0)शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे नाव समाविष्ट करणेबाबत. 1)शालार्थ प्रणालीमध्ये शिक्षक-शिक्षकेत्तर कर्मचार्‍यांचे नाव समाविष्ट करणेबाबत. 2)सन २०१९-२० या शैक्षणिक वर्षाकरिता उच्च माध्यमिक शाळांच्या संच मान्यता ऑफलाईन पध्दतीने करणेबाबत. 3) महाराष्ट्र स्वयं अर्थसहाय्यित शाळा स्थापना व विनियिम अधिनियम २०१२ अंतर्गत नविन शाळा स्थापन करणे तसेच विद्यामान शाळेचा दर्जावाढ साठी खात्याची मान्यता देण्याबाबत. 4) शैक्षणिक वर्ष २०२०-२१ मधील इ.१२ वी प्रवेशाबाबत. 5)१००% शालार्थ आदेश माध्यमिक सोलापूर.