0)उच्च माध्यमिक शाळांना अतिरिक्त शाखा / जादा तुकड्या प्रस्ताव सादर करणेबाबत सन २०१७-१८ 1)राष्ट्रीय सेवा योजना + २ स्तर बाबत आढावा बैठकीचे आयोजनाबाबत २०१७-२०१८ 2)पुणे विभागातील महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-क (प्रशासन शाखा ) संवर्गातील कर्मचार्‍यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची तात्पुरती ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करणेबाबत.. 3)उच्च माध्यमिक विद्यालयातील प्राचार्य यांच्या कार्यशाळेबाबत. 4) दिनांक १ जानेवारी २०१८ ते १५ जानेवारी २०१८ हा कालावधीत मराठी भाषा संवर्धन पंधरवडा साजरा करणेबाबत. 5)अल्पसंख्यांक उच्च माध्यमिक/कनिष्ठ महाविद्यालयातील पुर्णवेळ शिक्षण सेवक मान्यतेबाबत

कार्यालय संपर्क , शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग. पुणे - १

कार्यालयाची माहिती
शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग. पुणे - १
फ़ोन. : ०२० - २६१२२२१७
Email : dydpune@gmail.com
 अधिक माहीतीसाठी येथे टिचकी मारा
 
अ.क्रं.
संपर्क अधिकारी यांचे नांव
पदनाम
विभाग
दुरध्वनी क्रंमाक
मोबाईल क्रंमाक
१.
श्री.दिनकर टेमकर. शिक्षण उपसंचालक. प्रादेशिक विभाग प्रमुख. ०२०-२६१२२२१७ ८२७५२००१५२
२.
श्रीम. मिनाक्षी राऊत. सहाय्यक संचालक. उच्च माध्यमिक विभाग,वाणिज्य,शिष्यवृत्ती. ०२०-२६१२२२१७ ९२७१७८३१५१
३.
श्रीम.संगिता शिंदे. शिक्षण उपनिरीक्षक. माध्यमिक. ०२०-२६१२२२१७ ९८६०३८७६४३
४.
श्रीम.संगिता शिंदे. शास्त्र सलागार (अतिरिक्त कार्यभार). प्राथमिक प्रशिक्षण विभाग,सर्व शिक्षा अभियान विभाग. ०२०-२६१२२२१७ ९८६०३८७६४३
५.
श्री.भारत बोरनारे. कनिष्‍ठ प्रशासन अधिकारी. आस्थापना ०२०-२६१२२२१७ ८०९७२६७०३९
६.
श्री.भारत बोरनारे. लेखाधिकारी (अतिरिक्त कार्यभार). लेखा ०२०-२६१२२२१७ ८०९७२६७०३९
 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग, पुणे यांच्या आधिपत्याखालील कार्यालयांची नांवे