प्रमुख झोन सहाय्यक व पर्यवेक्षीय अधिकारी..  
25/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक....  
23/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी पत्रक....  
21/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश रविवार दी. २२-०६-२०१४ रोजी सर्व शाळा / कॉलेज चालू ठेवण्याबाबत.....  
21/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश तक्रार निवारणाबाबत....  
19/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश प्रसिध्‍दी निवेदन व वेळापत्रक.  
19/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश शाळा सोडल्याच्या दाखल्याबाबत..  
17/06/2014 परिवहन समिती स्थापन करणे व संकेतस्थळावर माहिती अपलोड करण्याबाबत....  
17/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ इन-हाऊस व अल्पसंख्यांक प्रवेशा बाबत....  
17/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ प्रवेश पुस्तिका वितरणाबाबत.....  
12/06/2014 झोननिहाय प्राचार्यांच्या घ्यावयाच्या बैठकांचे वेळापत्रक इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५...  
12/06/2014 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१४-१५ मार्गदर्शक सूचना....  
12/06/2014 इ. ११वी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान कनिष्ठ महाविद्यालयांनी जी कामे करावयाची त्या सूचना......  
11/06/2014 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सन २०१४-१५ समिती बैठक.....  
10/06/2014 इयत्ता ११ वी ऑन लाईन पध्दतीने केंद्रिय प्रवेश सअन २०१४-१५ सहविचार सभा.....  
06/06/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ प्रसिद्‍धी निवेदन . (..माहाराष्ट्र राज्य बोर्डाव्यतिरिक्त इतर बोर्डाच्या विद्यार्थ्यांसाठी..).  
30/05/2014 FYJC Online Admission 2014-15 Instructions for Head-Masters / Principals (OTHER THAN MAHARASHTRA STATE BOARD ).  
26/05/2014 > इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाब्त व आरक्षणाबाबत.  
26/05/2014 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाब्त व आरक्षणाबाबत..(GR) .  
26/05/2014 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मधील कला प्रमाणपत्र प्रमाणित करण्याबाब्त व आरक्षणाबाबत.(विद्य्यार्थी यादी )  
23/05/2014 इ.११ वी ऑनलाईन प्रवेश सन २०१४-१५ मुख्याध्यापकांसाठी सूचना पत्र . .  
10/05/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ मध्‍ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत.....  
05/05/2014 इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणे बाबत....  
05/05/2014 > पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समवेत १३-१४ मधील दुसरी सहविचार सभा...  
03/05/2014 राज्य शासनाची खुली गुणवत्ता शिष्यवृत्ती व भारत सरकारची संस्कृत शिष्यवृत्ती तरतूद वाटप सन २०१३-२०१४  
29/04/2014 इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रीया सन २०१४-१५ प्रशिक्षण वर्ग वेळापत्रक दुसरा टप्पा....  
22/04/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ झोननिहाय घ्यावयाच्या बैठकांचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे  
21/04/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५  
09/04/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया २०१४-१५ प्रसिध्दपत्र.  
27/03/2014 झोननिहाय घ्यावयाच्या बैठकांचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे...  
27/03/2014 इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करण्याबाबत (झोनवाईज बैठक)  
23/03/2014 झोन वाईज बैठकाबाबतचे नियोजन......  
23/03/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४ मध्य़े ११ वी प्रवेश ऑनलाईन होणार आहेत हे अपणास ज्ञात आहेच या बाबत विद्यार्थी व पालक यांच्यात जाणीव-जागृती होण्यासाठी खालीलप्रमाणॆ सूचना देण्यात येत आहेत......  
19/03/2014 सन २०१४-१५ मधिल इयत्ता ११ वी प्रवेश प्रक्रियेदरम्यान जी कामे करावयाची आहेत त्या बाबतच्या सूचना..  
25/02/2014 सन २०१४-१५ मधिल इयत्ता ११ वी वर्गातील प्रवेश ऑनलाईन पध्‍दतीने करण्याबाबत....सर्व प्राचार्य.  
25/02/2014 सन २०१४-१५ मधिल इयत्ता ११ वी वर्गातील प्रवेश ऑनलाईन पध्‍दतीने करण्याबाबत....सर्व मुख्याध्यापक  
25/02/2014 सन २०१३-१४ चे योजनेतर योजनांतर्गत ( बिगर आदिवासी ) आदिवासी उपयोजनांतरर्गत इत्यादी योजनांचे आंतिम सुधारित.  
13/02/2014 वित्तीय साक्षरता अभियान बाबत...  
12/02/2014 माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अन्वये मागविलेल्या माहिती बाबत...  
10/02/2014 इ. ११ वी ऑनलाईन प्रवेशासंदर्भात कॉलेजची प्रवेश क्षमता व इतर माहितीची नोंदणी करण्याबाबत.....  
09/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत...सर्व मुख्याध्यापक  
08/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत...  
01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत...  
01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..सहविचार सभा  
01/02/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत.मुख्याध्यापकांची सहविचार सभा  
30/01/2014 सन २०१४-१५ या शैक्षणिक वर्षापासुन इयत्ता ११ वी वर्गातील प्रवेश ऑनलाईन पध्दतीने करणेबाबत बंद पडलेल्या शाखा, माध्यम व विषयांबाबत.....  
29/01/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ. ११वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत...  
22/01/2014 इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..  
22/01/2014 खाजगी मान्यताप्रप्त अनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्याता मिळणेबाबत..  
18/01/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..  
18/01/2014 शैक्षणिक वर्ष २०१४-१५ इ ११ वी चे प्रवेश ऑन लाईन पध्दतीने करणेबाबत..  
18/01/2014 अध्यापक विद्यालयाचे सन २०१३-१४ चे संच मान्यता प्रस्तावाबाबत व वेळापत्रक व फॉर्म.  
17/01/2014 विद्यार्थी वैयक्तिक लाभाच्या शिष्यवृत्ती योजना व शालार्थ योजनेचा आढाव्याबाबत.....  
16/01/2014 विद्यार्थी वैयक्तिक लाभाच्या शिष्यवृत्ती योजना व शालार्थ योजनेचा आढाव्याबाबत...  
23/12/2013 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानीत उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत २००७-८ ते २०१०-२०११  
19/12/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ अथवा त्या पूर्वी कनिष्ठ महाविद्यालयात नियुक्त केलेले शिक्षक / शिक्षक सेवक शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्तीस मान्यता मिळणेबाबत...  
17/12/2013 अतिरिक्त शिक्षक समावेशन  
06/12/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्याता..  
02/12/2013 अतिरिक्त शिक्षक समावेशन  
22/11/2013 दिनांक ३ जानेवारी २०१४ किशोरी हितगुज मेळावा संयोजनाबाबत....  
16/11/2013 सन १०१३-१४ मध्ये इ.११ वी च्या प्रवेशासाठी प्रतिक्षेत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी प्रसिध्दी पत्रक..  
23/10/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयातील पट पडताळणी कार्यभार निश्‍चिती संच मान्यता...  
22/10/2013 दि०३-०१-२०१४ बालिका दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रम अयोजित करण्याबाबत..  
17/10/2013 सरावपाठ्शाळेतील विद्यार्थी पटसंख्या उपस्थितीची माहिती पाठविणेबाबत  
17/10/2013 इ ११ वी प्रवेश प्रक्रिया सन २०१३-१४ चा अहवाल सादर करणेबाबत  
27/09/2013 शहरी व मोठ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांसाठीचा बृहतआराखडा तयार करणे बाबत..पत्र  
27/09/2013 शहरी व मोठ्या ग्रामपंचायत क्षेत्रातील मराठी माध्यमाच्या माध्यमिक शाळांसाठीचा बृहतआराखडा तयार करणे बाबत..ठिकाण यादी.  
22/09/2013 दिनांक ०३.०१.२०१४ बालिका दिनाच्या निमित्ताने कार्यक्रम आयोजित करण्याबाबत...  
08/09/2013 कनिष्ठ महाविद्यालयात शिकत असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या जातीत /नावात / आडनावात / वडिलांच्या नावात बदल करणेबाबत सूचना...  
06/09/2013 पुणे विभागीय कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षक संघटना यांचे समवेत सहविचार सभा शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४  
29/08/2013 डि.टी.एड ७० टक्के विभागस्तरीय प्रवेश फेरीचे वेळापत्रक..  
28/08/2013 RBI All India Inter schoolFinancial Quiz  
27/08/2013 पुणे येथील उच्च माध्यमिक शाळा / कनिष्‍ठ महाविद्यालयामधील इ.११ वी च्या जागा प्रवेश क्षमतेपेक्षा १० % वाढविण्या बाबत...  
25/08/2013 ११ वी केंद्रिय प्रवेश प्रक्रिया सन २०१३-२०१४  
25/08/2013 ११वी प्रवेश २०१३-१४ विद्यार्थी यादी  
25/08/2013 ११वी प्रवेश २०१३-१४ विद्यार्थीनींची यादी.  
22/08/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-२०१४ संच मान्यता शिबिराचे वेळापत्रक.  
22/08/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-२०१४ मधील कनिष्ठ महाविद्यालयाची संच मान्यतेची माहिती वेबसाईटर ऑनलाईन भरण्याकरिता नियुक्त तज्ञ व्यक्तींची माहिती.  
22/08/2013 महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांस संच मान्यते बाबत २०१३-१४  
22/08/2013 ११वी प्रवेश २०१३-१४ विद्यार्थीनींची यादी.  
14/08/2013 केंद्रिय माहितीचा आधिकार अधिनियम २००५ श्री. विजय अशोक कुचेकर यांचा दी. ०७-०८-२०१३ चा अर्ज..  
14/08/2013 शासकीय / अशासकीय अनुदानित अध्यापक विद्यालयातिल तसेच सरावपाठशाळेतील शिक्षक / शिक्षकेत्तर पदांचा तपशिल.  
29/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ समिती पुणे प्रसिध्‍दी निवेदन..  
27/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ प्रक्रीया २०१३-२१४ वेबसाईट रोजच्या रोज पाहणे बाबत..  
25/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ A.T.K.T. 11th Standard Admission 2013-2014 Final Merit List for All Category Candidates  
22/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ इयत्ता ११वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ रिक्त जागांचा तपशील.. ( प्राचार्य / प्राचार्या करीता )  
22/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ (A.T.K.T. ) ए.टी.के.टी प्रवेश अर्ज प्राप्त झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या संदर्भात प्रवेशाचे वेळापत्रक खालील प्रमाणे.  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for SCIENCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for ARTS ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for ARTS MARATHI MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ Waiting List 1 (Betterment Lists ) Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE MARATHI MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for SCIENCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE ENGLISH MEDIUM  
20/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ List of Students Who Coud not be Admitted in First Round and have been Admitted in Waiting List 1 Subject to Vacant Seats In Respective Colleges for COMMERCE MARATHI MEDIUM  
17/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१४ मान्य प्रवेश यादी दिनांक १७-०७-२०१३  
17/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ पहिली प्रतिक्षा यादीबाबत..  
16/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ बाबत.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Science English MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR SCIENCE ENGLISH MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students SCIENCE ENGLISH MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Arts English MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Arts English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Arts English MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Arts Marathi MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Arts Marathi MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Arts Marathi MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Commerce English MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Commerce English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Commerce English MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Final List Commerce Marathi MEDIUM ALHPA (NAME)  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश COLLEGEWISE CUT-OFF PERCENTAGES FOR Commerce Marathi MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश Select List of Students Commerce Marathi MEDIUM.  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Science English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Arts English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Arts Marathi MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Commerce English MEDIUM  
15/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश RESULT SUMMARY Commerce Marathi MEDIUM  
13/07/2013 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेशाबाबतची कार्यपध्दती.....  
11/07/2013 ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१३-१२ दिनांक १५/०७/२०१३ रोजी प्राचार्य सहविचार सभा...  
09/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Science English 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates Candidates ALHPA (NAME)  
07/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Science English 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
05/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Commerce English 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
03/07/2013 Centralised Admission Process for Pune City Commerce Marathi 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
30/06/2013 Centralised Admission Process for Pune City Arts Marathi 11th Standard Admission 2013-2014 Checklist for All Category Candidates  
26/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश समिती पुणे सन २०१३-२०१४ Checklist Timetable ( चेकलिस्ट वेळापत्रक )  
15/06/2013 अनुदानित अध्यापक विद्यालयांची व सराव पाठशाळांची माहिती पाठवणे बाबत..  
14/06/2013 CBSE BOARD UNDERTAKING  
14/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश समिती ,पुणे .प्रवेश अर्ज विक्री अहवाल  
13/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश समिती ,पुणे .प्रवेश अर्ज विक्री अहवाल  
12/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश समिती ,पुणे .प्रवेश अर्ज विक्री अहवाल  
12/06/2013 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये इयत्ता १२ वी प्रवेशासाठी अंमलात आणावयाच्या कार्यपध्दतीबाबत  
12/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश समिति पुणे .सन २०१३-१४ वेळापत्रक  
06/006/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेशाबाब्त प्राचार्य बैठक  
06/006/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ मार्गदर्शक सूचना.  
06/06/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ कनिष्‍ठ महाविद्यालय माहिती प्रत.  
31/05/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश अर्जातील माहिती अद्ययावत करणेबाबत.  
22/05/2013 अध्यापक विद्यालयांचे सन २०१२-१३ चे वैयक्तिक मान्यता व संच मान्यता प्रस्तावा बाबत..  
04/05/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन २०१३-१४ प्रवेश अर्जातील माहिती अद्ययावत करणेबाबत.  
30/04/2013 अध्यापक विद्यालयांचे सन १२-१३ चे वैयक्तिक मान्यता व संच मान्यता प्रस्तावा बाबत.......  
29/04/2013 रिक्त पदे बैठकबाबत........  
23/04/2013 शिक्षक निश्‍चिती विद्यार्थी पटसंखेनुसार करणेबाबत........  
21/03/2013 अध्यापक विद्यालयांचे सन १२-१३ चे वैयक्‍तिक मान्यता प्रस्तावा बाबत.  
10/03/2013 इयत्ता ११ वी केंद्रिय प्रवेश सन २०१३-२०१४ प्रवेश अर्जातील माहिती अद्ययावत करणेबाबत.  
08/03/2013 उच्च माध्यमिक परीक्षा फेब्रुवारी / मार्च २०१३ उत्तरपत्रिका मूल्यांकनाबाबत  
03/03/2013 सन २०१२-१३ साठी अध्यापक विद्यालयांमध्ये कार्यरत कर्मचार्यांच्या पद निर्धारण व मान्यते बाबत  
01/03/2013 नागरी सनद सन २०१३  
22/02/2013 STAFF PROFILE सन २०१२-१३  
24/01/2013 अकरामाही अंदाजपत्रक सन २०१२-१३  
17/01/2013 विभागीय शिक्षण उपसंचालक पुणे विभाग या कार्यालयाची रिक्त पदे भरती प्रक्रिया २०१२ - निवड यादी  
24/12/2012 अध्यापक विद्यालयाचे प्राचार्य / प्रभारी प्राचार्य / संच मान्यता सन १२-१३ प्रस्तावा बाबत  
23/11/2012 8 Monthly Budget 2012-13  
18/11/2012 डी.टी.एड. प्रथम व व्दितीय वर्षातील विद्यार्थांच्या समायोजना बाबत....  
16/11/2012 प्रभारी प्राचार्य मान्यता प्रस्तावातील त्रुटी बाबत...  
29/10/2012 अध्यापक विद्यालयाचे सेवक संच मान्यता सन १२-१३ शिबीराबाबत.....  
06/10/2012 शिक्षक /शिक्षकेतर कर्मचारयांच्या नियुक्तीस, वैयक्तिक मान्यता, पदोन्नती व अनुषंगिक बाबी संदर्भात मार्गदर्शक सूचना ........  
26/09/2012 अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थींना शिष्यावॄती माँट्रीकपूर्व योजना २०१२-१३.  
04/09/2012 पेन्शन विवरण पत्र  
10/08/2012 डी.टी.एड. प्रथम वर्ष प्रवेश सन २०१२-१३
 
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३
 
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३ केंद्र  
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३ नियोजन
 
07/08/2012 संच मान्यता २०१२-१३ प्राचार्य पत्र  
24/07/2012 सन २०१२-१३ मधील जमा / खर्चाचे चारमाही सुधारीत अंदाजपत्रक  
21/07/2012 सन २०११-१२ मधील अध्यापक विद्यालयातील शासकीय कोट्यातील प्रवेश मान्यतेबाबत....  
17/07/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ चे अंतिम शिबीराबाबत बत...  
13/07/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ बाबत...  
23/06/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ बाबत --- द्वितीय शिबीर...  
18/06/2012 डी.टी.एड.प्रथम वर्ष प्रवेश २०१२-१३ केंद्रिय प्रवेश प्रक्रियेतून विदयार्थी पुरविणेबाबत....  
13/06/2012 सन ११-१२ चे स्‍टाफ प्रोफाईल तपासणी बाबत...  
13/06/2012 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१२-१३ प्राचार्य बैठक..  
13/06/2012 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश समिती, पुणे २०१२-१३ मुख्य समन्वय केंद्र- फर्ग्युसन महाविद्यालय पुणे....  
30/05/2012 मुल्यंकन २०१२  
25/05/2012 ३०/०९/२०११ चे पटसंख्येवर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समावेशनाबाबत.  
24/05/2012 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानीत उच्‍च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळणेबाबत.शैक्षणिक वर्ष २०११-२०१२.  
24/05/2012 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानीत उच्‍च माध्यमिक शाळांतील उच्‍च माध्यमिक शिक्षकांच्या वाढीव पदांच्या मान्यतेबाबत.  
06/05/2012 Outstanding Utilization Certificates Sample‐ GIA  
06/05/2012 Outstanding Utilization Certificates ‐ GIA  
30/04/2012 अध्यापक विद्यालयांसाठी परिपत्रक-अंतिम शिबीर....
 
30/04/2012 स्टाफ प्रोफाईल सन २०११-१२ बाबत.....  
04/04/2012 सन २०११-२०१२ खर्चाचा अहवाल सादर करणेबाबत योजनेतर व योजनांतर्गत योजना......  
02/04/2012 अभ्यापक विद्यालयाचे सन ११-१२ वैयक्तिक मान्यता शिबीराबाबत....  
30/03/2012 इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश २०१२-२०१३ बाबत  
29/03/2012 शैक्षणिक वर्ष २०१३-१४ मध्ये आयोजित होणार्‍या राष्ट्रीय स्तरावरील सामायीक प्रवेश परीक्षेबाबत विशेष सभा बोलविण्याबाबत.  
23/03/2012 निकाल सूचना :. गट क व गट ड संवर्गातील रिक्त पदे भरती प्रक्रिया निकाल.......  
03/03/2012 २०११-२०१२ अथवा त्या वर्षा पूर्वी कनिष्ट महावेद्यालयात नियुक्त केलेले शिक्षक /शिक्षक सेवक शिक्षकेतर कर्मचारी नेयुक्तीस मान्यता मिळणे बाबत........  
04/02/2012 अध्यापक विद्यालयाचे सन ११-१२ वैयक्तिक मान्यता शिबीराबाबत..  
24/01/2012 अध्यापक विद्यालयात नियमित नियुक्त केलेले प्राचार्य मान्यते बाबत / सेवकसंच / प्रभारी प्राचार्य मान्यता सन २०११-१२ चे अंतिम शिबीराबाबत.  
09/01/2012 राष्ट्रीय मतदार दिवस निमित्ताने वक्तॄत्व स्पर्धा घेणेबाबत.  
27/12/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य मान्यता , सेवक संच मान्यता / प्रभारी प्राचार्य मान्यता सन २०११-१२ चे शिबीराबाबत.....  
01/12/2011 ३०.९.२०११ चे पटसंख्येवर अतिरिक्त ठरलेल्या शिक्षकांचे समावेशनाबाबत.  
30/11/2011 शिक्षक /शिक्षण सेवक नेमणुक मान्यता शै.वर्ष....२०११-१२  
29/11/2011 ५ वा स्‍काऊट गाईड राज्‍य मेळावा निधी संकलनाबाबत.  
29/11/2011 अध्‍यापक विद्यालयात नियमित नियुक्त केलेले प्राचार्य मान्‍यते बाबत / सेवकसंच/प्रभारी प्राचार्य मान्‍यता सन २०११-१२ शिबीराबाबत..  
26/11/2011 8 Mahi Budget  
05/11/2011 प्रस्ताव सादर करणे संदर्भातील सूचना परिपत्रक  
07/10/2011 पत्रद्वारा अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम ( डी.टी.एड.) प्रवेशपात्र यादी सन २०१०-२०११ - पात्र झालेले उमेदवार - अहमदनगर विभाग  
07/10/2011 पत्रद्वारा अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम ( डी.टी.एड.) प्रवेशपात्र यादी सन २०१०-२०११ - अपात्र झालेले उमेदवार - अहमदनगर विभाग
 
07/10/2011 पत्रद्वारा अध्यापक शिक्षण पदविका अभ्यासक्रम ( डी.टी.एड.) प्रवेशपात्र यादी सन २०१०-२०११ - पुणे विभाग  
07/10/2011 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-३० पत्रद्वारे प्रवेश प्रक्रिया त्रुटी काढून अपात्र झालेले उमेदवार. सन:२०१०-२०११ ( सोलापूर : अपात्र झालेले उमेदवार. )  
07/10/2011 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-३० पत्रद्वारे प्रवेश प्रक्रिया त्रुटी काढून पात्र झालेले उमेदवार. सन:२०१०-२०११ ( सोलापूर : पात्र झालेले उमेदवार. )  
07/10/2011 महाराष्ट्र राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे-३० पत्रद्वारे प्रवेश प्रक्रिया त्रुटी काढून अपात्र झालेले उमेदवार. सन:२०१०-२०११  
30/09/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य / अध्यापकाचार्यासाठी वरिष्ट वेतनश्रेणीसाठी सेवांत्रर्गत प्रशिक्षण.  
29/09/2011 व्यवस्थापन कोट्यातील डी.टी.एड.प्रवेश सन २०११-१२ च्या मान्यतेबाबत...  
27/09/2011 अध्यापक विद्यालयात नियमित प्राचार्य नियुक्ती करणे बाबत...  
30/08/2011 मागासवर्गीयाचा अनुशेष भरणे व बिंदुनामावली अद्यायावत ठेवणे या बाबतची माहिती पाठविण्या बाबत...  
14/08/2011 संच मान्यता २०११ -१२ आधिक माहिती  
14/08/2011 संच मान्यता वेळापत्रक २०११ -१२  
05/08/2011 सी.बी.एस.ई. मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांतील विद्यार्थाच्या इ.११ वी प्रवेशाबाबत....  
03/08/2011 A.T.K.T प्रवेश प्रक्रिया आणि प्रवेशाचे वेळापत्रक
 
03/08/2011 A.T.K.T XIth Standard Admission 2011-2012 Final Merit List  
03/08/2011 Rejected ATKT Student List.
 
01/08/2011 PreMerit List Of ATKT  
30/07/2011 ATKT निवेदन  
28/07/2011 CBSE School Exam Appeared Students Rejected From std 11th Centralized Admission Procedure  
25/07/2011 ११ वी प्रवेश यादी (11th Std Admission List)
 
20/07/2011 सन १०-११ चे प्रपत्र क वैयक्तीक मान्यता व स्टाफ़ प्रो फ़ाईलचे नियोजित शिबीराबाबत .. अंतिंम शिबीर....  
16/07/2011 बजेट २०११-१२ आणि अंदाजपत्रक १२-१३  
15/07/2011 सी.बी.एस.ई. मंडळाशी संलग्न असलेल्या शाळांतील विद्यार्थींच्या ११ वी प्रवेशाबाबत..  
14/07/2011 ११ वी बाय फ़ोकल यादी..  
12/07/2011 सन १०-११ चे प्रपत्र क वैयक्तीक मान्यता व स्टाफ़ प्रो फ़ाईलचे नियोजित शिबीराबाबत .. अंतिंम शिबीर....  
12/07/2011 २०११-१२, ११ वी बाय फ़ोकल टाईम टेबल  
12/07/2011 ११ वी बाय फ़ोकल यादी..  
12/07/2011 सी.बी.एस.ई. ११ वी प्रवेशाबाबत...  
30/06/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य / अध्यापकाचार्यसाठी वरिष्ट वेतनश्रेणीसाठी सेवातर्गत प्रशिक्षण  
30/06/2011 स्विकृती केंद्रावर प्राप्त (स्विकृत) अर्जांची निहाय माहिती दि.३०/०६/२०११  
30/06/2011 विक्री केंद्रावर विक्री केलेल्या अर्जांची माहिती दि.३०/०६/२०११  
30/06/2011 सन २०११-१२ इयत्ता ११ वी प्रवेश  
28/06/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य / अध्यापकाचार्यसाठी वरिष्ट वेतनश्रेणीसाठी सेवातर्गत प्रशिक्षण  
24/06/2011 सन २०११-१२ इयत्ता ११ वी प्रवेश
 
24/06/2011 इयत्ता ११ वी केंद्रीय प्रवेश पध्दती सन २०११-१२ प्रसिध्दीपत्रक  
21/06/2011 अध्यापक विदयालयातील प्राचार्य व शिक्षकांना वरीष्टश्रेणी / निवडश्रेणी सेवांतर्गत प्रशिक्षणासाठी नांवे पाठविणे बाबत....  
13/06/2011 वैयक्तीक मान्यता प्रपत्र क शिबीराबाबत व स्टाफ़ प्रोफ़ाईल बाबत...  
10/06/2011 सन १०-११ चे स्टाफ़ प्रो फ़ाईल बाबत...
 
30/05/2011 प्रपत्र क - वैयक्तीक मान्यते बाबत ... १०-११  
20/05/2011 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांचे वाढीव पदांना मान्यता मिळ्णेबाबत सन २००८-२००९,२००९-२०१०  
13/05/2011 सन २०१०-११ चे स्टाफ़ प्रोफ़ाईलचे नियोजित शिबीरा बाबत.....  
13/05/2011 प्रपत्र - क पूर्ण झालेल्या आज दि. ११.०५.२०११ रोजी अध्यापक विद्यालयांच्या सांकेतांक क्रमांकाची यादी...  
04/05/2011 पुणे व विविध शहरांमध्ये संघटनामार्फ़त शाळा व्यवस्थापनाबाबत तक्रारी प्राप्त झालेल्या असून त्या पुढील प्रमाणे....  
25/04/2011 इ. ११ वी. केंद्रीय प्रवेश शॆ. वर्ष २०११-१२ प्रवेश अर्जातील आपल्या महाविद्यालयाच्या सुधारित माहितीबाबत.  
13/04/2011 प्रपत्र क मान्यते बाबत.... चे अंतिम शिबीर........  
13/04/2011 प्रपत्र क मान्यते बाबत..  
13/04/2011 २०१०-११ चा अंतीम खर्चाचा अहवाल सादर करणेबाबत योजनेतर / योजनातंर्गत योजना सेवाशिर्षे व मागणी क्रमांक ई-३
 
09/04/2011 खाजगी मान्यताप्राप्त अनुदानित उच्च माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांच्या वाढीव पदांना मान्यता मिळ्णेबाबत....२०१०-११...  
24/03/2011 पुनर्चित अभ्यासक्रमाच्या अनुषंगाने उच्च माध्यमिक (११ वी व १२ वी) अभ्यासक्रमातील गाणित व संख्याशास्त्र या विषयामध्ये २० गुणांचे प्रात्य‌क्षिक सामाविष्ट करणेबाबत.  
24/03/2011 अध्यापक विद्यालयांच्या सन २०१०-२०११ मधील स्टाफ़ प्रोफ़ाइल बाबत.....  
09/03/2011 अहमदनगर,सोलापूर जिल्हा अध्यापक विद्यालय, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी वैयक्तीक मान्यता शिबीराबाबत.  
01/03/2011 २०१०-२०११ अथवा त्यापूर्वी कनिष्ट महाविद्यालयात नियुक्त केलेले शिक्षक /शिक्षण सेवक शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्तीस मान्यता मिळ्णेबाबत....
 
01/03/2011 महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत कार्यरत असणा-या व सेवेतून निवृत्त झालेल्या शासकीय कर्मच्यांना प्रवास भत्ता देयक मंजूर करण्यास होत असलेल्या विलंबाबाबत स्वाधिकारे चौकशी....  
28/02/2011 विनाअनुदानित अध्यापक विद्यालयातील शासकीय कोट्यातील रिक्त जागा भरणेबाबत....  
17/02/2011 प्रपत्र क - वैयक्तीक मान्यते बाबत ... १०-११  
08/02/2011 राज्यस्तरीय ऑनलाइन पे युनिट प्रशिक्षण - नविन अंशदायी निवृतीवेतन योजना अंमलबजावणी व मार्गदर्शन ... १२ ते १४ फ़ेब्रुवारी २०११...  
05/02/2011 अकरामाही सुधारीत अंदाजपत्रक सन २०१०-११  
21/01/2011 अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक संस्थांच्या अध्यापक विद्यालयांना शासनामार्फ़त व व्यस्थापन कोट्यातील विदयार्थी भरणेबाबत मुदतवाढ देणेबाबत....  
21/01/2011 रोव्हर / रेंजर पथक नोंदणी करणेबाबत....
 
06/01/2011 उच्च माध्यमिक शिक्षकांच्या निवड श्रेणी सेवांत्रर्गत प्रशिक्षणाबाबत....  
03/01/2011 अल्पसंख्यांक व बिगर अल्पसंख्यांक विद्यार्थि भरणेबाबतची मुदतवाढ देणेबाबत...  
03/01/2011 संच मान्यता २०१०-११ प्रपत्र अ व प्रपत्र ब सादर करावयाचे वेळापत्रक ....  
31/12/2010 वैयक्तीक संच मान्यता २०१०-११ बाबत....  
30/12/2010 कायम वैयक्तीक मान्यते बाबत.... / प्रपत्र अ व प्रपत्र ब मान्यते बाबत....
 
21/12/2010 महाविद्यालय दाखले वाटप कार्यक्रम नियोजनाबाबत......  
21/12/2010 २०१०-११ शिक्षक मान्यता शिबीरात दिलेल्या शिक्षक/शिक्षण सेवक नेमणूक मान्यतेचा तपशील....  
21/12/2010 अल्पसंख्याक/बिगर अल्पसंख्याक डी.टी.एड व्यवस्थापन कोटा प्रथम वर्ष २०१०-११ मधील प्रवेशास मुदतवाढ देणेबाबत.....  
09/12/2010 इ. १२ वीच्या वर्गात शिकणा‍र्‍या विद्यार्थीना रहिवाशी दाखले व जातीचे दाखले मिळ्ण्याबाबत.  
08/12/2010 अध्यापक महाविद्यालयांतील प्राचार्य मान्यते बाबत....  
08/12/2010 संच मान्यता सन १०-११ बाबत...  
29/11/2010 शिक्षक/शिक्षण सेवक नेमणूक मान्यता क. म. वि. ..२०१०-११  
24/11/2010 अध्यापक विद्यालयांचे संच मान्यता सन व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी कायम मान्यते बाबत २०१०-११ चे शिबीराचे वेळापत्रक बाबत  
24/11/2010 अध्यापक विद्यालयांची ऑनलाइन संच मान्यता सन २०१०-११ व शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी मान्यते बाबत  
24/11/2010 अध्यापक विद्यालयांने सादर करावयाची माहिती  
24/11/2010 व्यवस्थापन कोट्यातील डी.टी.एड प्रवेश सन २०१०-११ च्या मान्यते बाबत  
23/11/2010 शिक्षण संचालनालयाच्या वित्तीय नियंत्रणा खालील राज्य व स्थानिक क्षॆत्रातील सर्व प्रधानशिर्षाचे योजनेत्तर व योजनांतर्गत. खर्चाच्या बाबीवरील सन २०१०-११ चे आठमाही सुधारीत अंदाजपत्रक ( अनुशेष व विना अनुशेषांसह).....  
22/11/2010 आध्यापक विद्यालयांतील प्राचार्या मान्यते बाबत...  
29/10/2010 अध्यापक विद्यालयांतील प्राचार्य मान्यते बाबत...  
25/10/2010 संच मान्यता २०१० वेळापत्रक ...  
25/10/2010 संच मान्यता २०१० परिपत्रक..  
06/10/2010 आध्यापक विद्यालयातील प्राचर्य मान्यते बाबत.. २०१०-११  
30/09/2010 संच मान्यता पत्र  
30/09/2010 संच मान्यता लिस्ट  
30/09/2010 संच मान्यता ऑनलाइन डेटा प्रोग्राम  
30/09/2010 कॉलेज लिस्ट  
13/08/2010 Centralised Admission System for A.T.K.T XIth Standard Admission TimeTable 2010-2011.  
12/08/2010 Centralised Admission System for A.T.K.T Final Merit List for XIth Standard Admission 2010-2011 for All Category Candidates.  
11/08/2010 Centralised Admission System for A.T.K.T XIth Standard Admission 2010-2011 Pre Merit List for All Category Candidates.  
10/08/2010 खर्चमेळाचे काम विहित वेळेत पुर्ण करण्याबाबत सुचना...  
10/08/2010 अधिक्षक, वेतन पथक (माध्य.), अधिक्षक(सा.रा.से.)माध्यमिक व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी व शिक्षण उपनिरीक्षक यांची संयुक्त सभा दिनांक १७-८-२०१० व विषयपत्रिका  
10/08/2010 अधिक्षक, वेतन पथक (माध्य.), अधिक्षक(सा.रा.से.)माध्यमिक व विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालयातील लेखाधिकारी व शिक्षण उपनिरीक्षक यांची संयुक्त सभा दिनांक १७-८-२०१०  
05/08/2010 Click here for 11 Final Admission List  
05/08/2010 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन.२०१०-११ रिक्त जागांचा तपशिल.  
05/08/2010 इ.११ वी केंद्रीय प्रवेश सन.२०१०-११ प्रवेशाबाबतची कार्यपद्धती.  
02/08/2010 INSPIRE PROGRAMME IMPLIMENTATION OF INSPIRE AWARD COMPONENT TIMELY SUBMISSION OF PROPOSALS FOR THE YEAR 2010-2011  
31/07/2010 Swine Flu Related  
24/07/2010 Centralised Admission System for Pune City. Bi-Focal XIth Standard Admission 2010-2011. Final General Merit List for All Category Candidates  
23/07/2010 Centralised Admission System for Pune City. Bi-Focal XIth Standard Admission 2010-2011.Time Table  
22/07/2010 Centralised Admission System for Pune City. Bi-Focal XIth Standard Admission 2010-2011.Pre General Merit List for All Category Candidates  
१७-०७-२०१० प्रसिद्धीपत्रक  
१७-०७-२०१० इ. १२ वी सायन्स शाखेची परीक्षा मराठी माध्यमातून देण्याबाबत  
१७-०७-२०१० इ. ११ वी प्रवेशासाठी क्रिडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत  
१७-०७-२०१० इ. ११ वी प्रवेशासाठी क्रिडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत - फॉर्मस  
१७-०७-२०१० इ. ११ वी प्रवेशासाठी क्रिडा सवलतीचे गुण देण्याबाबत  
१५-०७-२०१० इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश सन.२०१०-११ संभाव्य वेळापत्रक  
१५-०७-२०१० इ. ११ वी प्रवेश सन.२०१०-११  
१५-०७-२०१० इ. ११ वी केंद्रीय प्रवेश पद्धती सन.२०१०-११ प्रसिद्धीपत्रक