Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10968  F  BHALERAO CHANDANI SUNIL         62.00    2  7584  M  MASHAL GANESH DURGAPPA          61.60    3  7929  F  VIDHATE KANCHAN NANDKISHOR      59.27    4  9218  F  JADDAL PRACHI GANESH            59.20    5  7566  M  DHAVARE TUSHAR TANAJI           58.20    6  7642  F  KAMBLE PREETI ANANTA            55.40    7 10560  M  SONAWANE LAKHAN UMESH           54.80    8  7137  M  BHOSALE SHUBHAM CHANDRAKANT     54.60    9  7505  F  LONDHE KAJAL SANDEEP            54.60   10  7521  M  KHUDE KISHOR KAILAS             54.00   11 10376  M  SHELAR SIDDHARTH PURANJIT       54.00   12  7439  M  BHONDE ROHAN RAJU               54.00   13  7135  M  KHANDALE DHIRAJ PRAKASH         53.40   14  7528  M  BANSODE DATTA BHAUSAHEB         53.09   15  7938  F  ADSUL POOJA BALU                52.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9692  M  CHATUR GANESH JAGANNATH         56.00    2  7401  F  DESHMUKHE MAYA BHIMRAO          56.00    3  7945  M  DALE SHARAD DATTATRAY           51.80    4  7623  F  LEMBHE DEEPIKA DNYANESHWAR      48.60    5  7731  M  KATIMUNI PARSURAM PARMESHWAR    40.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8346  M  MANOLE KETAN SHANTARAM          56.80    2 10933  M  JADHAV OMKAR BHUSHAN            51.60    3  8729  F  PAWAR KOMAL GOVIND              51.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7465  M  SHINDE AKSHAY BALU              60.00    2  7827  F  SHINDE KAJAL MAHADEV            57.00    3 10575  M  KHEDEKAR SHUBHAM CHANDRAKANT    53.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7770  M  MHAHANWAR SURAJ DATTATRAY       57.82    2  7632  M  SHIRGIRE OMKAR TANAJI           55.20    3  8320  F  BANDGAR PRIYANKA VITTHAL        49.09    4 10768  M  DHEBE AANAND TUKARAM            43.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : NTD MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7955  M  KATKADE VAIBHAV SUNIL           54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7768  F  WAGHMARE JYOTI SUHAS            60.40    2  7613  M  GAIKWAD RAJDEEP SUNIL           60.40    3  7513  F  KSHIRSAGAR PALLAVI BALASAHEB    60.20    4  7494  F  GOUND MITALI DATTATRAY          56.73    5 10546  M  SHINDE SHUBHAM GULAB            56.18    6  7272  M  WADKAR ADINATH SOMNATH          55.00    7 10508  M  BHANDARI RAKESH PRAKASH         53.60    8  7064  F  CHANDAVALE VRUSHALI PRASHANT    52.55    9  7702  M  NALAWADE TEJAS SHARAD           51.20   10  9561  F  DESHMANE BHARATI BHIMSHANKAR    51.20   11  7937  F  GAYKE SHITAL JALINDER           50.00   12  8566  F  DHONGADE PRAJAKTA NAMDEO        49.40   13  7486  M  MULGE RAVINDRA SHRISHAIL        48.60   14  7565  M  NANGARE MAHESH DASHARATH        48.20   15  8558  M  NAIK OMKAR JAYWANT              47.82   16  8204  M  KASHID SAURABH SUNIL            46.60   17  7517  M  KALE OMKAR ABHIJIT CHANDRASHEK  46.60   18 10777  F  RESHIM AKSHATA ANANT            46.36   19  8430  M  DHULAP VAIBHAV VINAYAK          45.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : OPEN HAND Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8937  M  KAMBLE PRATHMESH RAVINDRA       51.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : OPEN CULT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10346  F  KAMBLE TRUSHNALI DAMODAR        44.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A011) S P COLLEGE, TILAK ROAD                                     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7484  F  DESHPANDE VAISHNAVI AMOD        87.27    2 10928  F  PATIL NAMRATA SURESH            85.40    3 10977  F  PAWAR GAYATRI SUDHAKAR          85.00    4 10716  F  PHADKE SWARADA RAJENDRA         84.80    5  7527  M  TAKAWALE SIDDHESH PRAKASH       83.64    6  7495  M  JOSHI UNMESH DEVDATTA           82.40    7  9151  M  WARULE SHIVALAY DEVIDAS         79.82    8  7606  M  SANE MUKUL SATISHCHANDRA        77.40    9  7909  M  ZANJE YASH PRAKASH              77.20   10  7479  F  DEHADRAY PRACHI SANJAY          76.40   11  9234  F  UDEG ANKITA ATMARAM             76.20   12  7298  M  KSHIRSAGAR OMKAR MACHINDRA      75.45   13  8365  F  PATIL ANURADHA VIKAS            75.40   14 10976  F  PAWAR PRADNYA SUDHAKAR          73.82   15  7222  M  BHALERAO SHUBHAM ANIL           73.80   16  7914  F  RAWADE KOMAL VASANT             73.20   17  7508  M  THORAT SHUBHAM NANDKUMAR        72.00   18 10206  F  BHOSALE MANASI BHAUSAHEB        71.40   19  7489  M  LASURE PRATIK DATTATRAYA        70.36   20 10371  F  RANJANKAR PRATIKSHA AVINASH     69.80   21 10978  F  KOLASKAR ANKITA VINAYAK         69.60   22  8000  F  VALVI NISHA PADMAKAR            68.80   23  9897  M  JOSHI CHINMAY NARENDRA          68.73   24  9623  M  KAMTHE NIKHIL VISHWAJIT         68.60   25  8911  F  JAGTAP SAYLEE MOHAN             67.45   26 10992  F  DATIR MANALI VISHWAS            66.60   27  9503  M  KAMBLE RAHUL ASHOK              66.60   28  7515  F  BOLBHAT RATNAPRABHA ARUN        66.40   29  7451  F  PATWARDHAN PREETI SUBHASH       66.36   30  8709  M  KADUSKAR YASH SUNIL             66.00   31 10005  F  RAJPUT ARATI VIJAYSINGH         65.82   32  7481  M  PAIGUDE SURAJ DHANRAJ           65.60   33  7532  F  SHINDE RAVINA NAGNATH           65.40   34  7611  F  WADKAR SAYALI RAJENDRA          65.27   35  7820  M  DESHMANE PRASAD RANGHNATH       65.00   36 10996  F  SHINDE MANJIRI CHANDRAKANT      64.91   37  8792  M  SUNIL AKASH MOHITE              64.40   38  8322  F  GANDHI PRANJAL UTTAMCHAND       64.20   39  7470  M  KARE SAMEER SUDAM               64.18   40  7458  M  JEDHE SHRINIWAS RAJENDRA        64.00   41  9570  F  RAWATALE POOJA SHANKAR          63.80   42  7253  F  KANADE AAKANKSHA RAJKUMAR       63.45   43  7294  M  GHOLAP OMKAR DILIP              63.45   44  7548  F  KONDE DIVYA DASHRATH            63.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A012) LATE SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN         Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7232  F  UMAPE MEGHA SHIVAJI             47.80    2  7568  F  KADAM MAYURI BALU               45.82    3  9049  F  KSHIRSAGAR ASHWINI CHANDRAKANT  45.60    4  9388  F  SAKAT SAI SURESH                43.80    5  7640  F  DEVKULE MANRATA NAGANATH        43.40    6  9018  F  MANKAR PRACHI SHAM              43.20    7 10702  F  WARE YOGITA KUNDAN              41.20    8  7567  F  KADAM KALYANI BALU              41.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A012) LATE SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN         Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7673  F  KARVE RAKHI GANPAT              46.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A012) LATE SUNDARABAI RATHI H SCH & JR COLLEGE, SEVASADAN         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7648  F  GURAV SAYALI RAMCHANDRA         67.27    2  7434  F  BHINTADE VANITA VILAS           61.60    3  8020  F  SHENDGE AARTI ARUN              60.40    4  7634  F  PAWAR SUVARNA SUDAM             60.00    5  7459  F  THAKUR NEHA ASHOK               60.00    6  9406  F  SHILIMKAR SARIKA MACHINDRA      58.40    7  7248  F  DEOKAR DEEKSHA SANJAY           56.40    8  8002  F  WAIKAR PRITI GANESH             56.20    9  9095  F  GAIKWAD SUPRIYA ABASO           54.18   10  7790  F  KADAM NIKITA HEMANT             54.00   11  7614  F  KULKARNI JYUTIKA KIRAN          53.82   12  7838  F  GAIKWAD AMRAPALI CHANDRAKANT    53.82   13  9422  F  SHAIKH SANIYA INUS              53.00   14  7542  F  THORAT RAVISHA DILIP            53.00   15  7626  F  PAWAR VEDANTI RAMESH            52.91   16 10718  F  AWHAD KOMAL GANESH              51.60   17  8564  F  SUTAR PAYAL NAGESH              51.27   18  9703  F  KHUTALE ADITI MANIK             51.20   19  7460  F  KAMBLE KOMAL BAPU               49.40   20  8418  F  KADAM EKATA SUNIL               48.73   21  7865  F  KADAM POONAM DATTA              48.40   22  8205  F  SONAWANI DEVYANI RAJENDRA       48.40   23  8658  F  SATPUTE HARSHADA DNYANESHWAR    48.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A013) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10749  F  KAMBLE SHEETAL SOMNATH          40.00    2  8794  F  CHAVAN SHRADDHA ASHOK           38.73    3  8686  F  THORAT SUPRIYA LAXMAN           38.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A013) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9632  F  DHADAVE SAYALI SUBHASH          38.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A013) S.N.D.T. KANYASHALA, NARAYAN PETH                           Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7457  F  ALIMKAR SUCHITA SUHAS           75.09    2 10310  F  RANDIVE KETAKEE SANJEEV         68.20    3  7727  F  BENDRE PRAJAKTA NITIN           66.80    4  7851  F  BHOSALE HARSHADA PURUSHOTTAM    57.20    5  8007  F  KOLI DEEPALI GORAKH             53.60    6  9283  F  BANSODE SWAPNALI SUNIL          52.00    7  7925  F  BHENDE KAJAL AARAS              51.60    8  9615  F  THETE PRIYA BABRUWAN            51.40    9  7791  F  DAYMA ANUJA KISHOR              49.20   10  7509  F  KADU PRATIKSHA ASHOK            48.73   11 10368  F  NIVANGUNE HARSHADA ASHOK        48.60   12 10336  F  JAGADE PALLAVI DILIP            47.00   13  7534  F  BHALERAO SHIVANI NILESH         44.80   14  9376  F  GHORPADE TRUPTI BABUBHAI        44.60   15  7021  F  PAWAR ANJALI UTTARESHWAR        44.40   16  7674  F  MISAL SAYALI AVINASH            43.40   17  7612  F  KALE VAISHNAVI SHRIKANT         43.20   18  8690  F  SHAIKH NILOFAR ISMAIL           42.20   19  8682  F  WAGH ANURADHA GULABRAO          41.80   20  8008  F  KULKARNI NIKITA KIRAN           41.60   21 10011  F  KHARE POOJA BALASAHEB           41.40   22  7616  F  MORE PRIYANKA AJIT              41.20   23  7962  F  MADHALE SNEHAL RAMESH           40.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A014) SHRI SHIVAJI MARATHA JIJAMATA GIRLS H SCH, SHUKRAWAR PETH   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7533  F  DHANGAR YASHODA TIPANNA         75.00    2  8023  F  RANDIVE SIMRAN SANDEEP          68.40    3 10554  F  MEGHWAL POOJAKUMARE KAILASH     64.00    4  8591  F  DHOBLE PRIYANKA SAMPAT          57.60    5  7422  F  MANDHARE DARSHANA SAINATH       57.00    6 10275  F  RASKAR SAYALI MAHESH            53.80    7  7749  F  PASALKAR DIVYA DEVIDAS          52.80    8  9042  F  JADHAV MRUNALI MARUTI           51.64    9  7591  F  SALUNKE KARISHMA SANJAY         50.00   10  7602  F  POL SHARAYU SATISH              50.00   11  8563  F  SUPEKAR PRIYANKA ASHOK          48.20   12  8329  F  GAWADE APEKSHA ANIL             46.20   13 10567  F  DOKH NAMITA RAJESH              45.00   14  7519  F  SHINDE SNEHA SANJAY             45.00   15  7781  F  KAMBLE NILAM ARUN               44.55   16  8466  F  NAIK POOJA BABU                 44.00   17  8338  F  BADOLE SHUBHANGI VIRPRAKASH     40.20   18  7089  F  JOSHI NIKITA VASANT             40.00   19  7836  F  PATOLE PRADNYA RAMHARI          39.40   20  7279  F  TODMAL GAURI LAXMAN             38.73   21  7269  F  RAJIWADE GAYATRI PRABHAKAR      38.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10997  M  SONAWANE KIRAN SUNIL            54.80    2  8549  M  GAIKWAD AJAY RAJENDRA           53.80    3  7855  F  NISARGE KAJAL MILIND            53.80    4  7133  F  TUPE JYOTSNA PADMA              53.60    5  9048  F  JAWALE KAJOL RAVINDRA           52.80    6  8407  M  MASKE VAIBHAV VINOD             52.80    7  7246  M  ROKADE ROSHAN ANANDA            52.73    8 10769  F  KALE PRAJAKTA VILAS             52.60    9  7503  M  DALVI SUYOG BAJIRAO             52.36   10  7244  M  PAWAR PRASHANT NAGNATH          52.20   11 10536  M  KAMBLE SHUBHAM SHAILENDRA       52.20   12  9391  M  KADAM HRUSHIKESH RAHUL          52.20   13  7172  M  SALVE AKSHAY SHRIMANT           51.64   14  7027  F  JADHAV ANKITA MAHADEV           51.40   15  7242  M  WAHULKAR AKSHAY SHAHEER         51.20   16  8527  M  RAJBHOJ AKASH DILIP             51.09   17  8798  M  DAVARE NIKHIL RAHUL             50.80   18  7051  M  KAMBLE SUNIL MAHADEV            50.60   19  8540  M  KALE MAYUR GANESH               50.20   20  9026  M  YADAV ROHAN ARUN                50.20   21  9424  M  GHOLAP VISHWAS GOVINDA          50.20   22  7996  F  GAIKWAD SAPNA DILIP             50.18   23  7497  M  SUGAONKAT ANAND HANUMANT        50.00   24  8541  M  VASMANI SANGAPPA BASAPPA        49.80   25  9229  F  GORE AJINKYA MILIND             49.40   26  7926  M  KAMBLE PANDURANG BAPU           49.20   27  8457  M  ADSULE YUVRAJ MARUTI            49.20   28 10999  M  GAMPLE VIKAS SURESH             49.00   29  9364  M  KAMBALE NAVNATH RAJKUMAR        48.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10548  F  MALI PRIYANKA RAMCHANDRA        49.20    2  7234  M  PAWAR GANESH NARAYAN            46.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10358  M  RATHOD PREM PANDURANG           52.20    2  7891  F  JADHAV SHWETA DILIP             50.00    3  8409  M  JADHAV GAURAV MANOJ             47.40    4 10359  M  KUSMUDE SURAJ RANGNATH          46.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8915  F  PAWAR NIKITA GANGARAM           54.91    2  7034  F  SUPEKAR CHANDA BABAN            54.00    3  8434  M  MALVE PRITAM SUNIL              53.82    4  9321  M  GANGAVANE AKSHAY SAMBHAJI       51.80    5  7238  M  VANJARI AKASH AJIT              49.20    6  7194  M  HIRANWALE HARSHAD DATTU         49.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7577  M  ADSUL KUNDAN MARUTI             53.82    2  7009  M  GAWADE TUSHAR RAMESH            48.20    3  7277  M  PAWAR PAWAN RAJU                43.20    4  8766  M  GHUME AKSHAY ANIL               43.09    5  7276  M  PAWAR UPENDRA RAJU              38.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : NTD MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8505  M  KALE SAGAR RAVINDRA             47.00    2  7042  M  GITE AMOL DNYANESHWAR           40.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7963  M  HAREL SANJAY MAHADU             55.00    2 10328  F  KASHID SHIVANI DATTATRAYA       53.64    3  7166  M  KUMBHAR SATISH ROHIDAS          50.80    4 10954  F  BANE BHAKTI DNYANESHWAR         50.73    5 10998  M  SHINDE SHREERAM RAJU            49.60    6  7984  M  KHAVALE AKSHAY RAVINDRA         49.40    7  9683  F  KHATRI GEETA VITTHAL            48.36    8  7995  F  KOTKAR SANIKA SHRIKANT          48.00    9 10765  M  SHIRKE VINAYAK NAMDEV           47.60   10  8775  F  SHENDGE VAISHALI SURESH         45.60   11  7631  M  PATIL MAYUR KAMALAKAR           45.60   12  7587  M  DANGMALI SHREYAS BALASAHEB      44.80   13  8392  M  SAGWEKAR ANIKET SANDEEP         42.91   14 10951  M  MANE ADESH NANDKISHOR           42.00   15  8421  F  KHILARE POONAM NITIN            41.00   16 10756  M  KANGUDE SHANKAR SHARAD          40.20   17  8206  M  RASAL ROHIT RAJENDRA            39.09   18  8500  M  BHANDARI ANIL VYANKATESH        38.20   19  9817  M  HOLE GANESH DNYANESHWAR         37.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : OPEN SPL   Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8454  M  DANGAT VISHWAJIT BHANUDAS       45.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : OPEN HAND Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7082  M  SARAF SHREYAS AMOL              44.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7210  M  BHOPLE KAUNTEY SHYAMSHEEL       82.60    2 10967  M  NAVALE HANUMANT TUKARAM         76.36    3  8419  M  JANKAR GANESH BALU              74.80    4  7090  M  PARDESHI AKSHAY SHARAD          74.40    5  8352  M  JADHAV AVINASH ANKUSH           73.80    6 10952  M  PATIL MILIND DILIP              71.60    7  7822  F  ABHYANKAR SANIKA RAVINDRA       71.40    8  7972  F  PANDIT POOJA RAJENDRA           71.00    9  8583  M  MENGADE TUSHAR BALU             70.20   10  7970  F  NIKALJE JYOTI SADASHIV          70.20   11 10857  F  AGRAWAL SONIKA RAJESH           70.00   12 10985  F  DHEKANE ADITI JAYANT            70.00   13  7975  M  LOMTE UMESH VISHVANATH          69.27   14  9513  F  HILE ASHA BANSIRAM              68.20   15  8491  M  KADAM BALAJI TIRUPATI           67.80   16  7265  F  KATURDE PRAJAKTA NATHU          67.80   17  8436  M  KAMBLE AKASH RANGRAO            67.80   18  7560  F  PAWAR UTKARSHA MANOHAR          67.45   19  7268  F  KASAT PRANALI PRADIP            67.40   20  8508  M  MUKATE MAYUR SANJAY             67.40   21  7541  F  PUJARI SHWETA SHARAD            66.60   22  9016  M  KHILARE AKSHAY SHIVAJI          66.55   23  8768  M  KIRVE KUNAL SHANKAR             66.40   24  7267  M  DAGADE ADITYA ROHIDAS           65.80   25 10343  M  NAVALE PRANAV RAMESH            65.40   26 10753  M  KAROTE AVINASH VISHNU           65.40   27 10994  M  BHELKE PRAMOD SONBA             65.00   28  8738  M  MORE VISHAL ASHOKRAO            64.80   29  7247  M  ROKADE NILESH ANANDA            64.73   30  8495  F  SHIVALE DIVYA RAHUL             64.20   31  7561  M  WAGH MAYUR DILIP                64.20   32 10987  M  CHAUDHARI ANIKET NANDKUMAR      64.00   33  7971  F  PAKIRE PRERNA DATTATREY         63.80   34  7816  M  UGARE MAHESH GAUTAM             63.40   35 10979  M  LOKARE OMKAR SANJAY             63.00   36  8494  M  KOUNSALYE SAURABH MADHAVRAO     62.20   37 10709  M  PAWAR SIDDHESH SHANTARAM        62.00   38  7969  M  CHAVAN RAVI NARAYAN             62.00   39 10790  F  PAWAR UJJWALA SOHAN             62.00   40 10354  M  DEVKAMBLE AVINASH CHANDRAKANT   62.00   41 10741  M  GANORE AKASH BALIRAM            61.80   42  7973  F  NANNAVARE KOMAL DHARMA          61.60   43  7897  F  KAHUR VEDIKA KIRAN              61.40   44  9308  M  KUMAR BISHWAJEET RAJ KUMAR      61.40   45 10972  M  DAGADE SHUBHAM JAYWANT          61.20   46  7999  M  GHOLVE ROHAN HANUMANT           61.20   47  7868  F  VAIDYA TEJSHRI SHEKHAR          61.09   48  7901  M  SHIRTODE PRASAD BALU            60.73   49  9402  M  JADHAV KISHOR MOHAN             60.20   50  7581  F  KHATPE POOJA SUBHASH            60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A015) ABASAHEB GARWARE COLLEGE, KARVE ROAD                         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51  7213  M  KAKADE PRADNYESH NAGJIT         59.09   52  8403  M  RAYRIKAR SHANTANU DATTATRAY     59.00   53  7592  M  SAWANT PRATIK DATTATRAY         59.00   54  8426  M  TALEKAR VIKRAM RAJENDRA         58.91   55  8019  F  PATIL TRUPTI BHAGYODAY          58.80   56  9359  M  KADU SHUBHAM DINESH             58.80   57  8795  M  YADAV GAURAV SURESH             58.60   58  7218  F  HINGMIRE REVATI ANIL            58.60   59  8420  F  KHILARE VIJAYA GANESH           58.40   60  7998  M  BALWADKAR SWARAJ YASWANT        58.36   61  7181  M  OZARKAR SHRIKANT BALASAHEB      58.20   62  7230  F  KAMBLE SURBHI SANJAY            58.18   63  7290  F  BARAVKAR SONALI BHASKAR         58.00   64 10720  F  NAVALE PRATIBHA LAXMAN          58.00   65  9394  F  BHOSALE MANISHA RAJABHAU        57.80   66  7880  F  NIMONKAR SIDDHI MAKARAND        57.80   67 10014  F  PAWAR BHARTI GANPAT             57.80   68  7206  M  WAGHMARE PRASHANT SHANKAR       57.40   69  7464  M  DESHPANDE SOHAM ANIL            57.40   70  8533  M  DAGADE NIKHIL RAJENDRA          57.09   71 10344  F  RATHOD PRIYANKA PANDURANG       56.80   72  8021  M  KHONDKE 0MKAR SHEKHAR           56.73   73 10379  M  RABADE NIKHIL CHINTMANI         56.60   74  8580  M  BODAKE PRAKASH DEVIDASH         56.60   75  7182  M  SUTKAR NAGESH RAVSAHEB          56.20   76  9430  F  BHOSALE PRATIKSHA ASHOK         56.20   77  7285  M  NAKADI MARUTI MANGESH           56.18   78  7255  F  SAWASHER UJWALA ARJUN           55.82   79  8028  F  PARDESHI NIKITA NAGESH          55.82   80  8543  M  CHAVAN BALU JALINDAR            55.80   81  8639  M  JADHAV RUSHIKESH SHIVAJI        55.80   82  7007  M  JADHAV AKSHAY MAHENDRA          55.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A016) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE, ERANDAWANE                         Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7524  M  LOKANDE HARSHAD SANDEEP         42.60    2  8412  M  WAGHAMARE ANIKET VISHVANATH     42.40    3  8665  M  KAMBLE AKSHAY DHARMRAJ          42.00    4  7270  M  NIKALJE SHUBHAM RAJENDRA        41.82    5  7469  M  JETHAPAL PRAKASH RAJENDRA       41.20    6 10775  M  SURATE VAIBHAV NAGNATH          40.77    7 10273  F  GOTHE SUREKHA MAHADEV           39.40    8  7987  M  GAIKWAD ROHIT ARUN              38.60    9  8573  M  OVHAL AMAR NAVANATH             38.20   10  7502  M  SHAHANE RUSHIKESH NILAM         36.00   11  8496  M  SHELKE KUNJAN PRITHVIRAJ        35.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A016) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE, ERANDAWANE                         Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7079  M  SUPEKAR AMOL POPAT              40.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A016) MAMASAHEB MOHOL COLLEGE, ERANDAWANE                         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8524  F  TONDE SAYALI CHHABAN            58.91    2  8461  F  PADWAL VRUSHALI VASANT          57.00    3  9345  F  JORI SONAL CHINTAMAN            55.60    4  9346  M  NAKTI KISAN RAMCHANDRA          55.40    5  7050  F  BABAR ASHWINI DILIP             54.00    6  7264  F  KADAM SHEETAL VASUDEO           52.80    7  7990  M  MARNE AKASH RAVINDRA            52.40    8 10013  M  RATHOD PRAKASH UMLA             52.00    9  7215  F  MULAY MAYURI JAYANT             51.80   10  7608  M  BATHE VIKRANT DNYANESHWAR       51.60   11 10367  M  PAYGUDE PRATHMESH VILAS         51.20   12  7211  M  ZADE APURVACHANDRA SATISHCHAND  50.80   13  8433  F  GHADIGAWAKAR AKANKSHA ARJUN     50.80   14  7202  M  PAWAR DINESH RAJU               50.40   15  8567  M  MAHABALESHWARKAR ABHIJEET VIJA  50.36   16  9335  F  ALGUDE PRATIKSHA DATTATRAY      49.60   17  7930  M  GAIKWAD AKSHAY GORAKH           49.40   18  7871  M  JAGTAP ANIKET KRUSHNA           48.80   19  7977  M  GAIKWAD SUDESH SURYAKANT        48.80   20  7180  M  ADMANE DNYANESHWAR BHARAT       48.60   21  7203  M  WABALE ROSHAN VILAS             48.60   22  9043  M  CHAVAN SUNIL SHANKAR            48.55   23  8503  M  GODAMBE TEJAS SUBHASH           48.40   24  9324  M  POTE ARTI RAJU                  47.82   25  7913  M  JAIN SUMEET RAJKUMAR            47.80   26  8547  M  BHILARE SANTOSH SAMBHAJI        47.64   27  7231  M  TAMBE MANGESH RAJENDRA          47.20   28  7266  M  BHUNDE SHUBHAM KAILAS           46.80   29  9717  M  MORE SHREYAS DINESH             46.36   30  8468  M  BHISE HARSHAL ARVIND            46.00   31  8555  M  SHINDE ASHISH RAJENDRA          46.00   32  9395  F  BHOSALE VAISHALI RAJABHAU       45.82   33  8512  F  MULLA RAISA PIRSAB              45.40   34 10974  M  GAIKWAD ROHAN SADASHIV          45.40   35  7983  M  BHARATI SANDEEP RAJU            45.20   36  8535  M  SHINDE PRAVIN GANPAT            45.20   37 10796  F  BANSODE SRIDEVI YASHWANT        44.60   38 10953  F  KSHIRSAGAR SHIVANI SANJAY       44.60   39  7988  M  GODAMBE NIKHIL HIRAMAN          44.18   40 10782  M  UKIRADE GANESH YADAV            44.00   41  7959  F  MADAN GITANJALI SUBHASH         44.00   42  7607  M  KATKE UPAMANYU RAJARAM          43.80   43  7286  M  OVHAL DARSHAN SANTOSH           43.60   44  8471  F  CHAVAN SHRADDHA JITENDRA        43.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A017) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9349  M  KAMBLE AJAY AMRUT               38.80    2  7217  F  KAMBALE SWATI SADASHIV          38.50   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A017) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8481  M  PARMAR KISHOR JAGDISH           36.61   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A017) NAVBHARATH SCH & JR COLLEGE, SHIVANE                         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7956  F  WANJALE SUDHA SHASHIKANT        60.00    2  7056  M  SHELAR KARAN EKNATH             56.80    3  9411  M  DHANAWALE KETAN SURESH          52.20    4  8451  F  PAYGUDE ASHA SANJAY             50.36    5  8442  F  FARGADE VAISHNAVI SUNIL         49.40    6 10798  M  PAIKRAO RASHTRAPAL RAVI         47.20    7  8306  F  GHUME KAJAL SANJAY3             46.55    8  8367  M  RATHOD AKASH SUDHAKAR           46.00    9  8450  F  PAYGUDE PRERANA RAJENDRA        45.82   10  8406  F  GHUME PRIYANKA DATTATRAY        43.64   11 10727  F  BHALERAO PRIYANKA SANDEEP       43.40   12  9530  M  KULKARNI NEERAJ MAHESH          43.09   13  7280  M  TODMAL SWAPNIL LAXMAN           42.60   14 10743  F  DAPHAL TEJAL RAJENDRA           42.55   15  8783  M  TAKAT GANESH VINAYAK            42.40   16  8464  M  BADAN SHUBHAM SANTOSH           42.40   17  7997  M  WANJALE SHRIPAD DHANRAJ         42.36   18  9681  M  TAGUNDE DHARMENDRA TANAJI       42.00   19  8356  M  URIT KUMAR SHIVAJI              41.60   20  7170  M  PATHAN SALMAN SALIM             41.20   21  8371  F  THAKUR SHREYA GOVINDSING        40.80   22 10731  M  SONAWANE BHARAT EKNATH          40.60   23  7758  M  THOPATE YOGESH RAMESH           40.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A018) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR                   Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7046  F  GAIKWAD ARTI JANARDAN           60.20    2  7974  F  KAMBLE KAVERI YAMANAPPA         57.20    3 10502  F  KAMBLE JYOTI HANUMANT           55.20    4 10965  F  GHODAKE SWATI APPASAHEB         51.60    5  8460  F  BHOWARE POONAM MOTIRAM          50.00    6  8341  F  SABLE PRANALI ANIL              49.20    7  7088  F  PAWAR ARUNA DNYANDEV            46.20    8  8323  F  JADHAV SEEMA ARJUN              45.87   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A018) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR                   Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8331  F  LOHOKARE DIKSHITA SUBHASH       46.60    2  8326  F  MISAL JANABAI DATTATRAYA        44.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A018) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR                   Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9386  F  RATHOD SHRIDEVI VASANT          60.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A018) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR                   Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7665  F  MAKHAR PUNAM RAJARAM            54.00    2  7229  F  MARGALE KIRTI LAKSHMAN          52.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A018) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR                   Category : NTD MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7666  F  MAKHAR NILAM BABAN              55.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A018) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR                   Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8310  F  MALVE PRANALI RAVINDRA          59.00    2  8765  F  KHAPARE POOJA ARVIND            56.20    3 10264  F  KOHALE KRUPALI VINAYAKRAO       52.80    4  9336  F  RAUT URAMILA SHIVAJI            52.40    5 10529  F  KHADKE YASHASHREE SUNIL         48.80    6 10762  F  SHIRKE SHWETA NAMDEO            44.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A018) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR                   Category : SBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9408  F  DIDDI PRANALI TARACHAND         42.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A018) MAHILASHRAM H SCH & JR COLLEGE, KARVENAGAR                   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7065  F  KUDALE VARSHA RAMCHANDRA        82.80    2  9642  F  SONWANE SWATI BHAUSAHEB         77.80    3  7993  F  DHAWADE ANJALI ASHOK            77.80    4  8325  F  WADEKAR KAJAL PARAJI            73.82    5  8479  F  PANCHAL SWATI VIJAYKUMAR        73.64    6  9413  F  VEER POONAM ANANTA              69.60    7  8305  F  WANJALE SRUSHTI VITTHAL         69.00    8  8501  F  MACHALI SONALI MANSING          68.91    9  9158  F  NALGE HEMAVANTI DASHARATH       68.55   10 10512  F  GARAD RUPALI SUNIL              67.80   11 10932  F  KUMBHAR NEHA DILIP              67.20   12  8453  F  MORE JYOTSNA PRABHAKAR          65.09   13  8402  F  DESHMUKH TRIVENI GANAPAT        65.00   14  8502  F  MORE PRACHI TANAJI              64.60   15  8437  F  BIRADAR ANUSAYA JAGANNATH       64.55   16  8388  F  GORE KIRTI SHIVAJI SUNITA       64.18   17  8791  F  PATOLE SANDHYA KAILAS           63.40   18  8429  F  SHIRKE RUTUJA SURESH            62.73   19  8400  F  RAUT RESHMA RAMESH              62.60   20 10319  F  DHAVADE ALISHA NANDAKUMAR       62.55   21  7164  F  TONDE MEGHA NAMDEV              61.40   22  8398  F  GHARE KISHORI EKNATH            60.20   23  8301  F  EARKAR SARIKA MANMATH           60.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A019) SNDT ARTS & COM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7722  F  WAGH PRIYANKA MASAGI            37.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A019) SNDT ARTS & COM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7062  F  DALVI MADHURI SATISH            36.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A019) SNDT ARTS & COM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10541  F  SHIKHARE RIMA SANJAY            87.09    2  9160  F  LOKHANDE JYOTI SAMPAT           80.60    3  8602  F  PHADKE CHAITRALEE ABHAY         79.82    4  9161  F  HARGUDE GITANJALI SHIVAJI       76.20    5  8740  F  PADVI HARSHA MAHENDRASING       71.82    6 10865  F  CHAVAN SHRAVANI SHAM            69.40    7  7013  F  KAWADE MAYURI PRAKASH           67.60    8 10308  F  AVADHANI VAISHNAVI ANIL         67.27    9  7453  F  JOOHA AMRUTKUMAR NARPATSINGH    66.73   10  7071  F  DESHPANDE SHRUTI JAYANT         66.73   11  7014  F  SHRIKHANDE RUCHA RAJAN          65.60   12  9684  F  GAVHANE PRITI RAMKISHAN         64.20   13  8559  F  KHER DEVANGINI RAJENDRA         63.60   14  8490  F  DESHPANDE RADHIKA ANAND         63.09   15  9588  F  CHAVAN AISHWARYA SANJAY         62.60   16  7201  F  WANJALE ABHILASHA KAILASH       60.00   17  7736  F  PAWAR TEJASHREE VILAS           60.00   18  7036  F  GODAMBE SONAL SHANKAR           59.20   19  8396  F  KAMBALE SONALI KASHINATH        58.80   20 10704  F  WAGH SNEHAL SUDHAKAR            58.00   21  7099  F  PARKHI SHEETAL HIRAMAN          57.64   22  8480  F  ALGUDE ANKITA SHANKAR           57.40   23  8518  F  WAKDE SUMEDHA ASHOK             56.80   24  7835  F  KUMBHAR KOMAL GANAPAT           55.60   25  8727  F  KAMBALE KOMAL NAMDEO            55.45   26  8302  F  GHUME PURVA DASHARASTH          55.27   27  7032  F  AHIRE SAPANA BALKRUSHNA         54.80   28 10995  F  WAGHMARE SUMEDHA SHIVAJI        54.36   29  7256  F  SAHANI POOJA RAMVILAS           54.20   30 10306  F  CHORAGE KAJAL NAMDEV            54.18   31  7788  F  KOREGAONKAR JAYASHRI BALASAHEB  53.82   32 10015  F  JAGTAP YOGITA DEEPAK            53.80   33  7289  F  DALVI BHAGYASHREE ANITA         53.80   34  7701  F  JAGTAP ANITA JALINDAR           53.20   35  9880  F  SHELKE PALLAVI SURENDRA         53.00   36  9347  F  SHARMA CHANDANI OMPRAKASH       53.00   37  7216  F  KALATE SHAMAL DYANESHWAR        53.00   38  7023  F  CHOUDHARI DAMINI DILIP          51.80   39  7241  F  SANT SIDDHI AJAY                51.64   40  7680  F  BIDKAR BHAGYSHREE SANJAY        51.60   41  8376  F  SHAIKH PARVEEN MEHABUB          51.09   42  7063  F  SHELAR ARTI TANAJI              50.80   43  7028  F  THOMBARE UMA RAMCHANDRA         50.80   44  9401  F  PAWAR SNEHA SIDDHARAM           50.61   45 10955  F  KUMBHAR SHRUTI HARIBHAU         50.40   46  7789  F  KADU SIDDHI ARJUN               50.40   47  7663  F  KOKARE SNEHAL DNYANDEO          50.36   48  8339  F  GAIKWAD NIKITA PRAKASH          50.20   49 10948  F  PAYGUDE MANJIRI RAJENDRA        50.00   50  7711  F  MUSALE DISHA MAHADEV            49.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A019) SNDT ARTS & COM WOMEN'S COLLEGE, KARVE ROAD                 Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51  8604  F  VALE DURGA PANDURANG            49.80   52  8542  F  SONAR RUPALI NARBAHADUR         49.00   53  7618  F  SONAWANE GAURI PRAMOD           48.73   54  8507  F  RATHOD POOJA HARI               48.40   55  9820  F  SHINGATE MONAL SANJAY           48.00   56  8393  F  DAMBE RAVINA KARBHARI           47.80   57  8525  F  GHARE MOHINI HARISHCHANDRA      47.60   58  9323  F  PILLAY REKHA KRISHNA            47.60   59  8649  F  OWALE ARCHANA RAJU PRIYA        47.20   60  7654  F  JAGTAP GAURI VIJAY              47.00   61  8561  F  MALVE SUJATA RAJU               47.00   62  9396  F  DANDGE PRAGATI PRAKASH          46.40   63  8324  F  WANJALE PRADNYA RAMDAS          46.36   64  7026  F  TAWARE PRIYANKA RAJU            46.20   65  9580  F  JADHAV SUMEGHA MADHUKAR         45.82   66  7214  F  GUNE SHREEYA MILIND             45.80   67  8706  F  JAGTAP PRAJAKTA RAVINDRA        45.09   68  7020  F  ANARASE SONAL CHANDRAKANT       44.40   69  8799  F  KAMBLE UMA JALINDER             44.36   70  9403  F  BHAGAT BHAGYASHREE SANJAY       44.36   71  8475  F  JOGDAND KAJOL SUNIL             44.00   72  7810  F  POTE NANDINI SANJAY             44.00   73  7179  F  KOLI SMITA RAJENDRA             43.80   74 10538  F  HIRAGONDA PRATIBHA PAVADI       43.80   75  7168  F   POOJA                          43.60   76  8648  F  OWALE KHUSHABU SHASHIKANT       43.60   77  8633  F  KAMBLE AISHWARYA DATTATRAY      42.60   78  7994  F  SHILIMKAR HEMA VALMIK           42.00   79  8723  F  SHIGVAN AKSHADA SURESH          41.27   80  9399  F  KHAIRNAR POOJA VINOD            40.92   81  9842  F  BANSODE MEGHA MAHESH            40.73   82  7610  F  MORE DIPALI SUNIL               40.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(A020) SECONDARY & HIGHER SECONDARY COLLEGE, WARJE MALWADI         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8565  M  KATKAR RAMPRASAD RAGHUNATH      66.40    2  9274  M  DHAMALE SHUBHAM VIJAY           50.20    3  7278  F  KADAM RUPASHREE SANJAY          48.91    4  9275  M  PAYGUDE MANDAR BALASAHEB        48.20    5  8373  M  KULKARNI ANIRUDHA ANIL          46.60    6 10594  M  BHALERAO TEJAS BHAUSAHEB        43.40    7  9351  M  GAIKWAD DILIP SOPAN             42.80    8  8747  M  KUNJIR PRATHMESH SUNDIP         42.36    9  8788  M  SURVE SIDDHESH SANDEEP          40.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(A021) T G GOSAVI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, HINGANE KH               Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7646  M  GHOLAP GANESH NANDKUMAR         38.60    2  7029  F  WAGH PRIYANKA BALU              38.46    3  9361  M  MALPELI KASHINATH HANUMANT      37.60    4 10593  M  DHANDRE SHUBHAM SHANTARAM       37.20    5  9310  M  KADU PRASAD NAMDEV              36.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A022) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8588  M  BHAGALE SANJAY HANUMANT         52.20    2  7765  M  SHINDE SURAJ SANJAY             50.00    3  7738  M  MORE AKASH SAUDAGAR SUVARNA     49.80    4 10513  F  JADHAV ANJALI KIRAN             49.60    5  7463  M  MORE ASHUTOSH SANTOSH           48.20    6 10712  F  GAVALI ASHWINI RAMESH           45.82    7  7873  M  DHAWARE TUSHAR JITENDRA         44.60    8  9544  M  KAMBLE VAIBHAV TANAJI           44.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A022) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7839  M  RANJANE SHUBHAM VISHWAS         46.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A022) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10547  M  SALUNKE RAJESH EKNATH           35.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A022) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7818  F  MUNJAL MEGHA MAHENDRA           45.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A022) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : NTD MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7708  M  CHAVAN OMKAR NARAYAN            55.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A022) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7740  F  ZURUNGE PRACHI BAPU             55.00    2 10787  M  VIDHATE SAGAR RAMDAS            54.60    3  7757  M  BACHAL ROHIT SURESH             54.40    4  7800  F  GALANDE SARIKA DATTATARY        53.80    5  7755  F  KANOJEEYA NEHA SHANKAR          53.00    6  7555  M  NIKAM SUMIT RAVINDRA            49.60    7  8581  M  DALVI HARSHAD RAJENDRA          49.20    8 10595  F  NEHULKAR RENUKA GANESH          48.55    9  7734  F  VISAPUTE KARUNA SANJAY          47.09   10 10532  M  BARGE SHUBHAM SANDIP            43.69   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A022) KARMAVEER BHAURAO PATIL JR COLLEGE, DHANKAWADI               Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7769  M  BHARAM SWAPNIL APPASO           78.00    2  7794  M  KHANDALKAR SHUBHAM RAGHUNATH    72.80    3 10736  F  PAYGHAN PRANITA BALASAHEB       67.60    4  7199  M  PAWAR MAHENDRA JAYSING          67.40    5  7867  F  GAIKWAD SAKSHGANDHA ABA         67.20    6  7931  F  BABAR SUNITA PIRAJI             66.60    7  8422  F  BHARGANDE POONAM SUNIL          66.20    8  7797  F  PATEKAR PRATIKSHA DNYANESHWAR   64.73    9  7763  M  MANE RAHUL RAJARAM              64.20   10  7720  M  BANSODE RAHUL BABU              60.60   11  7936  F  CHORAMALE JYOTI MOHAN           60.36   12  7709  M  DHUMAL KIRAN CHANDRAKANT        60.20   13  7703  M  MANE ABHIJEET BALASAHEB         60.00   14  7677  F  KENGAR SWATI DAYANAND           58.60   15  7779  M  GAIKWAD ANANTA BHARAT           57.45   16  7719  F  MORE SNEHAL MANDEO              57.00   17  8599  M  DUBEY AKSHAY ANIL               56.80   18  7861  M  WADKAR SWAGAT ARJUN             56.60   19  7744  M  DHUMAL AKASH RUPESH             56.60   20  7939  F  BENDRE VAISHNOWI SANJAY         56.46   21  8582  M  DALAVI VAIBHAV RAJENDRA         56.40   22 10565  F  DHUMAL SUJATA VILAS             55.82   23  7735  F  VISAPUTE KALYANI SANJAY         55.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A023) SHRI SHAHU MANDIR MAHAVIDYALAYA, PARVATI                     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7814  F  KAMTHE MANISHA ASHOK            60.00    2  7799  F  MORE ASHWINI SURESH             59.40    3  7900  M  KHUTWAD BHUSHAN BHAGWAN         54.91    4  7759  F  TAMKHADE RUPALI NANASAHEB       54.40    5  7726  F  POL ROHINI SUNIL                54.20    6  7903  M  HOGADE SANTOSH GANGARAM         53.64    7  7767  F  DHAS PREETI ASHOK               53.60    8  7762  M  KADU SURAJ PANDIT               53.40    9  7787  F  KIRKIRE RASIKA RAJEEV           53.20   10  7920  M  TAMBILE AKSHAY SUNIL            53.00   11  7813  M  MARNE KALPESH PANDURANG         52.20   12  9428  M  WAGHMARE RUSHIKESH GANESH       51.60   13  7707  M  KADAM JAYDEEP RAMESH            51.20   14 10563  M  MAHADIK OMKARNATH SUNIL         50.80   15  7946  M  SHAIKH SALIM SHAHADATTALI       50.80   16  7575  M  CHAVAN VISHAL DADA              50.40   17  7545  M  KONDE RAHUL MANOHAR             50.20   18  7844  M  AMBRE VIJAY BARKU               49.20   19  7775  M  JAGADALE AJIT BALU              48.60   20  7585  M  AIWALE SURAJ RAMDAS             48.40   21 10509  M  SHEDAGE AKASH PANDURANG         48.20   22  7536  M  RENUSE AKSHAY RAMCHANDRA        47.40   23 10384  M  CHAREKAR AKSHAY DATTATRAY       47.20   24  7751  M  SHINDE RAHUL GANGARAM           46.80   25  7761  M  JADHAV PANKAJ LAXMAN            46.73   26  8432  M  KALE SHUBHAM RAJENDRA           46.40   27  8551  F  PAWAR JYOTI CHINTAMAN           46.20   28  7718  M  ANKUSH AKASH RAMCHANDRA         45.60   29 10543  M  BAHIRAME RAHUL BAPU             45.00   30 10598  F  JAVHERI SALONI KIRAN            44.91   31 10728  M  NETKE JAY CHANGDEV              44.80   32  7879  M  DHEBE ANKUSH BABURAO            44.55   33  7841  M  SURYAWANSHI AMIT DATTATRAYA     44.40   34  7704  M  KAPASE MADHAV DATTARAY          44.20   35  7949  M  MAHADIK PRATIK RAJENDRA         44.00   36  7808  M  DAHIBHATE OMKESH DHONDIBA       44.00   37  7438  M  KAMBLE SHANTANU PANDURANG       43.64   38  7921  M  ROJEKARI ABHISHEK SANJAY        42.60   39  9392  M  KHEDEKAR SHUBHAM CHANDRAKANT    42.55   40  7435  M  TUPEKAR RAKESH AVINASH          42.40   41  7928  M  MARGAJE AKSHAY HANUMANT         42.40   42  7753  M  SONVANE TEJAS RAVINDRA          42.36   43  9813  M  BHONDWE RAJESH BALU             41.60   44 10510  M  CHAVAN AKASH PRABHAKAR          40.80   45  9643  M  KSHIRSAGAR MAYUR VILAS          40.40   46  7932  F  KHANDAGALE ASHWINEE SANJAY      39.80   47 10553  F  WANJALE SARIKA RAJENDRA         39.80   48  7772  M  TAMBE MAHESH ARJUN              38.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(A024) PRATAP JR COLLEGE, DHANKAWADI                               Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7742  F  CHAVAN TEJASWINI PANDURANG      54.60    2 10504  F  YENPURE SAPNA HANUVATI          53.00    3  7912  F  OSTWAL PRIYANKA SANTOSH         48.80    4  7737  F  MUDLIYAR POOJA PRATIBHA         48.40    5  7883  M  KAMBLE LAKHAN UDDHAV            47.27    6  7905  M  SHINDE SWAPNIL SANJAY           46.60    7  7705  M  MAGAR ATUL SUDHAKAR             44.40    8  7870  M  DESHMUKH RUSHIKESH SANJAY       42.20    9  7493  F  JOGDAND APOORVA SOPAN           39.82   10  7087  F  SHILOT DAMINEE DATTATRAY        39.60   11 10725  F  SATHE TEJSWINI SARJERAO         38.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A025) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10304  M  WAGHMARE AKASH VIKAS            47.20    2 10357  F  GAIKWAD JYOTI MAHADEV           44.77    3 10311  M  KHANDEKAR TUSHAR YUVRAJ         41.60    4  7461  M  WAGHMARE SHUBHAM DATTATRAYA     39.60    5 10549  M  VAIRAGE AKASH VINAYAK           37.60    6 10448  M  GAIKWAD SHIVLING ANANDRAO       29.85   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A025) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7500  F  CHAVAN MOHINI DATTATRAY         42.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A025) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10447  F  RATHOD VIJAYA GANGARAM          48.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A025) VASANTRAO SAKHARAM SANAS JR COLLEGE, WADGAON KH             Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8410  F  BALAMAKHANE NIKITA PANDDORANG   74.55    2 10445  F  SHINDE JAYSHREE GIRDHAR         70.55    3 10377  F  SANAS SONALI ANKUSH             65.64    4 10314  F  GHONE AMRUTA RAJENDRA           64.60    5 10351  M  GURAV KAPIL RAJENDRA            63.00    6 10345  F  KAMBLE PRATIKSHA KHANDU         63.00    7  9650  F  WAGH SUKANYA RANGNATH           62.40    8 10398  F  GARADE SHRADDHA TUKARAM         61.64    9 10446  M  KUMBHAR AKASH BALAJI            60.80   10 10350  M  KAMBLE VAIBHAV VASANT           59.80   11 10754  M  KAMBLE AKSHAY GANGADHAR         58.60   12  7588  M  RAMTEKE PRAJWAL DILIP           57.82   13 10320  M  WAGH SHUBHAM ALAKA              57.60   14 10331  F  CHOUDHARI POOJA ANANDA          55.20   15 10453  F  BANKAR SHWETA BALASAHEB         55.20   16 10366  F  KAMBLE LAXMI PRABHU             54.40   17 10369  M  DONHE SAMEER LAXMAN             54.40   18  9203  M  LOKHANDE SHARADCHANDRA GAUTAM   54.40   19 10307  F  MOHITE POOJA SANJAY             52.20   20 10375  M  ALLAPURKAR SHUBHAM MAHESH       52.00   21 10349  M  MATE ABHISHEK MAHESH            50.55   22  8796  F  MATE CHAITALI SUDAM             50.00   23 10325  F  GAIKWAD VRUSHALI JITENDRA       49.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A026) CHANDRAKANT DANGAT PATIL H SCH & JR COLLEGE, WADGAON BK     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9329  M  POKALE AKSHAY RANGNATH          49.20    2 10365  M  GHULE AKSHAY DNYANOBA           48.55    3 10449  F  MAZIRE NEHA SURESH              48.55    4 10797  M  SHINDE RANJEET JYOTIBA          48.20    5  7817  M  DEVKAR GAGAN SHIVAJI            44.20    6 10423  M  BHOSALE OMKAR SANJAY            43.80    7  7723  M  TOLI PRASAD NANDKISHOR          43.40    8  7060  F  DHAMALE RUPALI RAJENDRA         43.20    9  7668  M  TIDAKE VIKRAM DATTATRAY         41.39   10  9696  M  SARWADE SWAPNIL AGAR            39.82   11  8391  M  NIGADE RUSHIKESH SHIVAJI        39.60   12  9374  M  PARDESHI ANIKET DEVENDRA        38.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(A027) SHRI CHAKRADHAR SWAMI H SCH & JR COLLEGE, AMBEGAON           Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8659  F  MANE VRUSHALI SUNANDA           34.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(A028) BANDOJI KHANDOJI CHAVHAN H SCH & JR COLLEGE, DHAYARI         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10339  M  TAYADE DEVRAJ YUVRAJ            51.00    2  7878  M  DHEBE GANESH RAMBHAU            46.18    3  7558  M  BHAMBURKAR OMKAR DEEPAK         44.60    4  7774  M  KALE TEJAS PRABHAKAR            40.73    5 10362  F  TAGUNDE PRIYANKA MARUTI         40.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(A029) DR AMBEDKAR COM & MAHARSHI SHINDE ARTS COLLEEGE, NANA PETH   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10898  M  PATIL SHIVKUMAR DEVENDRA        57.00    2  9480  M  KHANDVE KUNAL PRAKASH           54.91    3  9112  M  SHINDE SHUBHAM KISAN            53.80    4  9560  F  DESHMANE ARTI BHIMSHANKAR       52.00    5  9190  M  PAWAR AJAY VILAS                50.36    6  9491  F  KHANDEV DIMPLE VASUDEV          47.27    7  8777  M  SARVADE SWAPNIL SATYAWAN        47.00    8  9012  F  JADHAV SUPRABHA RAVINDRA        46.80    9  9564  F  DHONDGE PUSHPA SAHEBRAO         46.00   10  9169  M  DAMARE TAJAS MAHADEV            45.80   11 10721  M  JAVEER JAGADISH RANJEET         45.27   12  9198  M  SHRAVAN HANAMANT KAMBLE         45.00   13  9159  F  KALE RAVEENA GANESH             41.00   14  9197  M  KAMBLE ADITYA RAJESH            40.80   15  8789  F  UDAMALE SNEHA SANGITA           39.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(A030) GIRLS AGARKAR HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, SOMWAR PETH           Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8030  F  MASALKHAMB ARTI SUKHADEV        61.80    2  9023  F  AVACHITE PRIYANKA VIJAY         59.60    3  8579  F  KADAM URMILA PANDURANG          58.20    4  9579  F  GALANDE DIPTI BALU              50.40    5  9563  F  BOBADE POONAM JAYSING           49.40    6  8176  F  PARDESHI MONIKA RANJEET         47.80    7  9557  F  KATARE ARCHANA ARUN             47.60    8  8578  F  TELANGE RADHIKA RAM             47.39    9  9558  F  GURAV RASIKA RAJENDRA           46.60   10  9559  F  WADEKAR SHRADDHA RAJENDRA       43.40   11  9562  F  KAMBLE PRUTHVI PRAKASH          42.60   12  7672  F  JIDDE MAYURI PANDIT             39.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    7 Select List of Students College:(A031) DR AMBEDKAR ARTS & COMMERCE COLLEGE, YERWADA                 Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9091  M  TIWARI KRISHNAKUMAR SANTOSH     51.80    2 10723  M  SABLE SHUBHAM SANJAY            51.09    3  7052  M  BORSE AKSHAY GANESH             49.64    4  7976  M  DODKE SHUBHAM SEEMA             47.64    5  9172  M  WAGHMODE AMOL SURESH            45.40    6  9486  M  KALBHOR VAIBHAV KANTILAL        45.00    7  9192  M  ROKADE DEEPAK LAXMAN            44.73    8  8707  M  JADHAV SIDDHARTH RATAN          44.18    9  9581  M  GAIKWAD SUMEDH SUNIL            44.00   10  7195  M  GHODSWAR SANDIP SAGRIV          42.60   11  9582  F  CHAVAN MADHURI ASHOK            40.60   12  9195  M  SALVE SACHIN NAVNATH            39.40   13  9567  F  SHAIKH ALISHA ALTAF             38.60   14  9694  F  SABLE KOMAL SUNIL               35.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    8 Select List of Students College:(A032) GENBA SOPANRAO MOZE HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, YERWADA         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9167  F  NARKAR SONALI SAKHARAM          60.80    2  9590  F  KSHIRSAGAR SWAPNALI DADU        58.60    3  9116  F  SURYAVANSHI SHITAL SAMBHAJI     57.20    4  9595  M  KUMBHAR SWAPNIL NAVNATH         55.80    5  9165  F  ZIMARE PRADNYA MUKUND           52.00    6  9478  M  NIMBALKAR DIPAK RAJENDRA        51.60    7  9585  M  GAIKWAD LINGRAM TUKARAM         48.60    8  7297  M  BUMBAK RAJESH SHIRMU            46.80    9  9456  F  KAMBLE VIDULA SHIVAJI           45.82   10  9517  M  WALMIKI AMAN RAJESH             45.40   11  9263  M  NIMJE AAGATYA DNYANESHWAR       45.20   12  9182  F  GAIKWAD DIKSHA GUNDAPPA         45.09   13  9504  M  KAPSE SHUBHAM SHIVAJI           44.91   14  9527  F  JAGTAP RANI PRABHAKAR           44.80   15  9589  F  BHINGARDIVE SNEHA GOPAL         44.55   16  9531  F  VEER TRUPTI SUNIL               44.40   17  9483  M  SABLE PRASHANT KARBHARI         43.82   18  8781  M  CHAVHAN ASHWIN BHIKA            43.64   19  9575  M  REDEKAR SOURABH SURESH          40.55   20  9587  F  BANSODE MAMTA SHIVRAM           40.20   21  9528  M  JADHAV SIDDHANT MILIND          39.40   22  9451  M  ANERAO AJAY DNYAMESHWAR         39.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    9 Select List of Students College:(A033) CAMP EDU SOC JR COLLEGE, CAMP                               Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9265  F  SHAIKH SUMAYA JAMAL             75.00    2  9015  F  MAKAR KIRTI MALHARI             62.80    3  9010  M  GAIKWAD SAGAR HANUMANT          60.00    4 10873  F  BARATE MAYURI RAMCHANDRA        59.40    5  9316  M  PAWADE RAHUL YUVRAJ             58.55    6  9207  F  PAYAL POOJA SHAHU               58.40    7  9651  F  KHARAT SHIVANJALI DATTU         58.20    8  9366  M  FHAJAGE SHUBHAM SAGAR           55.60    9  8574  F  PAWAR JYOTI HARI                54.00   10  9269  F  GAIKWAD RASHMI GAUTAM           53.80   11 10818  F  BHANJATRI PRANITA MARUTI        49.80   12  9175  M  SHENDE KETAN KISHOR             45.60   13  7163  F  SHAIKH ZAKIRA NASEEM            45.20   14  9211  M  YADAV SHRIKANT RAJU             45.09   15  9284  M  RAJPUT RAKESH GOPAL             44.36   16  7058  M  WAGHMARE PRATHAMESH GHANASHAM   44.18   17  8027  M  KHARAT PRANIL ARVIND            43.80   18  9007  F  LOKHANDE ANKITA MAHENDRA        43.00   19  9680  M  SONAWANE ROHAN KIRAN            42.80   20  9162  M  KADAM SWAPNIL SUNIL             41.82   21  9262  M  KUMBHAR KUNAL SHIVAJI           40.91   22  9213  M  BHOSALE SACHIN SARITA           39.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A034) NAUROSAJI WADIA COLLEGE, PUNE 1                             Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8572  M  MUNDE AJAY VILAS                54.60    2  7940  F  RATANGIRI ASHVINI SHILAR        54.00    3  9214  F  GAIKWAD SHATABDI SAKHARAM       53.40    4  9667  M  SALUNKE AJAY SURESH             52.60    5  9678  F  GURCHAL SAYALI RAJESH           52.60    6  9184  M  BHALERAO NIHAL RAJU             51.09    7  7733  M  LOKHANDE SURAJ SATYAWAN         50.60    8  7100  F  BHAGAT PRADNYA SHIVCHARAN       48.80    9  9252  M  GAIKWAD SUSHANT ASHOK           48.40   10 10767  M  YADAV AKSHAY VIJAY              48.36   11  8037  M  HIWALE MAHESH ANIL              48.20   12  8782  M  CHAVHAN LAXMAN BHIKA            48.18   13  9209  M  KAMBALE RAKESH AMBADAS          48.00   14  9185  M  SURYAWANSHI SANDESH DATTATRAY   47.40   15  7462  M  GAIKWAD BASAVRAJ DILIP          47.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A034) NAUROSAJI WADIA COLLEGE, PUNE 1                             Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9205  M  THOKAL ONKAR TANAJI             53.40    2  9584  M  VATADE ASHISH ANIL              50.80    3  9566  F  RATHOD VAISHALI RAJENDRA        49.80    4  9840  F  KUMAR AMRUTA DILIP              47.69    5  9173  M  UTALE AMAR WAMAN                40.00    6  9215  F  WADEKAR DIPALI DAGDU            39.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A034) NAUROSAJI WADIA COLLEGE, PUNE 1                             Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9191  M  WANI SAGAR SANTOSH              44.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A034) NAUROSAJI WADIA COLLEGE, PUNE 1                             Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9541  M  VAIDYA MAYUR VASANT             52.00    2  9257  F  GANGNAIK PRIYA AJIT             47.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A034) NAUROSAJI WADIA COLLEGE, PUNE 1                             Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8318  F  RAJHANS PRIYANKA GAJANAN        82.18    2 10746  F  KHILLARE PRIYANKA DEVIDAS       77.09    3  9115  F  SHINDE POOJA KISAN              75.80    4  9942  F  SHAIKH SANA BABAUBHAI           75.09    5 10717  F  BUCHADE SONALI SUBHASH          74.20    6  9342  M  GAIKWAD DNYANESHWAR TUKARAM     73.64    7  8484  M  BABAR VIJAY SAMBHAJI            72.55    8  9254  M  BORATE MAYUR GULAB              71.69    9  9232  M  BHOSALE SAGAR SATYAWAN          71.45   10  9624  M  BHOITE HRUSHIKESH DHANSING      70.00   11  8757  M  PHATALE AJAY SHIVAJI            68.00   12  9864  M  SHAH ARJUNKUMAR SHANKAR         67.40   13  9179  F  GAIKWAD AKSHADA BALASAHEB       67.20   14  8483  F  PAKHARE SONALI SAMBHAJI         67.09   15  9819  F  GHOLAP SHUBHANGI SUBHASH        66.00   16  8640  M  KHARAT AKSHAY BALKRISHNA        65.80   17  9514  F  CHOURE SHIVANI DEVENDRA         65.40   18  9124  F  JAGDALE ANUJA KALYAN            65.00   19  9675  M  MORE MAHESH BHAUSAHEB           64.20   20  9114  F  PHULGAONKAR SHWETA RAM          64.00   21  9340  M  BHAGWAT ISHWAR HARIBHAU         63.64   22  8589  M  RANDIVE INDRAJIT ARJUN          63.09   23  9224  F  SHEWALE TANISHA NITESHA         62.60   24  8473  M  PAHELWAN MAZHAR NASIRKHAN       61.40   25  9239  M  KHAN SANIP SHAHNAJ              61.40   26  9569  M  KOLASE PRANAV SUNIL             60.80   27  8550  M  SALUNKE HITESH MALHAR           60.40   28 10485  F  BHAGAT PRANJAL DHANANJAY        60.00   29  7186  M  CHAVAN SHIVANAND TARACHAND      59.39   30 10562  F  PAGARE SHRADDHA VINOD           58.00   31  9244  F  RAWAL SUNITA BANSILAL           57.82   32  9875  M  CHAVAN SURAJ SHANTARAM          57.64   33  9223  F  SHEWALE PRANALI NITESH          57.40   34  9552  M  GORE SURAJ ABA                  57.40   35  9255  M  GAWARE AKASH SANJAY             57.20   36  9194  M  SURYAGANDH SANDESH BABAN        57.20   37  9243  M  KARALE LOKESH RAJENDRA          57.09   38  9148  M  GAIKWAD ATUL ANIL               56.91   39  7167  F  HARIBHAKTI PANCHRATNA BAPU      56.18   40  9545  M  MANE SAGAR VASANT               55.80   41  9174  M  INAMDAR TANVIR HANIF            55.60   42  9532  F  DHOKLE MAYURI RAOSAHEB          55.45   43  9163  M  OVHAL RAJAT BHAGWAN             55.40   44  9242  M  CHAVAN SHUBHAM SHIVAJI          54.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A035) SANT TUKARAM VIDYA & JR COLLEGE, LOHGAON                     Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9498  F  SABALE DAMINI SUKHADEV          55.20    2  9474  F  PARSE SHAILA BALU               53.20    3  9303  F  LANDGE DIPTI ANIL               50.20    4  9490  F  SHELAR KALYANI KALURAM          49.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A035) SANT TUKARAM VIDYA & JR COLLEGE, LOHGAON                     Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9212  M  GABHALE CHETAN PRABHAKAR        52.00    2  9598  M  GOPIWAD PRAKASH SHIVAJI         42.29   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A035) SANT TUKARAM VIDYA & JR COLLEGE, LOHGAON                     Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9586  F  CHAUGULE ANJALI DAGADU          40.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A035) SANT TUKARAM VIDYA & JR COLLEGE, LOHGAON                     Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9492  F  KAUTKAR SUSHMA VISHWANATH       47.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A035) SANT TUKARAM VIDYA & JR COLLEGE, LOHGAON                     Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7048  M  NAYAR AVINASH BALU              54.60    2 10722  M  JADHAV AKASH ANIL               52.00    3  7049  M  BHAIRAVKAR PRATIK SHASHIKANT    43.39   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A035) SANT TUKARAM VIDYA & JR COLLEGE, LOHGAON                     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9452  F  KAMBLE RUPALI SINDHUBAI         66.80    2  9489  F  MUNDE GEETA PANDURANG           66.40    3  9453  F  GANGAWANE ASHLESHA RATNAKANT    66.00    4  9461  F  KARDALE KIRAN RAVINDRA          66.00    5  9493  M  SABLE SURESH KARBHARI           61.80    6  9459  F  SHAIKH HINA KARIM               61.40    7  8414  M  PHULARI VIVEK SHIVPUTRA         57.80    8  9488  F  MOHITE PRIYANKA DAYANAND        56.40    9 10271  M  KHANDVE RAVINDRA RAMCHANDRA     55.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A036) SAINT MIRA'S COLLEGE OF GIRLS, KOREGAON PARK                 Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9304  F  BHANDARI SWATI HANUMANTA        51.40    2 10779  F  NIRWANE NITA PAPPU JAYASHREE    51.00    3  9235  F  SHENDGE PRAJKTA RAJESH          49.60    4 10778  F  GAIKWAD NIKITA SURESH KALPANA   46.00    5  9843  F  BENGLE VRUSHALI KISHOR          44.18    6 10724  F  BANSODE SAPANA DILIP            44.18    7  9177  F  KASALE ASHVINI CHANDRAKANT      44.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A036) SAINT MIRA'S COLLEGE OF GIRLS, KOREGAON PARK                 Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10761  F  TALPE ASHWINI KHEVAJI           42.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A036) SAINT MIRA'S COLLEGE OF GIRLS, KOREGAON PARK                 Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10887  F  JADHAV DIPALI VIJAY             44.55    2  9571  F  RATHOD SAVITA SUBHASH           37.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A036) SAINT MIRA'S COLLEGE OF GIRLS, KOREGAON PARK                 Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9202  F  NIKAM RUCHITA KESHAVRAO         42.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A036) SAINT MIRA'S COLLEGE OF GIRLS, KOREGAON PARK                 Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9574  F  SINNARKAR SAYALI MACHHINDRA     51.45    2  8486  F  JADHAV ARCHANA PRAKASH          50.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A036) SAINT MIRA'S COLLEGE OF GIRLS, KOREGAON PARK                 Category : OPEN SPL   Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9556  F  PATIL SATIKA BHAGWAN            45.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A036) SAINT MIRA'S COLLEGE OF GIRLS, KOREGAON PARK                 Category : OPEN HAND Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9523  F  CHHADIDAR MAYURI CHANDRASHEKHA  39.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A036) SAINT MIRA'S COLLEGE OF GIRLS, KOREGAON PARK                 Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8710  F  AACHAVALE RUPALI BHAURAO        87.20    2  9464  F  KAMBALE AMRUTA RAJU             67.40    3  9599  F  MORE PRANALI BALU               66.18    4  9200  F  NIMBALKAR AARATI VISHNU         65.00    5  9536  F  KHUDE SNEHA SOPAN               61.00    6  9306  F  JADHAV AKSHATA SANTOSH          58.00    7  9246  F  KAHATE SONALI SANTOSH           57.60    8  9522  F  MAHULKAR AKSHATA MACHINDRA      57.45    9  8784  F  RANKA ARUNA GOPALDAS            57.45   10  9538  F  NARAWADE USHA ISHWARDAS         57.20   11  9583  F  DESHMUKH SHRADHA SHARAD         56.20   12 10524  F  SHAHAGIK RANI VIJAY             56.00   13  9507  F  KHAN SALMA DILAWAR              55.40   14  9526  F  JAGTAP PORNIMA DINESH           54.40   15  9313  F  SANGLE SUCHITRA SUNIL           54.20   16  9216  F  KAVALE NAGU LOKESH              53.60   17  8035  F  PARADKAR POOJA RAJKUMAR         53.60   18 10874  F  DESHMUKH KIRTI UMAKANT          53.20   19  9251  F  NAGTILAK RAJNI SHRIMANT         51.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A037) DHANESHWAR HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, DHANORI                 Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9472  F  RASKAR PRIYANKA DNYANESHWAR     43.20    2 10981  M  AWAGNADE DINESH CHANDRAKANT     40.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(A038) SHRI PANDHARINATH/ANNASAHEB PATHARE JR COLLEGE, CHANDANNAGAR Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9109  M  DEVKAR RUSHIKESH DILIP          43.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A039) HIRAMAN BANKAR HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, KATRAJ               Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9041  M  PATEKAR RAJENDRA SUBHASH        45.27    2  7488  M  CHANDANE AMIT SUNIL             44.20    3  9230  F  GORE NIKITA JAYBHIM             44.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A039) HIRAMAN BANKAR HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, KATRAJ               Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7043  M  LAKADE AMIT MAHAVIR             46.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A039) HIRAMAN BANKAR HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, KATRAJ               Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7807  F  TIPRALE POOJA BALAJI            47.40    2  7904  M  GAIKWAD KUNAL DILIP             41.39   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A039) HIRAMAN BANKAR HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, KATRAJ               Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8332  F  GAIKWAD SAROJA GANGUBAI         60.20    2  8840  F  KONDE PRANALI RAJENDRA          54.55    3 10941  M  NAVATRE PRASHANT SUBHASH        53.00    4  9045  M  VEER YOGESH RAMDAS              52.20    5 10791  M  GIJE SHUBHAM SANTOSH            52.18    6 10711  F  SHAIKH RUKSAR ABDUL             49.82    7  7553  F  ABHANG DIPALI DILIP             49.40    8  7806  F  DARWATKAR POONAM PANDHRINATH    48.55    9  9322  F  KAMBALE DIPALI KHANDU           47.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A040) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8905  M  SHIRWALE MADHMATI MAHADEV       40.00    2  9367  M  MORE SHUBHAM SURESH             39.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A040) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10899  M  SHINDE KIRAN MOHAN              41.00    2  8908  M  ATOLE DHIRAJ BHARAT             38.80    3  8839  M  SHINDE VENKATESH DATTATRAY      37.80    4  8906  M  ATOLE PANKAJ KISHOR             35.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A040) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10851  M  DHARERAO PRASHANT APPA          39.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A040) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7910  M  KOTOLIKAR KAUSTUBH KUMAR        72.00    2  7274  M  GADE HRUSHIKESH RAVINDRA        70.00    3  8817  F  SHUKLA POOJA RAJESH             69.60    4  8986  F  BHOSALE KAJAL SUKHDEV           66.40    5  8997  F  KARDE RENUKA AANGAD             66.40    6 10895  F  HATAGALE PRITI SURESH           66.20    7  8929  F  GAVALI GAURI BANDU              66.00    8  8996  F  GARUDKAR KOMAL GANGADHAR        66.00    9  8973  F  BHISE PRAGATI GANPAT            64.60   10  8532  M  JANGID LALIT CHAMPALAL          62.60   11  8966  M  MANE RAHUL BHASKAR              62.40   12  9371  M  SHAIKH SALIM IMAM               62.20   13  8998  F  RAKHPASARE KAJAL SUNIL          62.18   14  9438  F  NAGARE MANISHA PRABHAKAR        60.80   15  9372  M  JAGTAP AKSHAY PRAKASH           59.64   16  8950  M  MODAK RAHUL SHIVAJI             59.00   17  9037  F  BHORADE ASHWINI GOKUL           58.80   18  8874  M  MODAK ABHAY ANIL                58.40   19 10802  M  KSHATRIYA ASHISH KALURAM        58.00   20  9038  F  KAPARE ANURADHA LAXMAN          57.82   21  9878  M  ANUSE VITTHAL SURESH            57.27   22 10888  M  SAPKAL SUSHANT SAMPAT           56.20   23  8873  M  CHAURSIYA DILIP SHIVAPUJAN      54.20   24  9432  F  KAMBALE ROOPALI KAILAS          54.20   25 10886  M  KEMDARNE KISHOR BHAUSAHEB       54.00   26  8948  M  MORE ABHIMAN ROHIDAS            53.82   27 10831  F  HANDE KOMAL BALASAHEB           53.45   28 10897  M  PAWAR DNYANESHVAR SHAHAJI       53.27   29  8910  M  SHINDE OMKAR VITTHAL            52.60   30 10528  M  BANDAL PRAFUL DNYANOBA          52.36   31  8957  F  ADAMUTHE MADHURI CHANGDEO       52.18   32  8350  M  DORGE MAYUR RAMESH              52.00   33  9333  M  THORAT DATTATRAY MARUTI         51.60   34 10925  M  KHORE DURVESH BALASAHEB         51.00   35 10834  F  RAGHOJI SUSHMA FULCHAND         51.00   36  8965  M  LIMBHORE ARJUN RAJENDRA         50.91   37  9416  F  KASBE POOJA MEENA               50.60   38  7549  F  MUJAVAR TASLIM MAULA            50.55   39 10819  M  DHAVADE KIRAN BAJIRAO           50.20   40  9356  M  GHADGE VISHAL SUDAM             50.00   41  8983  F  MURKUTE PRANALI ANIL            49.80   42  8946  F  BHUJBAL PAYAL ARVIND            49.80   43 10844  M  DEVKAR VIJAY SUVARNA            49.40   44  8947  M  PABLE MANGESH KAILAS            48.80   45  8838  M  AMBEKAR AKSHAY JALINDAR         48.73   46  8821  M  SHIRSAT ANANT KISAN             48.60   47  8858  M  SHINDE KAMLESH SUBHASH          48.60   48  9626  M  SWAMI PRAKASH SIDHAYYA          48.60   49 10823  F  BANDAL TEJASHRI SATISH          48.55   50  8923  F  DALVI DIPALI SANJAY             48.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A040) ANNASAHEB MAGAR COLLEGE, HADAPSAR                           Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51 10852  M  MORE SHRIKRISHNA GANESH         48.18   52 10940  F  BHADALE NIKITA RAMDAS           48.00   53  9036  M  DOKE RAJU SURYAKANT             47.82   54 10734  M  ARSUL SUSHANT JEEVAN            47.64   55  9436  M  AMBEKAR RANJEET KUNDLIK         47.40   56 10843  M  YEWALE ABHISHEK SAMBHAJI        47.20   57 10917  F  JADHAV SUJATA UTTAM             47.20   58  9641  F  JADHAV MAYURI DNYANESHWAR       46.55   59  8886  M  KUSUGAL BILAL SIRAJ             46.36   60  8940  F  BADHE RESHMA MAHADEV            46.36   61 10892  M  CHOUDHARY INDRAJEET SOPAN       46.18   62  9245  F  PISAL SANDHYA MADHUKAR          46.00   63  9434  M  GAIKWAD SANDESH CHANDRAKANT     46.00   64  8889  M  GAIKWAD PRADEEP DEVIDAS         45.80   65  8807  F  PANSARE SONALI NAVNATH          45.60   66  9334  M  KAMBALE KIRAN DEVAPPA           45.45   67  8856  M  SHEWALE PAVAN UTTAM             45.40   68  8815  M  SHAIKH TAJUDDIN ZAKIR           45.20   69  8641  F  JAMLE NIKITA SUNIL              45.00   70  7038  F  JADHAV AISHWARYA RAJENDRA       44.80   71 10811  M  TUPE PAVAN SANJAY               44.40   72  8892  F  BHOSALE JAYMALA VISHVNATH       44.20   73 10904  M  KAMATHEKAR ROHIT SANJAY         44.00   74  8875  F  KOLHE AARTI PANDURANG           44.00   75  9170  M  MOHITE AVINASH BABU             43.85   76  8816  M  SALUNKE AKASH SATISH            43.60   77  9353  M  MULEKAR SHAM RAMDAS             43.40   78  9157  M  GAWARE AKSHAY SANJAY            43.27   79 10810  F  KAMBLE GAYATRI RAVINDRA         43.20   80  8968  M  AMBEKAR YOGESH KAILAS           43.20   81 10893  M  DHAGE KARAN SURYAKANT           43.09   82  7039  F  KUNJIR SAYALI DATTATRAYA        42.80   83  8944  M  SHINDE VISHAL DADA              42.60   84  8951  M  DEVIKAR AKSHAY ANIL             41.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A041) SADHANA VIDYALAYA & R.R. SHINDE JR. COLLEGE, HADAPSAR       Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10947  M  KUCHEKAR AKASH SHIVAJI          54.80    2  8881  F  PAWAR PRIYANKA APPASAHEB        54.40    3 10845  F  SHINDE SWAPNIL MAHENDRA         54.00    4  8882  F  JAGTAP VAISHNAVI VIJAY          53.80    5  8779  M  MORE SHUBHAM SANJAY             53.60    6 10868  M  SALAVE VIKAS BHARAT             52.40    7  8830  M  DOLARE SOURABH DILIP            52.00    8  8953  F  SONKAMBLE POOJA VIJAY           51.60    9 10926  F  SARATE VIJAYA BARIKRAO          50.80   10 10929  F  CHAVAN KARUNA SUDHIR            50.00   11  8151  F  SHIRSAT SNEHAL RAJESH           48.55   12 10706  F  KATE PRATIKSHA BHARAT           47.20   13  8568  M  TADAKHE RUSHIKESH ASHOK         47.20   14  9271  M  BAGUL YOGESH BALU               46.40   15 10730  M  CHAVAN SURAJ RAJENDRA           46.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A041) SADHANA VIDYALAYA & R.R. SHINDE JR. COLLEGE, HADAPSAR       Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10826  M  KASHIKAR SHUBHAM GANESH         48.60    2  8864  F  DIGHE MONIKA VASANT             45.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A041) SADHANA VIDYALAYA & R.R. SHINDE JR. COLLEGE, HADAPSAR       Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8851  M  EKBOTE CHETAN KUMAR             43.60    2  8778  M  BHOKARE VAIBHAV RAMESH          43.20    3 10885  M  GAIKWAD VARSHA BHIM             43.00    4 10828  F  PAWAR KOMAL ANIL                42.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A041) SADHANA VIDYALAYA & R.R. SHINDE JR. COLLEGE, HADAPSAR       Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8823  F  SHIRKE NIKITA SUNIL             50.00    2 10804  M  GALANDE AJAY SHIVAJI            49.00    3  8907  M  ATOLE ROHIT BHARAT              45.20    4  8841  M  BANNE BHIMASHNKAR SHIVSHARAN    44.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A041) SADHANA VIDYALAYA & R.R. SHINDE JR. COLLEGE, HADAPSAR       Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8809  M  HAKE DHANAJI MAHADEV            46.20    2  8877  M  UMBARAJE MAYUR HAREDAS          45.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A041) SADHANA VIDYALAYA & R.R. SHINDE JR. COLLEGE, HADAPSAR       Category : NTD MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8814  F  BUDHVANT MANISHA DIGAMBAR       52.20    2  8813  M  BUDHVANI YOGESH DIGAMBAR        49.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A041) SADHANA VIDYALAYA & R.R. SHINDE JR. COLLEGE, HADAPSAR       Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10854  F  ADHAV GAURI RAJENDRA            55.20    2  8833  M  PANCHAL SURAJ TANAJI            52.60    3 10950  M  LONKAR VISHAL SUNIL             47.80    4  8818  F  BILADE PRIYANKA MADHAVRAO       47.00    5 10879  M  VAISHNAV VINOD GANPATDAS        46.20    6 10847  M  BHAVEKAR OMKAR VILAS            46.00    7  8958  M  SHINDE SUYASH MANOJ             46.00    8  8871  M  SASANE ANIKET RAMESH            43.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A041) SADHANA VIDYALAYA & R.R. SHINDE JR. COLLEGE, HADAPSAR       Category : OPEN SPL   Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8805  M  KARLE ADITY DAYANAND            43.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A041) SADHANA VIDYALAYA & R.R. SHINDE JR. COLLEGE, HADAPSAR       Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7185  F  KALE DIPALI DASHARATH           80.00    2 10820  M  WAIKAR PANKAJ VISHWAS           74.00    3 10915  M  TUPE SUHAS GAJANAN              72.73    4  8978  F  WAGHOLE PRAJAKTA SANJAY         70.60    5  8834  M  DUDUSKAR HEMANT ANAND           69.80    6  9519  F  AYARE AMRAPALI BALASO           69.60    7 10842  F  WADGE PUJA ASHOK                69.45    8 10882  F  VELKAR ROSHAN KISHOR            69.40    9  9437  M  KAMBLE SATISH NAGAPPA           68.80   10  8883  M  KHUNE VINOD ANIL                66.55   11  8984  F  GHULE DIPALI BABAN              66.36   12 10939  F  PATIL POOJA VIJAY               63.60   13 10913  F  LONDHE BHAGYASHREE MAHADEV      62.60   14  9439  M  KAMBLE BABASAHEB SHAM           62.40   15  7083  M  KADAM MAHESH RAM                62.00   16 10908  F  KAMTHE POOJA KISAN              61.60   17 10824  F  MHASKE PRAJKTA YUVRAJ           61.00   18  8901  F  PISE SUPRIYA RAJEEV             60.60   19  8825  F  SHINDE AASHA SUSHIL             60.00   20  8850  F  ZINJADE SWATI KISAN             59.20   21 10836  F  KARAD RUPALI RAGHUNATH          59.09   22  8936  M  MORE TUSHAR PRAVIN              59.00   23  8916  F  MODAK SUPRIYA SANJAY            59.00   24  8835  M  DURGADE VAIBHAV DAYANAND        58.60   25 10839  M  ZAMBARE MAYUR RAJARAM           58.40   26  8897  M  BHAGWAT SANTOSH BALASAHEB       58.36   27  8894  M  PARIT SHEKHAR SANJAY            58.20   28  9690  M  SHIRSAT AKASH PRAKASH           58.18   29  9663  M  PINGALE SHUBHAM EKNATH          58.00   30 10806  F  RANDIVE MANSI DIPAK             57.64   31  8857  F  BHANDARI DIVYANI DILIP          57.40   32  8925  F  SHELKE HARSHADA VIKRAM          57.20   33  8990  M  KHALSE SWAPNIL CHANDRAKANT      57.20   34  8987  F  KAMBALE PRATIKSHA SANJAY        56.80   35  8861  F  SHIRSAT POOJA RAJENDRA          56.40   36 10870  F  JAYKAR DHANSHREE RAJENDRA       56.40   37 10559  F  SHEWALE PRITI PHARMRAJ          56.18   38 10816  M  GHOLAVE SURAJ GOPINATH          56.00   39 10833  F  HANDE PUJA POPAT                56.00   40  8867  M  BHANGIRE AJAY MADHUKAR          56.00   41 10840  M  HINGE PRATIK SHAHAJI            55.60   42  8888  M  KAMBLE RUSHIKESH ASHOK          55.40   43  8898  F  MODAK PRIYANKA SHIVAJI          55.40   44 10850  M  THITE VISHAL UTTAM              55.20   45  8860  M  JADHAV SANTOSH DIGAMBAR         55.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A042) AKUTAI KALYANI JR COLLEGE FOR GIRLS, HADAPSAR               Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10910  F  DHAWARE PRANALI BAJRANG         49.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A042) AKUTAI KALYANI JR COLLEGE FOR GIRLS, HADAPSAR               Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10755  F  CHAVAN VANITA SHARADA           48.00    2 10875  F  JADHAV NIKITA BABU              45.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A042) AKUTAI KALYANI JR COLLEGE FOR GIRLS, HADAPSAR               Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8975  F  GIRI POOJA SURESH               46.80    2  9222  F  RONDHE SHIVGANGA VASANT         44.80    3  9354  F  GHADGE DIVYA DILIP              42.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A042) AKUTAI KALYANI JR COLLEGE FOR GIRLS, HADAPSAR               Category : NTD MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9444  F  HINGMIRE BHARTI RAMA            36.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A042) AKUTAI KALYANI JR COLLEGE FOR GIRLS, HADAPSAR               Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10936  F  HIBARE SHRADDHA MAHENDRA        45.40    2 10921  F  PAWAR DNYANLAL RATNADEEP        45.09    3  8939  F  KAPRE PRAJAKTA RAMESH           43.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A042) AKUTAI KALYANI JR COLLEGE FOR GIRLS, HADAPSAR               Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10878  F  NEWALE ROHINI SAMBHAJI          74.00    2 10946  F  SAWANT PALLAVI MARUTI           67.80    3  8938  F  GAVADE KAJAL SUBHASH            64.20    4 10905  F  PAWAR DHANSHRI AJINATH          63.20    5  8178  F  DHADWAD SAUITA GANPAT           63.00    6 10822  F  UMAP ASHWINI ASHOK              62.80    7 10859  F  JADHAV RAJASHREE RAM            62.18    8  8926  F  SHAIKH TABBASUM CHANDBHAI       62.18    9  8919  F  DESHMUKH AYESHA NOORMOHAMMAD    61.80   10  9518  F  KORAKE PRATIKSHA TANAJI         60.80   11 10907  F  NAVHALE SONALI RAMADAS          60.55   12  8896  F  GAIKWAD CHAITALI KAILAS         60.00   13 10571  F  GAIKWAD PRIYANKA ANIL           59.00   14  8918  F  MULANI AFRIN SHAHAJAN           58.60   15  8931  F  HOLKAR VRUSHALI RAMESH          57.82   16  8811  F  NAIKNAVARE SWATI SATYAWAN       57.80   17 10809  F  NETAKE AISHWARYA DADASAHEB      57.64   18 10906  F  SHINDE ARCHANA HARIDAS          57.60   19 10916  F  DAINGADE GAURI ANIL             57.40   20  8927  F  MORE SALONI HEMANT              57.00   21  8922  F  RANDHIR KIRAN SANJAY            55.82   22 10945  F  MEMANE MEGHANA MHASKU           55.20   23  8802  F  THORAT POOJA LAXMAN             54.60   24 10912  F  GADRI RUTUJA KAILAS             54.20   25  8903  F  SHINDE NIKITA MACCHINDRANATH    54.00   26  8780  F  MANE POOJA BIBHISHAN            54.00   27  8822  F  JAGDALE CHAITALI BAPU           54.00   28  8932  F  GAND SAYALI TIRUPTI             53.80   29  9435  F  SONAWANE SNEHAL ANIL            53.64   30  8855  F  GAIKWAD PRIYANKA VASANT         53.40   31 10832  F  KALE PUNAM SANJAY               52.91   32  8885  F  MATRE JYOTI SANJAY              52.80   33 10848  F  GHULE PRATIKSHA ASHOK           52.80   34 10827  F  GHANTE NILAM LAHU               51.82   35  8804  F  INGALE SNEHAL ANIL              51.80   36  9319  F  MAGAR SAYALI RAJENDRA           51.64   37 10880  F  DHORE PRAJAKTA SUNIL            51.60   38  9554  F  SHIRKE DIKSHA KAILAS            51.20   39  8812  F  NAIKNAVARE JYOTI SATYAWAN       51.00   40 10934  F  SHIGARKANTI RAJESHWARI SURESH   50.80   41  8846  F  KURANE SHUBHANGEE NANDKUMAR     50.80   42  8842  F  BHORADE DIPALI PANDHRINATH      49.82   43  8895  F  GAIKWAD NIKITA GORAKH           49.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A043) DNYANPRABODHINI H SCH & JR COLLEGE, HADAPSAR                 Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10841  F  DONGARE LAXMI BALU              46.40    2 10923  M  CHAVAN SHUBHAM NAVNATH          45.82    3 10812  M  BHANGIRE SAMEER BALASAHEB       43.00    4  8847  F  KURANE AMBIKA SANJAY            42.60    5  8824  M  KUDALE NILESH SANJAY            42.60    6 10902  F  AKADE ASHVINEE SHIVRAJ          41.40    7 10807  M  PATHAN HARIS AMIRKHAN           41.00    8  8904  F  SANGEKAR NEHA SUNIL             40.55    9  8863  M  PAWAR AKSHAY SHIVAJI            40.00   10  9447  M  DANGE OMKAR BALASAHEB           40.00   11 10922  F  NANGUDE UJWALA ASHOK            39.80   12 10949  F  KAKADE NETRANJALI VSHVANATH     39.09   13  7804  F  DESAI PRAMILA RAMESH            38.20   14  9355  M  BHADALE RUSHIKESH SURESH        38.00   15 10930  M  PAWAR VINAYAK VIJAY             36.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(A044) PRATIBHATAI PAWAR JR COLLEGE, KONDHAWA                       Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7045  F  KHADE MAYURI HARI               48.60    2  7512  M  MANDHARE AMAR RAJARANM          46.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A045) LONKAR JR COLLEGE, MUMDHAWA                                 Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9309  M  SARODE SHIVAJI SANJAY           45.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A045) LONKAR JR COLLEGE, MUMDHAWA                                 Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9237  M  PAWAR SAGAR SANJAY              46.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A045) LONKAR JR COLLEGE, MUMDHAWA                                 Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10569  F  BHOKARE AMRUTA ANIL             41.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A045) LONKAR JR COLLEGE, MUMDHAWA                                 Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8935  M  GAIKWAD AJIT RAMESH             43.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A045) LONKAR JR COLLEGE, MUMDHAWA                                 Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9420  F  JATHAWADKAR NIKITA RAMESH       47.80    2 10855  M  KADAM ASHOK USHAVRAO            42.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A045) LONKAR JR COLLEGE, MUMDHAWA                                 Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10534  F  JADHAV RESHMA LAXMAN            60.00    2 10883  F  PATHAN AYESHA AYUB KHAN         57.60    3  7165  M  PRAJAPATI BRIJESHKUMAR SHIVCHA  56.60    4 10938  F  BIDKAR ARCHANA DILIP            52.80    5  9418  F  GAIKWAD KAJAL RAMCHANDRA        52.80    6 10573  F  PAWAR PRATIKSHA VIJAY           51.80    7  9441  F  PAWAR VIDYA RAJARAM             51.27    8 10735  F  BIDKAR ANJALI SHIVAJI           49.60    9  9448  F  LONDHE PRAJAKTA ARUN            49.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A046) PRAGATI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, HADAPSAR                   Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10552  M  AWUCHARE AJAY GOUTAM            39.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A046) PRAGATI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, HADAPSAR                   Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10866  F  CHENDAKE MANISHA MACHINDRA      37.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A046) PRAGATI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, HADAPSAR                   Category : NTD MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9445  F  HINGMIRE REENA RAMA             46.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A046) PRAGATI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, HADAPSAR                   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10924  F  GAIKWAD ARCHANA KUNDAN          65.20    2  8868  M  PAWAR SHUBHAM MOHAN             62.00    3 99999  F  SALVE DIVYA ASHOK               56.80    4  8353  F  KAMBALE POOJA KAKA              53.80    5  8354  F  SURYAVANSHI SHUBHANGI GOPAL     49.09    6  9449  F  DODMANI SANGITA DATTA           48.60    7 10710  F  SHEKAPPA VIDHYA GOVIND          47.60    8  8362  M  TUPTEWAR ADITYA ANIL            47.40    9 10911  F  SHINDE KIRAN SHAHAJI            46.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A048) VITTHALRAO SHIVARKAR HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, WANAWADI       Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8024  M  GAIKWAD MAYUR PRADEEP           42.00    2  8917  M  MOGAL SADIK YUSUF               40.00    3 10803  M  THAKAR SANKET CHANDRAKANT       39.27    4  8921  F  MUKADE SUPRIYA SUBHASH          39.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(A049) VITTHALRAO SHIVARKAR HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, WANAWADI       Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10556  M  SHAIKH RIYAJ GULAM              36.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(A050) MAHADJI SHINDE JR COLLEGE, WANAWADI                         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10267  F  BHONDE ASHWINI KALURAM          36.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(A051) HUTATMA BALVEER SHIRISHKUMAR H SCH & JR COLLEGE, PUNE 5     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9417  F  UBALE NILAM SURESH              47.27    2  7958  M  SARODE OMKAR ANIL               46.91    3  9701  M  GURAV OMKAR RAMISAN             44.36    4  7282  M  JADHAV VISHAL VINOD             41.60    5  9363  M  PAWAR KISAN SHEKHARAPPA         41.40    6  8644  M  GENGAJE SACHIN VITTHAL          35.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A052) B.R. GHOLAP SEC. & H. SEC. SCHOOL, SANGAVI                   Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9655  F  SALVE BHAGYASHREE SHARAD        47.60    2  9760  M  SURVE SURAJ SANJAY              47.20    3  9795  M  SASANE AJAY MALHARI             46.80    4  9706  F  SARNSAR RANJANA RAMESHWAR       46.60    5  9705  F  KAMBLE KANCHAN DATTATRAYA       45.40    6  9708  M  KACHI AJAY JUGENDAR             44.80    7  9892  M  MANE DHIRAJ GAUTAM              42.20    8  9714  M  GHADGE VISHAL SHOBHIT           42.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A052) B.R. GHOLAP SEC. & H. SEC. SCHOOL, SANGAVI                   Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10752  F  KAUTE UJWALA DAGDU              43.00    2  9729  F  SHINGADE RUPLEKHA RAM           41.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A052) B.R. GHOLAP SEC. & H. SEC. SCHOOL, SANGAVI                   Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9752  M  LOKHANDE MACHINDRA BHIMA        45.45   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A052) B.R. GHOLAP SEC. & H. SEC. SCHOOL, SANGAVI                   Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8920  F  GIRME KAJAL SUREKHA             44.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A052) B.R. GHOLAP SEC. & H. SEC. SCHOOL, SANGAVI                   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9730  F  KAWATE AISHWARYA YUVRAJ         71.09    2  7554  F  SUKALKAR KALYANI GAJANAN        67.40    3  9756  M  NAVGIRE VISHAL SUBHASH          56.40    4  9737  F  CHOUDHARY MAMTA KAILASH         55.64    5  9732  F  INGLE POOJA HARISH              55.40    6 10070  M  BHARATE AKASH BAPU              55.40    7  9713  F  VISHWAKARMA POONAM RAJDEV       54.60    8  9871  M  SUTAR ADARSH CHANDRAKANT        54.00    9  8623  M  NIRPHAL BALU LAXMAN             53.82   10  9728  M  GAIKWAD VISHAL DILIP            53.60   11 10002  F  BHOGADE ARTI SAVITA             53.40   12  9761  F  PAWAR SEEMA MAHADEV             52.00   13  9759  M  KHATKE ABHIJEET ARJUN           51.40   14  9779  M  SHAIKH SOHEL AJIM               51.20   15  9727  F  MEMANE SAYALI KRUSHNA           50.20   16  8610  M  PHALE VISHAL CHANDRAKANT        50.00   17 10771  F  KHOMANE PRAVINA VINAYAK         49.80   18  9733  M  MIREKAR ABHIJIT RAJU            49.45   19  9831  F  PAWAR POOJA SHALIRAM            49.20   20  9601  M  JAGTAP AJAY RAMESH              49.09   21  9778  M  WAGHMARE KUNAL KHANDU           48.40   22 10748  F  KAMBLE SHRADDHA DEEPAK          47.82   23  9738  M  LOKHANDE AMIT SHIVAJI           47.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A053) BHARATNA BABASAHEB AMBEDKAR COLLEGE, AUNDH                   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8655  F  SHINDE PRIYANKA JAYENDRA        47.40    2  9788  F  BUGE GAYATRI SHIVAJI            46.60    3  8642  M  BILAGI MAHESH SUBHASH           45.09    4  9925  M  SAWANT DINESH LALA              44.20    5  7176  F  YADAV PREMA SHRIRAM             43.27    6  8638  M  JADHAV ADITYA RAMESH            40.40    7  8348  M  KAMBLE SHANKAR ASHOK            39.80    8  9659  F  WADIA POOJA NANDU               39.60    9  9390  M  MANOLECHA GAURAV RATILAL        39.00   10  9763  M  KIRVE PRADEEP KISAN             38.36   11 10747  F  SHITOLE GAURI NARAYAN           37.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9118  F  GOVIND JAYASHREE ASHOK          68.80    2  8722  M  JAGTAP PRAVIN DNYANESHWAR       68.18    3  8759  M  SAVLE RAHUL DATTARAO            66.80    4  8701  F  KAMBLE SNEHA VISHRAM            66.00    5  8763  M  LOKHANDE ASIT PRALHAD           65.00    6  9636  F  BANSODE SHITAI BHUJANG          64.00    7  8761  M  BADEKAR SUSHIL DAYANAND         63.64    8  9619  F  NIKALJE RESHMA BHAU             63.20    9 10244  F  KAMBLE MANISHA TUKARAM          63.00   10  8018  M  GHAT ADITA DURGADAS             62.60   11  7706  M  BAHULE OMKAR RAJESH             60.73   12  8411  F  SHINDE DEEPIKA BHAGAPPA         60.00   13  9628  F  GAIKWAD SONALI MOTIRAM          58.40   14  9621  F  KAMBALE MANORAMA ANAND          58.00   15  9607  M  BHADKUMBE RUSHIKESH BHANUDAS    57.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9693  F  PUNGATI VIDYA JAGDISH           63.60    2  7624  F  PAWAR SONALI KRUSHNAKANT        58.40    3  8750  M  UNDE TUSHAR JANKU               55.00    4  8626  M  WAYDANDE RUSHIKESH SHASHIKANT   38.55   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8760  F  SHIRSANGE PRERANA SHNKAR        68.73    2  7535  M  GOUD SHANTANU VISHAL            65.20    3  9326  M  JETHE NIRAJ RAMESH              62.46   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8739  M  CHAFAKANADE HRUSHIKESH DHONDIR  68.60    2  8734  M  BUVA AVINASH DHANAJI            66.60    3  8651  F  GAIKWAD KOMAL DILIP             61.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8758  M  MUKHMAHALE ANKUSH DADARAO       70.55    2  9537  F  PANDULE VIDYA SHANKAR           67.00    3 10272  M  SHINDE SUBODH BABASAHEB         66.80    4  8755  M  DHADAS ANIKET ANNASAHEB         56.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : NTD MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7979  M  BADE KRISHNA VISHWANATH         70.00    2 10518  F  BANGAR PRACHI ASHRUBA           60.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8752  F  RAMBADE SHIVANI SANTOSH         68.91    2  8756  M  SUTAR BHAGWAN RAJARAM           65.82    3  9549  M  KADAM TUSHAR SHAM               65.64    4 10022  F  TAMBOLI YASMEEN IMAM            65.09    5  7271  F  SURVE SNEHAL DATTATRYA          65.00    6  7019  F  AMBAVANE AKSHATA MANOHAR        63.20    7  7760  M  RANDIVE KUNAL GAUTAM            57.60    8  7281  M  VASEKAR SANKET SHANKARSWAMI     53.00    9  8736  M  PITALE AKSHAY RAVINDRA          51.60   10 10061  F  LOHAR UMA RAGHUNATH             51.60   11  8536  M  MALI ASHRAPPA ACCHUT            45.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : OPEN HAND Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8696  M  INGLE MAROTI TUKARAM            65.00    2  9338  F  SONDE BELA SUKHADEV             57.27    3  8698  M  MOURYA SATISH GANGARAM          57.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : OPEN SPO   Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9787  F  DHORMALE RUTIKA PRAKASH         62.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : OPEN CULT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7504  F  KARALE NIKITA AVINASH           50.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A054) FERGUSSION COLLEGE, PUNE 4                                   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7582  F  KSHIRSAGAR SAKSHI KIRAN         94.73    2  7628  F  AMBHORE PRANJALI DAMODAR        93.27    3  9421  M  PATIL RUSHIKESH JAGANNATH       89.64    4  9168  F  DOKE MANASI CHANDRAKANT         89.60    5  7637  M  SURYAWANSHI DHAVALSINH CHANDRA  89.40    6  8586  F  RAKA NUPUR MITHULAL             86.36    7 10195  F  PATIL SHWETA VINOD              86.20    8 10991  M  GIJARE ABHISHEK PRASAD          85.60    9  9188  F  KADAM GAURIPOOJA VIJAY          84.80   10  8005  F  BORADE ANUJA MANIKRAO           83.20   11  8375  F  TANPURE SNEHAL KUNDALIK         83.00   12  9357  M  PATKI ADWAIT DATTATRAYRAO       82.73   13 10228  F  NAGE KOMAL PRAKASH              82.60   14  8489  M  PATIL AMIT RAOSAHEB             82.18   15 10297  F  SHIRSAT PRIYA SURESH            81.20   16 10745  F  DANGE CHETANA SADASHIV          80.80   17  8732  F  BAPAT SIDDHI NITIN              79.82   18  8744  F  PAWAR RUCHA VISHNU              79.60   19  8694  M  KOLPEK VYANKTESH SHANKAR        79.27   20  7134  M  DANGAT ANMOL BABANRAO           79.27   21  7258  F  PAWAR MADHURA VIVEK             79.09   22  8711  M  FARUKI SHARUKH AHAMED           78.73   23  7288  F  PALNIKAR HARSHADA MILIND        78.73   24  7015  F  DAWKHAR RAJESHWARI DATTATRAY    78.40   25  8697  M  ZANZADE YOURAJ MADUKAR          78.00   26  7040  F  AGHAV SUREKHA VILASRAO          77.20   27  8031  F  VADKE RADHIKA AJAY              77.00   28  9605  F  SUNDARESH SHRISHTI R. SUNDARES  76.40   29 10184  M  BHARATHE VISHAL SURESH          76.20   30  8699  M  SHETTY VICKY KUMAR              76.00   31  7103  F  JADHAV SHUBHANGI RAMDAS         75.40   32  8029  F  YADAV MUKTA SHRIKANT            75.09   33  8715  F  PATHARE SONALI RAMNATH          75.00   34  9348  F  VAIDYA SAEE AJAY                74.80   35  9617  M  VIDHATE NILESH PRAKASH          74.73   36  8492  M  DAPHADE SUMIT RAJARAM           74.20   37  7098  M  TALPE KAILAS KISAN              74.18   38  9360  M  MATHAPATI MAYUR NINGAYYA        74.00   39  8545  F  BUDHWANT SHARADA ASHARAM        73.80   40  7908  F  KULKARNI REVA SANJAY            73.60   41  8700  M  SHEWALE NITIN BALASAHEB         73.00   42  8695  M  MORE SAINATH RAJU               72.18   43  9327  F  PILANE SAYALI SHAMRAO           72.18   44  9686  F  CHAVAN DHAMAPALLI MALLU         71.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A055) MODERN COLLEGE, SHIVAJI NAGAR                               Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9328  M  GAIKWAD AKSHAY PANDURANG        52.00    2  9039  M  GAIKWAD SUNNY VASANT            51.80    3  8726  F  BHOSALE MANJUSHA GANPAT         51.09    4  8635  M  NIMBORE TUSHAR DALSHING         50.80    5  9339  M  SONDE SUNDAR SUKHDEV            50.18    6  8622  M  DHAWALE PRATIK LAHU             50.00    7  8470  M  GAIKWAD ROHIT VISHWANATH        49.80    8  8687  M  GARAD MAHESH RAJENDRA           49.64    9  8431  M  SHENDGE YUVRAJ SANJAY           49.20   10  7086  M  KASBE AKASH POPAT               49.00   11  8683  F  TOPE SHEETAL MAHADEV            49.00   12  7859  M  SANADE AKSHAY PRAKASH           48.73   13  7732  M  GAIKWAD RAVI NARSING            48.60   14  8596  F  GHOLAP NAVELI MANGAL            48.60   15  8652  M  PAWAR SOURABH RAVAJI            48.40   16  8689  M  KHIDBIDE TANMAY VIJAY           48.40   17  8619  F  BANSODE DIKSHA MAHENDRA         48.36   18 10757  M  BHALERAO HEMANT MAHAVIR         47.80   19 10592  M  AVHAL SOMNATH DATTA             47.60   20  9410  F  MORE SUJATA BHASKAR             47.45   21  7250  F  IRKAL ANKITA SHIVRAJ            47.09   22  7073  M  BHALERAO CHETAN ANANDA          46.80   23  8684  F  ZENDE SONALI DHARMARAJ          46.80   24  9943  M  GAWAI SANTOSH ASHOK             46.73   25  9654  F  MAGAR TEJASHRI RAJU             46.60   26  7531  M  SATPOTE AMIT RAJENDRA           46.60   27 10533  M  BANSODE ANIKET UMESH            46.60   28 11000  M  WAGHMARE RAHUL PAVAN            46.40   29  8667  M  WAGHMARE AKSHAY PRAMOD          46.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A055) MODERN COLLEGE, SHIVAJI NAGAR                               Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8627  M  LANGHI AJIT SITARAM             51.40    2 10048  M  BOKAD PRASHANT DIGAMBAR         46.55    3 10511  F  SABALE PRATIKSHA TULSHIRAM      46.36    4  8607  M  BHANGLE PRAVIN SUNDAR           44.36   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A055) MODERN COLLEGE, SHIVAJI NAGAR                               Category : VJA MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8618  F  AMRAVATI KAJAL BABU             44.40    2  8660  M  DEVKAR NAGESH PRAKASH           40.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A055) MODERN COLLEGE, SHIVAJI NAGAR                               Category : NTB MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7681  M  PAWAR VINOD JAGANNATH           50.00    2  8676  M  CHAVAN RAHUL SURESH             48.55    3  8634  F  NIKAM SWATI PRAVIN              46.00    4  7982  M  KHEDEKAR SAURABH ANIL           40.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A055) MODERN COLLEGE, SHIVAJI NAGAR                               Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9709  M  BORKAR HANUMANT MADHAV          48.80    2  8653  F  KAKADE SWAPNALI GORAKH          45.60    3  8774  M  DARADE RUSHIKESH SATYAWAN       44.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A055) MODERN COLLEGE, SHIVAJI NAGAR                               Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9777  M  SANADI ARSHAD SALIM             51.00    2 10551  M  KALAMKAR AKSHAY SANJAY          49.40    3 10086  F  DHADGE SHREYA NARAYAN           48.00    4  7510  M  JADHAV RAHUL VILAS              44.80    5  8606  F  SHAIKH TABBSUMBANO MAJIDALI     42.40    6  8013  M  RAUT ATUL ASHOK                 42.40    7  8629  M  MANMODE NISHANT SHIVAJI         41.60    8  8670  M  SAYYED AMANULLA MAHEBOOB        35.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A055) MODERN COLLEGE, SHIVAJI NAGAR                               Category : SBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8482  F  GAIKWAD CHETALI VISHVANATH      51.45    2 10124  F  ZURANGE VRUSHALI RAJU VIMAL     47.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A055) MODERN COLLEGE, SHIVAJI NAGAR                               Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8617  F  PATEL SULTANA IKBAL             74.00    2  8632  F  BAWALE NEHA SHANKAR             71.80    3  8427  F  SHITOLE AISHWARYA AVINASH       70.20    4  8032  F  GODIYA DARSHANA RAJESHREE       69.20    5 10147  F  MOGHE PURVA AVINASH             68.73    6  7057  F  RAWATE SWATI VISHNU             67.82    7  9429  M  PATIL HARISH SURESH             67.80    8  8688  F  SHINDE KRANTI SHARAD            67.80    9 10514  F  MUNDHE SONALI MADHUKAR          66.00   10 10125  F  NATU MONALI MANSING             65.80   11  8664  M  PATIL SUNNY ANIL                65.60   12  7173  F  CHINCHOLIKAR SAYALI VILAS VINA  64.00   13  8624  M  SALUNKE SUMIT SURESH            64.00   14  9110  F  PAWAR SWAPNALI PANDURANG        63.80   15  9404  F  SHINDE SANYOGITA RAJENDRA       63.64   16  8678  F  ADAGALE RATNAMALA SARJERAO      63.40   17  9921  M  KAMBLE SHUBHAM VIJAY            62.80   18  8611  M  LOKHANDE AVINASH KISAN          62.00   19  8401  M  IRANI AYATHUSEN SAIYYADNOOR     62.00   20  9307  M  ADSUL SAURABH DATTATRAY         62.00   21  8001  F  PANMALEKAR NIKITA SATISH        62.00   22  9828  F  BUDGUDE SNEHAL JAGANNATH        61.80   23  7084  M  JADHAV DARSHAN SHIVAJI          61.40   24  9515  M  MORE MANDAR SHASHIKANT          61.40   25  8360  M  BANSODE VINOD BABURAO           61.09   26 10064  F  KAMBLE TEJASHRI SHANKAR         60.80   27  8612  F  SHINDE PRAJAKTA SANJAY          60.40   28 10154  F  VICHARE MANALI ASHOK            60.36   29  9656  F  OVHAL RUTUJA SANJAY             60.36   30  8662  F  JANVEKAR SHUBHANGI GAJANAN      60.00   31  9009  F  UNECHA KIRTI SANTOSH            60.00   32  8713  F  MANE PRIYANKA SHIVAJI           58.55   33 10315  F  KHAGE MOHINI SHASHANK           58.00   34  8425  M  KADAM MAHESH SHARAD             57.80   35  8636  F  GAIKWAD NEHA PRADIP             57.80   36  9534  F  MORE AKSHATA SHASHIKANT         57.60   37  9431  F  KAMANE NEHA DURYODHAN           57.40   38  9670  M  MOHITE PRAVIN CHANDRAKANT       57.20   39  8177  F  POL PORNIMA ANIL                57.00   40  8637  M  MALVE SHUBHAM NANDKUMAR         56.91   41  9325  F  NANAWARE MOHINE KAILAS          56.91   42  9786  F  TALELE TRUPTI SUBHASH           56.73   43  9521  F  AGALE RUTUJA SANJAY             56.40   44  8553  M  MURKUTE PANKAJ KIRAN            56.40   45  9344  F  SHINDE HEMA SURESH              56.40   46  9596  M  SHINDE OMKAR ASHOK              56.20   47  8488  M  JADHAV GANESH VIJAY             56.00   48  8663  F  SANAS ASMITA PRAKASH            56.00   49  9415  M  THORMOTE AKASH VITTHALRAO       55.60   50 10531  F  GHOGRE SUPRIYA SAJJAN ANITA     55.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A055) MODERN COLLEGE, SHIVAJI NAGAR                               Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ ------- 51  9784  M  WAGHMARE RAHUL VITTHAL          55.27   52  9893  M  PAWAR SANGRAM SATISH            55.20   53  8630  M  ALKUNTE SIDDHARTH DASHRATH      55.20   54  8645  F  SHAIKH SHAHNAZ YUSUF            55.09   55  8728  M  DHOTRE OMKAR DATTATRAY          55.00   56 10988  M  KHAN ASLAM ALLABAKSH            54.60   57  8201  F  PURANDARE JANHAVI SATISH        54.40   58  9512  M  KONDE SAURAV SANTOSH            54.40   59  9231  F  KAMBLE NEHA DILIP               54.40   60  7543  F  PHADKE ANAGHA ASHISH            54.36   61  7243  M  BHAREKAR AKSHAY NAMDEV          54.20   62  7239  M  RAJPUT AKSHAY BABU              54.20   63  9687  M  NAIK VAIBHAV PRAKASH            54.00   64  9770  M  WAGHCHAURE RUSHABH JAIRAJ       54.00   65  8307  M  GOLE SIDDHESH VIVEK             53.85   66 10025  M  PATIL SHUBHAM SUNIL             53.80   67  7259  M  GAIKWAD RAM BALASAHEB           53.40   68  8731  M  DEVKAR AVINASH NAMDEO           53.40   69  8657  M  MHASE CHETAN ULHAS              53.40   70  9100  M  PRABHUNE HEMANT DHANANJAY       53.20   71  9852  M  BHOIR ANIKET DILIP              53.20   72  8746  M  VHANKATE ROHAN SURESH           53.20   73 10027  F  SHINDE PALLAVI DNYANESHWAR      53.09   74  8017  F  GAIKWAD SHRUTI GANESH           53.00   75 10075  M  JISHI MAYUR MOHAN               52.80   76  9381  M  KHANDARE AKASH DNYANESHWAR      52.80   77  8597  F  MORE NIKITA NANDA               52.80   78 10378  F  DESHMUKH POOJA BHANUDAS         52.80   79 10161  M  GAWARI SUMEET DINESH            52.60   80  8716  M  DEVKAR ABHIJEET HANUMANT        52.60   81  7604  M  BHAVE CHAITANYA MILIND          52.55   82  7636  M  DARWATKAR CHETAN BHARAT         52.40   83  9744  M  BHALERAO VIKRANT CHANDRAKANT    52.40   84  7564  M  CHAVAN VINAY SHANTARAM          52.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(A056) NRUSINH HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, SANGAVI                     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7490  M  GAWADE TUSHAR EKNATH            51.00    2  9773  M  BHOLE ABHIJEET ANANDA           44.80    3  9720  M  NIMBALKAR SURAJ HANMANT         44.80    4  9722  M  KOYANDE HARSHAD NANDKUMAR       44.40    5  9755  M  LOKHANDE RAVINDRA DNYANESHWAR   44.36    6  9748  M  LOKHANDE SUNNY BABAJI           40.60    7  8616  M  SHAIKH SALIM MAJIDALI           39.80    8  9746  M  LANDGE AKSHAY BALU              37.23   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(A057) TIKARAM JAGANNATH COLLEGE, KHADKI                           Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9186  M  BAMBLE BHIMSEN SHANKAR          49.40    2  7197  F  KHARAT RUPALI VINAYAK           44.60    3 10089  M  JADHAV AMOL SADASHIV            43.64   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(A058) SWAMI VIVEKANAND VIDYA MANDIR & JR. COLLEGE, DAPODI         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9751  F  KHOPE KIRAN SUDHAKAR            70.20    2 10235  M  JADHAV DUSHYANT KULDEEP         65.45    3  9700  F  KAMBLE RUTUJA SANJAY            61.82    4 10074  F  SHINDE NIKITA RAJESH            56.40    5  9768  M  LOHAR NAGESH PANDURANG          55.40    6 10277  M  SALUNKE TUSHAR SOPAN            53.20    7  9721  F  LOKHANDE KOMAL BABAJI           52.73    8  9742  F  KUMBHAR KAJAL CHANDRAKANT       52.20    9  9798  F  BANSODE ASHWINI SAMBHAJI        48.60   10  9835  M  CHOUDHARY MAHENDRA RUPARAM      47.40   11  9894  M  GABHALE POOJA DASHARATH         46.80   12  9888  F  ASWARE SWEETY BHOLENATH         46.55   13  9809  F  KAWALE MONIKA HIRALAL           45.80   14  9869  M  SARWAN NITESH RAJU              45.64   15  9867  M  DAL GANESH ARUN                 45.09   16  9860  M  BHOSALE SWAPNIL VITTHAL         43.40   17  9661  M  SWAMI SILVESTAR RAJU            42.55   18 10285  M  GIREE VIVEK PRAKASH             40.18   19  9883  M  DAWARE HRISHIKESH ARVIND        39.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(A059) MHATOBA TUKARAM BALWADKAR HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, PUNE 5   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8735  M  BHALGHARE VISHAL KASHINATH      52.73    2  9320  M  SOLANKI RAVIKUMAR MOHANLAL      50.00    3  9543  M  KULKARNI KAPIL RAJARAM          48.60    4  9774  F  CHOURE PRIYANKA ABHIMAN         45.20    5  8672  M  SASAR AKASH MANGALRAM           40.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    7 Select List of Students College:(A060) BHARTIYA JAIN SOC HIGNSCHOOL & JR COLLEGE, PIMPRI           Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10079  F  AGLE ASHWINEE VASANT            64.20    2 10076  M  CHOUDHARI JITESH CHANDRAKANT    58.20    3 10106  F  MORE PRIYANKA RAJESH            50.80    4 10080  M  DAUNDKAR SANDEEP UTTAM          47.20    5 10077  M  MOHITE GANESH ASHOK             44.80    6 10092  M  SALVI MAYUR ASHOK               39.60    7 10010  M  MUNGASE AKSHAY RAMESH           36.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    8 Select List of Students College:(A061) RAJAMATA JIJAU SPM  ARTS SCI & COM COLLEGE, BHOSARI         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10026  F  KONDANE AARTI NEELKANT          63.40    2 10059  M  SHAIKH SHAHRUK SHABBIR          53.45    3 10701  M  SAPKAL SHUBHAM MAHADEV          43.09   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    9 Select List of Students College:(A062) MAHATMA PHULE COLLEGE, PIMPRI WAGHIRE                       Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9920  M  GADHAVE VIKAS SURESH            64.18    2 10032  M  KUMBHAR ADITYA SUVARNA          58.60    3  9952  M  BHOR SUYOG JALINDAR             51.80    4  9927  F  BANSODE POOJA BHIMRAO           50.55    5  9825  F  SHAIKH SAYMA RAMJAN             43.82   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :   10 Select List of Students College:(A063) NAV MAHARASHTRA VIDYALAYA & JR. COLLEGE, PIMPRI WAGHIRE     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9979  F  KADAM SONALI BABASAHEB          67.40    2  9468  F  SHINDE AARTI BALU               55.20    3  9959  M  KADAM DHANAJI DILIP             54.00    4  9987  F  AGALE SUCHITRA SATISH           50.20    5  9989  M  SONKAMBLE RUPESH BHAGWAT        48.40    6  9986  M  JEDHE NILESH RAMESH             47.80    7 10119  M  BARNE SOMNATH CHANDRAKANT       47.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :   11 Select List of Students College:(A064) PRERANA HIGHSCHOOL & TUKARAM GUJAR JR COLLEGE, THERGAON     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10263  M  LASHKARE KIRAN ANIL             62.36    2 10262  F  LASHKARE JAYSHREE ANIL          60.00    3 10146  F  WADEKAR AISHWARYA ASHOK         52.60    4 10060  F  SAYYED NAJMA ABBAS              52.00    5 10226  F  SABLE TRUPTI RAMCHANDRA         51.64    6  9923  F  KSHIRSAGAR SANCHITA NANDKUMAR   50.80    7  9838  M  MOHOLKAR KUMAR MADHUKAR         48.73    8  9837  F  KUDALE SHITAL DIGAMBAR          45.64    9 10177  M  DHONGE PANKAJ JAYSINGH          44.40   10  9922  F  KSHIRSAGAR PRANITA NANDKUMAR    43.27   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :   12 Select List of Students College:(A065) SHRI BHAIRAVANTH SEC. & HIGHER SEC. SCHOOL, BHOSARI         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10506  M  VANIRE SHUBHAM SHRIPATI         60.60    2 10044  M  DOIPHODE KAILAS SHANTARAM       60.00    3 10030  M  KASAL ABHIJIT SURESH            50.00    4 10038  M  ADHAL SAMEER SATTUBHAU          43.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :   13 Select List of Students College:(A066) SHRI SAYAJINATH MAHARAJ HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, BHOSARI     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7096  M  TALPE PRAVIN KERUBHAU           44.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :   14 Select List of Students College:(A068) RAMCHANDRA GAIKWAD HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, DIGHI           Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10047  M  KHATODE SURAJ RAJENDRA          55.80    2  7589  F  THOOL RAKSHANDA GAUTHAM         49.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :   15 Select List of Students College:(A070) S.N.B.P.SCHOOL & JR. COLLEGE, MORE WADI                     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  7942  M  DANDE VIKRANT VITTHAL           40.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :   16 Select List of Students College:(A071) ABASAHEB CHINCHWADE JR COLLEGE, CHINCHWAD                   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10181  F  SHARMA POOJA OMPRAKASH          62.80    2 10178  F  KEWAL SANGITA SITARAM           48.20    3 10096  M  SWAMIJANGAM ASHISH GURUBASVESH  47.27    4 10279  M  KAMBLE AKASH MILIND             46.80    5 10140  M  BARADE VIKAS SAUDAGAR           46.60    6 10131  M  SWAMIJANGAM ADITYA GURUBASVESH  44.18    7 10134  F  SURWASE JYOTI SHANKAR           42.92    8 10143  M  CHAVAN KIRTI VIJAY              40.80   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :   17 Select List of Students College:(A072) SHRI MHALSAKANT H SCH., & JUNIOR COLLEGE, AKURDI             Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9400  F  SHINDE MADHURI BALASAHEB        72.20    2 10224  M  SALVI ROHIT ARUN                67.40    3 10241  M  PATIL VINAYAK LAXMAN            57.60    4 10101  F  KATKE SHIVANI SANTOSH           54.73    5  8677  F  JANGALBAG SEJAL MILIND          54.60    6 10160  M  TATE RAJKUMAR SURESH            54.20    7 10046  M  POL SURAJ MAHADEV               53.64    8 10045  M  POL MAHESH MAHADEV              51.80    9 10214  M  ATTAR RIJAVAN MUBARAK           50.91   10 10225  M  CHAVAN SURAJ SURESH             50.36   11 10169  M  FALIKELE RAMESH SURESH          49.20   12 10231  M  KADAM VISHAL SHIVAJI            47.09   13 10243  M  KAMBLE PRAJWAL DILIP            46.20   14 10220  F  BARVE PRACHI SUDHIR             45.60   15  9981  F  JATHR AKSHADA RAGHUNATH         45.40   16 10229  M  HAJARE DNYANESHWAR SHRIMANT     45.00   17  9611  M  SAWANT PRASAD RAVINDRA          44.20   18 10217  M  KATE AKASH DATTATRAY            37.45   19 10202  M  SONAWANE JEEVAN BAJIRAO         36.20   20 10218  M  THUBE KIRAN NAGESH              34.91   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A073) SHRI FATTECHAND JAIN H.SCHOOL & JR. COLL., CHINCHWAD         Category : SC  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10132  F  JANRAO PRIYA VIKAS              48.80    2 10188  F  WAGHMARE DAMINI SHANKAR         48.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A073) SHRI FATTECHAND JAIN H.SCHOOL & JR. COLL., CHINCHWAD         Category : ST  MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9405  M  KARKUD VIKAS VIJAY              44.73   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A073) SHRI FATTECHAND JAIN H.SCHOOL & JR. COLL., CHINCHWAD         Category : NTC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10081  M  KOLEKAR PRASAD MARUTI           44.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A073) SHRI FATTECHAND JAIN H.SCHOOL & JR. COLL., CHINCHWAD         Category : OBC MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10185  M  SUTAR ABHIJIT NAGNATH           40.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    1 Select List of Students College:(A073) SHRI FATTECHAND JAIN H.SCHOOL & JR. COLL., CHINCHWAD         Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10149  M  PARKHI ABHISHEK UMESH           75.60    2 10109  F  BHOSALE PRATIBHA BALAJI         71.20    3 10133  F  YEOLEKAR RENUKA MAHESH          69.40    4 10151  F  SAKHARE MONIKA SANTOSH          66.00    5 10073  F  MARKAD MOHINI POPAT             65.82    6 10261  M  MISTARI KHEMCHANDRA DEEPAK      63.27    7 10300  M  MANDKE VIPUL VINAYAK            60.91    8 10254  M  GAMBHIR PRASHANT VIJAY          60.00    9 10122  F  BHOLE SHILPA PANDURANG          58.40   10 10776  M  VELE AKASH DATTATRAY            57.60   11 10197  F  GAWADE ANKITA JALINDAR          57.60   12 10193  M  ZUNDARE PRASAD PANDURANG        56.00   13 10201  M  KAKADE VAIBHAV EKNATH           55.20   14 10187  M  SABALE MAHESH BHIMA             55.00   15 10739  F  SAWANT AISHWARYA SUHAS          52.40   16 10130  M  KIRNALE SHUBHAM DHANRAJ         51.60   17 10182  F  PUJARI PRIYA MAHDEO             50.73   18 10107  M  CHAVAN RANJEET RAMESH           50.18   19 10093  F  PATULE KOMAL GORKHA             50.00   20 10114  F  AUSARAMAL PUNAM ASHOK           49.80   21 10278  F  SARAF PRIYA SUHAS               49.60   22 10738  F  SAWANT KOMAL SUHAS              49.40   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    2 Select List of Students College:(A074) CAMP EDU SOC PRERANA JR COLLEGE, NIGADI                     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  8776  M  KAMANAKAR BABASAHEB DEVEND      53.40    2 10137  F  POLKE PRITI PRAKASH             41.64    3 10104  F  BADADHE POOJA ARJUN             39.00   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    3 Select List of Students College:(A075) SARASWATI HIGHSCHOOL & JR COLLEGE, AKURDI                   Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9826  M  PADALE ROHAN DNYANEHWAR         41.20   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    4 Select List of Students College:(A076) SAU ANUSAYA WADHOKAR H.SCH & JR COLLEGE, TALAWADE           Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10110  F  MORE POOJA GAUTAM               54.80    2 10097  M  KALAPURE NIKHIL GULAB           50.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    5 Select List of Students College:(A078) CAMP EDU SOC ABHIMAN JR COLLEGE, NIGADI                     Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10126  F  GAIKWAD SHUBHANGI RAJENDRA      60.18   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    6 Select List of Students College:(A079) SMT SHESHIBAI DEORAM GANAGE PRASHALA, TALAWADE               Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1 10334  M  PASALKAR GANESH KAILAS          50.20    2  8014  M  JADHAV PRASHANT HANUMANT        45.60   Standard Eleventh 2013-2014 Centralised Admision System, Pune  Page No :    7 Select List of Students College:(A080) KRANTIVEER CHAPHEKAR ARTS & COMM JR COLLEGE, CHINCHWAD       Category : OPEN MERIT Faculty : ARTS MARATHI MEDIUM ---------------------------------------------------- Sr. Form  Sex Name                           S.S.C. No. No.                                      Marks % --- ----- --- ------------------------------ -------  1  9750  F  KEDAR NISHA DNYANESHWAR         54.36   ---------------------------------------------------- END-OF-LIST ----------------------------------------------------