0)कनिष्ठ महाविद्यालयीन विज्ञान व कला वाणिज्य़ शाखांचे विषय शिक्षकांचे दोन दिवसांचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत. 1)सहविचार सभेबाबत बदल तसेच विषयपत्रीका अहमदनगर इत्यदिबाबत.(अहमदनगर) (पुणे) 2)कनिष्ठ महाविद्यालयीन विद्यार्थ्‍यांना ओपन मेरिट / संस्कृत विषयासाठी मिळणार्‍या स्कॉलरशिप बाबत. 3)शैक्षणिक वर्ष २०६-१७ मधील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय तपासणीबाबत. 4)शैक्षणिक वर्ष २०६-१७ मधील उच्च माध्यमिक / कनिष्ठ महाविद्यालय तपासणीबाबत. 5)कनिष्ठ महाविद्यालयीन विज्ञान व कला वाणिज्य़ शाखांचे विषय शिक्षकांचे दोन दिवसांचे उदबोधन वर्गास शिक्षकांना पाठविणेबाबत. 6)कनिष्ठ महाविद्यालयीन प्राचार्यांची सहविचार सभेसाठी असेंबली हॉल उपलब्ध करून देणेबाबत.(अहमदनगर) 7)***(आस्थापना विभाग मध्ये पाहावे)*** वरिष्ठ वेतनश्रेणी, निवड वेतनश्रेणी व कालब्द पदोन्‍नती प्रस्ताव सादर करणेबाबतची चेकलिस्ट.***(आस्थापना विभाग मध्ये पाहावे)***

वेबसाईट उद्घाटन