0) उच्च माध्यमिक स्तरावरील वैयक्तिक मान्यताप्राप्त माहिती तंत्रज्ञान विषय शिक्षकांची महिती सादर करणॆबाबत. 1) उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महविद्यालयीन (इ.११ वी व १२ वी ) साठी असलेले प्रमाणित दर. 2) सन २०१८-१९ या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत सुधारित वेळापत्रक. 3)डीबीटी पोर्टलवर सर्व कनिष्ठ महाविद्यालयांनी माहिती भरणेबाबत. 4) MAHADBT या ऑनलाईन शिष्यवृत्त्यांचे पोर्टल बाबत.. 5) उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयीन (इ.११ वी व १२ वी) साठी असलेले प्रमाणित दर.

वेबसाईट उद्घाटन