0) इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रसिध्दी निवेदन दिनांक २४.०५.२०१९ 1) इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० माहिती पुस्तिकावाटपाबाबत. 2)इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० प्रशिक्षणासाठी हॉल उपलब्ध करुन देणेबाबत. 3)इयत्त ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया सन २०१९-२० संदर्भात विद्यार्थी व पालक यांचे उ‍द्‍बोधन वर्ग. 4)शैक्षणिक वर्ष सन २०१९-२० मधील इयत्ता ११ वी ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया प्रशिक्षणाबाबत. 5)सन २०१९-२० मधील इ.१२ वी प्रवेशाबाबत

माहिती आधिकार शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग.

शिक्षण उपसंचालक (आवाहन)

विभागीय शिक्षण उपसंचालक कार्यालय, पुणे विभाग या कार्यालयाच्या अधिनस्त येणार्‍या पुणे, अहमदनगर व सोलापुर या तीन जिल्‍हयातील प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालये, आध्यापक विद्यालये, सर्व टंकलेखन संस्था यांच्यासाठी कार्यालयातील कामाचा उरक तात्काळ व्हावा. प्रशासकीय गतिमानता व पारदर्शकता वाढावी, कार्यालयांमध्ये केलेल्या चालू / सुरु असलेल्या कामाची माहिती लोकांना तात्काळ उपलब्ध व्हावी यासाठी निर्माण केलेल्या वेबसाईटवर आपणा सर्वांचे मी हार्दिक स्वागत करतो.

अधिक माहीतीसाठी येथे टिचकी मारा